798680 96591011 - Duch Bezbožnosti

Duch Bezbožnosti

Lidé, kteří odmítli Ducha Svatého, který svědčí o Boží Pravdě v srdcích věrných, můžou být ovládáni Duchem Bezbožnosti. Tak jako ti z Ducha Svatého vnímají, co je Bohu milé a jsou uváděni do veškeré pravdy, tak ti co Pravdu odmítnou jsou zanecháni Bohem napospas Duchu Bezbožnosti.

Duch Bezbožnosti je nečistý duch démonů a je zdrojem klamu

Má mnoho jmen (Hadí síla, Kundalini, Deekshaa a podobně), které pochází z démonických kultů. Kdo se Duchu Bezbožnosti zasvětí, tomu se i zjevné lži tělesně jeví jako pravda. (Lidé hlásí různé „uvědomění si sama sebe“,“splynutí s Vesmírem“,“pochopení úplně všeho“ a podobně. To jsou jen stavy mozku, které žádné použitelné poznání nepřinášejí a dají se vyvolat i drogami, meditací, hypnózou a hinduistickým pohybovým zasvěcováním, tedy jógou. Pokud přeci nějaké „poznání“ přinášejí, vždy jsou to JEN instrukce jak lépe klamat lidi a provozovat účinnější zasvěcování démonům.)

Těm, co jsou zanecháni napospas, už manipulace přijde v pořádku

Duch Bezbožnosti je démonského původu. Proto je možné se jím nechat posednout a nechat se ovládat. (Duch Svatý, Boží, ten člověka neposedne ani neovládá). Proto se Duchem Bezbožnosti může člověk nechat pasivně vést. Stejným mechanizmem, jako hinduistický guru či magické pomůcky vedou člověka přez veškeré rozhodování v jeho životě.

Projevy Ducha Bezbožnosti

Duch Bezbožnosti se projevuje tak, že člověk rychle přebírá myšlenky démonických kultů a výrazně se odvrací od učení Ježíše Krista. Boží Slovo Bible se mu náhle začne zdát jako příliš svazující, strnulé a nepochopitelné. Člověk zasažený Duchem Bezbožnosti začne vyhledávat „nové spirituální prožitky a techniky“, se kterými se pojí tělesná touha splynout s duchovními silami pomocí rituálů. Duch Bezbožnosti také nutí lidi, aby se označili všelijakými znameními šelmy a sami sebe odsoudili vlastními slovy. Takový je soud nad tímto světem.

Pro takové „křesťany“ se pak stane velmi přitažlivé jakékoliv „přijímání duchovních vln vyzařovaných rukama“ nejrůznějších Mistrů, vydávajících se za vyzařovače Ducha Svatého.

Duch Bezbožnosti mění vnímání Pravdy pomocí tělesných vjemů

U lidí zasažených Duchem Bezbožnosti přestane Duch Svatý svědčit o pravdě. (jak říká Bible, Bůh je nechá napospas bludu) Tím dochází k tomu, že lidé pod vlivem Ducha Bezbožnosti musí začít spoléhat jen na rozumové schopnosti a na informace, které přijímají ze Satanovo lživých zdrojů. Satan je pak velice snadno chytí do pasti nějaké „biblické interpretace“ nebo učení „biblí jednoho muže“. Takoví oklamaní lidé pak svědčí o náhle změněných životních hodnotách, které vydávají za náhlé nové poznání. Říkají zcela nebiblické věci a překvapeně dodávají: „přiďte k nám, uvidíte že u nás v našem sboru je to pravdou“.

V posledních letech se tedy duchu Bezbožnosti hojně zasvěcuje také v Rezervacích pro Křesťany a Církevních Organizacích, což je vydáváno za nějakou novou moderní formu „křesťanské spirituality“, která je však jen variantou hinduismu a zen buddhismu.