880522 36773013 - Teritoriální démon, energie místa, genius loci, posvátná místa

Teritoriální démon, energie místa, genius loci, posvátná místa

Teritoriální démon je démon, který reziduuje na místě, kde přebýval jeho významný hostitel, případně kde byl vybudován jeho démonský oltář. Může to být také místo, které bylo lidmi tomuto démonu zasvěceno.

Od toho je odvozen termín posvátné místo, posvátná místa.

Teritoriální démon má různá jména, pod kterými se rád schovává. Nechce, aby každý znal jeho identitu a působení. Mocnosti mu také napomáhají v tom, aby člověk cítil „příjemné mravenčení a vzrušení“ při návštěvách těchto míst. Satan využívá toho, že zde  Mocnosti u člověka působí stav ovlivnění duše skrze prožitek těla.

Příkladem vytvoření malého teritoria pro démona je zbudování miniaturního oltáře v podobě Pyramidy. Pokud se vhodně dozdobí symboly příslušného démona, případně doprovodným magickým rituálem, stane se tato pyramida jeho teritoriem a můžeme zde pozorovat jevy, které neinformovaní lidé považují za záhadné a metafyzické. Tedy jevy, spojené s ustoupením vlivu jiných Mocností.

Jevy spojené s výskytem teritoriálního démona se označují mnoha jmény, například takto:

 • Genius Loci – duch místa.
 • Energie Krajiny, energetický bod
 • Duch domu (Feng-shui)
 • Místo astrální bytosti
 • Posvátná místa, svatyně, oltáře
 • Popraviště, obětiště, hřbitovy

Je jasné, že místem teritoriálních démonů budou tedy:

 • Staré svatyně, menhiry, obřadiště, hrady, místa kde se obětovalo Ďáblu.
 • Budovy kde se prováděly rituály démonů.
 • Kostely, kde jsou uctívány démonské modly, sochy a Královna Nebes
 • Poutní místa se sochami, kde lidé hovoří k mrtvým lidem a démon se toho rád chytá (takzvaně odpovídá na výzvy)
 • Morové, mariánské sloupy

Speciálně sochy „svatých“ démoni milují, neboť se krásně mohou vydávat za zhmotnění člověka, který je takto vyobrazen. My však víme, že mrtví k nám již nemohou promlouvat, a proto chápeme základní Boží přikázání: „Nezobrazíš si nic z Nebeských věcí pomocí sochy, tesaného….“

Působení teritoriálních démonů je zdrojem přibližně čtvrtiny všech takzvaných světských Záhad a tajemna. Do této kategorie spadají i jevy, které jsou zlehčovány v pohádkách (Bílá paní), případně jevy označované jako hlučný duch „poltergaist„. Tyto jevy tedy můžeme přivolat i vyvoláváním démona pomocí spiritistické seance a učinit tak místo působištěm teritoriálního démona.

Velmi obvyklým a oblíbeným jevem, doprovázeným pozdějšími častými úkazy je zasvěcování míst démonu Mariánského kultu.