1204250 64458665 e1396648139923 - Esoterika. Ezoterika, Co je to esoterika, tajemství esoteriky, démoni a draci.

Esoterika je učení démonů o spirituálních bytostech a “tajných energiích”. Obsahuje mnoho ověřitelných informací, uspořádaných tak, aby vedly ke klamu. Využívání těchto vědomostí vede k závislosti na démonech a k otevírání se démonické manipulaci. Je to jiný název pro magii a okultismus obecně. I když se Esoterika se tváří, že JE  možné “neviditelné síly” obrátit v osobní prospěch je to  jen část pravdy, neboť výsledek takového jednání bude takový, jak démoni zamýšlí a ti doopravdy nikdy nejednají lidem ku prospěchu. Člověk je v pasti lži, ale je vyučován, že si může spoluprací s démony pomoci Ve skutečnosti ale upadá do klamu, kdy si myslí, žeRead More →

194405 2562 - Energetická psychologie, EFT eft.

Stejně jako na začátku lidské historie i dnes nabízí Satan lidem všemožné výhody: popularitu, lásku, zhubnutí, štěstí, sebevědomí, sex, peníze, zdraví a tak podobně. Je ironií, že Satan jakoby nabízí pomoc od zla, které sám působí! Nebuďte překvapeni, že to není z jeho dobré vůle. Je to samozřejmě PAST, jen další název, který připomíná Vědecké názvy. Satan totiž ví, že lidi řádně vyučil, tak aby “vědeckým” pojmům důvěřovali. Neboť se přeci říká, že co je vědecké, je taky pravdivé. Jak elegantní klam. VŽDY je cílem celé nabídky, abyste se dostali pod vliv démona a vydali se cestou, která vás co nejvíc odvede od Boha. PodRead More →

949126 81245578 e1398527269894 - Ekuména, ekumenismus, ekumenické hnutí

Ekumenismus začal v protestantských Církevních Organizacích jako snaha o jejich sjednocení. Je zajímavé, že následně převzala kontrolu nad tímto hnutím Římskokatolická církevní organizace. V dnešní době se pojmem ekuména nebo ekumenismus chápe zpravidla spolupráce a sjednocování různých denominací a církevních organizací obecně chápaných jako křesťanské. Římskokatolická církev se z původního odmítavého postoje k ekumenickému hnutí posunula na pozici de facto jeho organizátora. Pojem ekumenismus a ekuména se teď stal víceméně symbolem sjednocování všech Církevních organizací pod křídla Římskokatolické církve Ekumenismus se chápe jako snaha o jednotu mezi různými denominacemi. Jeho úskalí spočívá v tom, že tuto jednotu nadřazuje pravdě! Základní myšlenka ekumenismu říká: “Nedívejte se na to, že určitáRead More →

871206 98430340 - Energie Miguraj

Pojem energie miguraj se objevuje poměrně často na různých esoterních webech. Název energie je složeninou jmen Michael, Gabriel, Uriel, Rafael a Ježíš. Na první pohled něco, co je spojeno s křesťanstvím….ale jde pouze o zastírací manévr. Jako u všech esoterních aktivit, i zde je typické, že lidé jsou zahrnuti emocionálními prožitky, které zcela otupí jejich bdělost. Euforické pocity jsou natolik silné, že se pro mnohé lidi stávají argumentem, že to, co tyto pocity přináší, musí být dobré. Faktem ale je, že pocity nemohou být ukazatelem toho, co je a co není dobré. Vždyť i narkoman po dávce drogy prožívá nějakou dobu euforii. Aby lidé měli dojem, žeRead More →

businessman 2056022 1920 - Evangelium "vítězství ve světě" je pro Satanovy plány výhodné

Na různých křesťanských konferencích a akcích se lidem neustále a zpravidla hlučně vtlouká do hlavy, že jsou povoláni, aby na tomto světě vítězili, aby vyrvali svět Satanovi, zničili jeho moc apod. Běžně to vypadá tak, že hlavní “hvězda” akce řve na celé kolo do mikrofonu, jak šlapeme po Satanovi, jsme vítězové, jdeme vzít zpět, co Satan ukradl a vrátíme to Bohu. Publikum nadšeně skanduje s rukama nahoře a bez problémů tyto lži přijímá. Bible nám vysvětluje, že skutečné vítězství křesťanů není ve sféře světské a tělesné, ale duchovní. Učí nás, že nakonec budeme zcela obklopeni bludnými naukami a služebníky Satana, že to tedy bude Satan, kdo na svou stranuRead More →

Sticky
1314635 17110567 - Exorcizmus, vyhánění démonů, vymítání démonů, exorcismus

V prvé řadě je zde nutné napsat, že exorcizmus je hlavně modlitba!!! Nenechte si nalhat něco jiného, žádné rituály, svěcené vody a mumlání čehosi tady nefunguje. Jedná se o vyhánění démonů, parazitujících na lidském hostiteli a ovlivňujících jeho mysl a chování, případně zdravotní stav. Posednutí démonem nikdy nenastává samo od sebe, dochází k němu vždy na základě lidského přání a lidského rozhodnutí! Sem patří zasvěcení, iniciace různých druhů, spiritizmus, zaklínání, zaklínání s talismany, prokletí, věštění budoucnosti, dědičné zasvěcení a spousta dalších. A naopak, lidské přání a rozhodnutí může posednutí zase zbavit, ale tady už samotný člověk nestačí, potřebuje oporu v bytosti mocnější než je démon! Použitelné a člověkuRead More →

1292051 47981441 - Okultismus, esoterika, kartářství - moderní koníček

Kartářství a různé další formy věštění se stále více dostávají do popředí zájmu veřejnosti. Všechny tyto aktivity jsou zpravidla prezentovány jako moderní „ženské“ a stávají se stejným hobby jako dříve pletení nebo vyšívání. Neexistuje snad jediný časopis nebo pořad pro ženy, který by se nezabýval horoskopy, čtením z ruky a podobnými okultními činnostmi. Odjakživa byly okultní vědy intuitivního rázu spojovány převážně se ženami a v dnešní době masivně narůstá počet zdrojů tak, aby tak zasáhl maximální část populace. Všechny zdroje prezentující tyto formy věštění mají shodné rysy: tajemnou atmosféru. Žijeme sice v racionální, „vědecké“ době, ale ono to „nějak“ funguje, „něco“ na tom je…., je toRead More →

Sticky
871206 98430340 - Emoce nemohou být základem víry

Lidské emoce a prožitky jsou velice snadno ovlivnitelné a manipulovatelné, a proto nemohou sloužit ani jako základ víry, ani jako důkaz, že něco je z Boha. Ten, kdo chce věřit Bohu, musí základ své víry postavit na Božích zaslíbeních a rozhodnout se, že jim bude důvěřovat bez ohledu na vnější okolnosti i na proměny svých emocí. Bůh nikde ve svém Slově neříká, že naše spasení je platné jen tehdy, když něco správně “cítíme” Lidé často říkají např. “Nemůžu věřit, protože necítím, že Bůh mě miluje.” nebo “Necítím, že Bůh je se mnou.” Právě to jsou situace, které od nás vyžadují, abychom se postavili svým vědomým rozhodnutímRead More →

angry 2191104 1920 - Etikoterapie

Etikoterapie je metoda alternativní medicíny, která vychází z předpokladu, že každé onemocnění a také problémy lidstva jako celku mají základy v lidské sobeckosti a v porušeném vztahu k sobě samému i druhým. Označuje se někdy jako léčení morálními silami. Vede lidi k tomu, aby se dokázali sami vyléčit z obtíží tím, že budou mít rádi sebe, druhé lidi a Boha. Pro nerozsuzujícího křesťana, nebo pro člověka ze světa je zde na první pohled vše v pořádku. Vždyť celý svět žije láskou, touhou po ní, a Bible říká, že máme milovat lidi i Boha. Při podrobnějším zkoumání ale vyjde najevo, že celá metoda pracuje stále jenRead More →

1382364 69137619 - Evoluce a Křesťanství

Člen církevní organizace potýkající se s otázkou a problematikou Evoluční teorie je bombardován ateisty nejrůznějšími argumenty na které často nenachází žádné smysluplné odpovědi a tak raději ustupuje, skrytý za fráze. Každá strana má pádné argumenty pro své tvrzení, ale zároveň vidí argumenty svého oponenta. Vysvětlení existuje, a je obsaženo V BIBLI i v POZOROVATELNÉM POZNÁNÍ. Oba tábory “mají část pravdy”. Jenom část proto, že nemají úplné poznání Čas je síla Božího tvoření Základní chybou je naprosté zanedbání výchozích faktů o prostředí, ze kterého je popisovaný děj (tedy vývoj života na Zemi) pozorován. Lidé často nevědí, že Čas je Boží síla, kterou Bůh stvořil svět a učinil své dílo.Read More →

16792 9961 - Nauky Ellen G. Whiteové jsou mohutným tlakem pumpovány do světa

Většinou anonymně, pod hlavičkou přátelského “křesťanství” Církevní Organizace  Církev Adventistů sedmého dne nabízí ve velkém doktríny své organizace, tedy biblických interpretací Ellen Whiteové, přijatých od “anděla” Tyto stránky nemívají uvedený původ a dají se odhalit jen při podrobném studiu toho, co doporučují. Členové Církevních organizací jsou totiž rozděleni bariérou svých rozdílných učení. Anonymita “adventistického původu” je tedy nutná, aby  jejich pořady a vyučování byly přijímány. Stránky působí čerstvým a aktuálním dojmem, a proto velmi často tvoří hlavní zdroj “informací” o stávající situaci Země  pro všechny Církevní organizace a další jejich čtenáře. Nebezpečné “andělské” doktríny Tyto stránky se soustředí na atraktivní téma “doby konce” a na “blízký příchod JežíšeRead More →

outlook 2091867 1280 - EXOPOLITIKA, exopolitika.cz, exopolitics.com, vysvětlení, OOSA

Exopolitika je organizace (její účastníci často ani netuší o co jde a jsou jen příjemně vzrušeni lživou démonskou hrou na UFO), připravující oficiální materiály pro Satanovo příchod na Zemi tak, aby byl oklamaným lidstvem bez problému a odporu přijat jako mimozemské stvoření. Exopolitika (a “oficiálnější” OOSA) využívá lidmi již přijatou (démony vnucenou) představu o mimozemšťanech, kterou se postupně snaží slučovat s historickými záznamy o Padlých Andělech a vytvářet v myslích lidí falešné spojitosti a názory. Cílem exopolitiky je vše připravit tak, aby lidé padli do zotročující pasti bez obranných reakcí. Rovněž je také cílem vytvořit v lidském myšlení převrácení významu faktů. Změněné vnímání reality poté způsobí, že nějaké “nově nalezené důkazy” vyvrátí “staré spisy”, (míněna Bible) a ve světle jakýchsi novýchRead More →

1240913 47101391 - Esoterici vyučují o stvoření

Přibývá lidí, kteří se nebrání představě, že život byl stvořen nějakou vyšší bytostí, rozhodně ale nemají na mysli skutečného Boha stvořitele, Boha Bible Náhled lidí se mění díky tomu, že si našli “učitele podle svého přání“. Tito vyhlašují, že lidé byli stvořeni bohem a že tento bůh nás stvořil, abychom navazovali kontakty s údajnými vyspělými civilizacemi ve vesmíru.  Tak lze zmíněného boha identifikovat jako knížete tohoto světa – satana. Lidé, kteří těmto falešným učitelům naslouchají, už částečně opouštějí argumentaci první, materiálně orientované vědy, která učí, že vše živé vzniklo náhodou a “samo od sebe”. Tato materiální věda totiž nedává prostor pýše lidí na to, že jsmeRead More →

1418237 14997760 - Energie - "ideální bůh"

Nedokážu odhadnout, kolik lidí mi na otázku kým je pro ně Bůh, odpoví “Nějaká energie.”. Když se zeptám, kde se tedy tato energie vzala a co přesně to je, obvykle už tak dobře odpovědět nedovedou. Jaký je vlastně osobní Bůh bible ve srovnání s “energií”? Bůh bible: je zcela konkrétní osoba s poznatelnou charakteristikou (Izajáš 45,21 Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. *** 1. Samuelova 2,2 Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. *** Daniel 2,20 Promlouval takto: „Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho je moudrost iRead More →

1097200 83466358 - Vlny evoluce

Vlny evoluce jsou dalším útokem na mysl všech lidí, kteří touží nalézt jejich srdci milou lež, protože nechtějí milovat pravdu. Mohutná kampaň Vlny evoluce  je další přípravou v mysli lidí na příchod druhé morálky a vlády Bezbožné ohavnosti.  Bez Ducha Svatého budou lidé druhou morálkou absolutně nadšeni, protože nebudou chápat v čem spočívá její ohavnost.  Zlo se totiž bude v posledních časech tvářit jako dobro. Lidé, kteří proti druhé morálce mluví, budou považováni za zlé blázny. Řečníci Vlny evoluce prohlašují, že bůh nás stvořil, abychom navazovali kontakt s údajnými vyspělými civilizacemi ve vesmíru. Takový bůh skutečně přijde, ale bude jím bůh tohoto světa – satan. Více najdete v http://odkrytelzi.cz/pribeh-vsech-pribehu-skutecny-pribeh-naseho-sveta/ 2. Tesalonickým 2, 9-12 Ten zlýRead More →

396369 1688 - Evangelium, Boží Evangelium

Co Boží Evangelium JE Je to zpráva, která hovoří o existenci Boha, o jeho záměrech s lidmi, o příchodu Boha na zem v lidském těle, Ježíše Krista, jeho obětování se za všechny lidi, možnosti přijmout Jeho oběť jako zástupnou za odpuštění hříchu, porážce Satana a smrti, seslání Ducha Svatého a možnosti následování Krista, nejen zde na zemi, ale i na věčnost. TO jsou slova, která se shodují s tím, co doopravdy Bůh chce říci lidem. Co Boží Evangelium NENÍ Různí “křesťané” při svých “evangelizačních akcích” říkají, že jsme všichni odsouzení (to jsme), ale, že oni mají fintu a zaručený tip na rituál, po kterém jsou lidé automaticky označeniRead More →

1314633 44041745 - V moci ďábla

“V moci ďábla”, “The Exorcism of Emily Rose” je další z řady lživých filmů o tom, jak je to s démonickým posednutím. Je zde prezentován veřejností oblíbený exorcismus, neboli  vyhánění démonů. Prezentován je takovým způsobem, aby každý přijal myšlenku, že je to marná snaha, která ve skutečnosti postiženým jen přitíží a ublíží. Nebezpečí pasti katolického exorcismu Naneštěstí, exorcizmus prezentovaný katolickou Církevní Organizací (která je zcela dominantní) a potažmo médii je opravdu nebezpečný a marný. Katolická církev totiž svým vysluhováním Královně Nebes Marii slouží stejnému pánu jako démon, který ovládá oběť. Vymítá Satana Satanem, což je hloupost. To je pro postižené, jenž se k takové Organizaci obrátí oRead More →