Příchod Ježíše Krista přinesl soud nad tímto světem. Mnozí se ptají, proč tomu tak je. Odpověď je jednoduchá a je samozřejmě v Bibli přímo a doslovně obsažena.

Principem je, že lidé nemilující pravdu se sami odsuzují nevírou v Ježíše Krista. Jinými slovy, nemohou se prezentovat jako milovníci Boha a přitom nebýt následníkem Božího Syna.

Komu se nelíbí to, co Ježíš Kristus hlásal o Božím království, ten prostě nesouhlasí s Bohem. Takový pak nadále hledá, co je jeho srdci milé, a nachází své bohy v učeních démonů.

Jednoduchá nabídka, kterou jedni přijímají s radostí a pro jiné je děsivá

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak spočívá v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo činí zlé věci, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány pro z Boha.

Řečeno jinými slovy

Každý kdo činí věci Bohu odporné, nenávidí jméno Božího Syna a všemožně se od něj odvrací, případně ho (pro oklamání ostatních) nahrazuje falešným Kristem s odlišným učením. Takový člověk miluje dílo zaměřené proti Kristu, (antikristovské). Každý kdo činí špatné věci nepřichází ke světlu proto, aby to nebylo v přímé konfrontaci s Biblí a s učením Ježíše Krista, pak je totiž patrné, že se jedná o nepravost.

Kdo hledá pravdu, přichází k Bohu a nachází pravdu v Bibli a v Ježíši Kristu, může tak své skutky obhajovat skutečným Božím slovem.