1419879 52762483 - Věda, Technologie, Lidská Věda není Poznání

Věda, Technologie, Lidská Věda není Poznání

UPOZORNĚNÍ: NÁSLEDUJÍCÍ TEXT NEHOVOŘÍ O TECHNICE A POZNÁNÍ FUNGOVÁNÍ VĚCÍ, ALE O LIDSKÉ SNAZE NA ZÁKLADĚ BÁDÁNÍ VYSVĚTLIT EXISTENCI SVĚTA BEZ NUTNOSTI POČÍTAT S BOHEM STVOŘITELEM!

Hovořme nyní o ateistické Vědě, tedy té, která se vyučuje ve státních školách, pomocí které se vše poměřuje v ateistické společnosti. Označme velkým V – Vědu, která nevychází z Poznání Boha, ale naopak ze své definice Boha cíleně popírá. 

Zjednodušeně řečeno: žádná Vědecká teorie nepřipouští existenci Boha

Nejprve zdůrazněme FAKT, že oficiální vyučovaná Věda NEVÍ NIC o tom, jak a proč vznikl Vesmír, život, lidé, co je to Čas a jaký má vše smysl. Tyto fakta jsou ve Vědě maskována množstvím různých nauk a vnucováním víry, že „Věda tyto otázky jednou zodpoví“

Učením Vědy nevadí, že si jednotlivé její teorie odporují. Ani se nesnaží o to poskytnout poznání Pravdy, ale snaží se o popírání Boha všemi prostředky. Snaží se o podání vysvětlení k různým jevům takovým způsobem, aby v nich Bůh ani jakýkoliv jeho vliv nebyl vůbec zmíněn. Pomocí množství slov se Věda snaží zamaskovat fakt, že nic neví o smyslu ani účelu popisovaných jevů. Připomeňme si fakt, že většina učebnic, encyklopedií a knih obsahuje tvrzení, že:Boha Stvořitele si vymysleli primitivní lidé, kteří ještě nic nechápali a byli proti nám, dnešním chytrým lidem, velice tupí. Takoví hlupáci ale my už nejsme a proto už víme, že pravdu má následující studie…“. Hledejte sami v knihách….

Tato Věda není Poznání, ale jen přesně vymezené hřiště

Jeden prostý příklad

Každý ze svého poznání může zjistit, že bez důkladného řízení jakékoliv činnosti nebo jevu nikdy nevznikne žádný vyšší funkční celek. Například mícháním plechovky se součástkami nevznikne nikdy byť to nejjednodušší rádio. Přesto Věda musí předpokládat, že veškeré věci na Zemi včetně Života vznikly náhodně, bez jakéhokoliv smyslu. To je v úplném protikladu s jakýmkoliv dosavadním poznáním. Hovořme tedy o případech poznávání skutečností, které jsou například již neověřitelné, ke kterým nám dává vysvětlení Písmo, a které dalším poznáváním shledáváme jako pravdivé. Věda však přesto raději toto poznání nahradí otazníkem a zástupnou, bezbožnou teorií.

„Vědy vysvětlující duchovní otázky“ označme velkým V a oddělme je od praktické vědy a technologie

Věda (zde s velkým V) je název pro souhrn ateistických učení a filozofií, snažících se vysvětlit veškeré jevy a procesy světa důsledně bez jakéhokoliv započítání Boha a jiných duchovních bytostí. Pochází ze Satanem řízené pýchy  člověka na sebe samého a svou chytrost.

Pokud člověk dokáže učinit vše, co si usmyslí, vždy to vede k jeho záhubě, protože lidské srdce je zákeřné a zlé. Věda se snaží sama sebe definovat jako Poznání. Ve skutečnosti je ale Věda nástroj určený k popírání Boha a k uskutečnění Satanových plánů na Zemi, velkého oklamání lidí. K využití Satanské Vědy se pojí vyučování padlých andělů  technologiím a vědám jako je genetika či astronomie. O tom je také příběh lidské pýchy u Babylonské věže. Příběh touhy po vyrovnání se Bohu, který končí tragicky.

Věda není o Poznávání skutečností

Věda je sestavena tak, aby cesta k Poznání byla znemožněna vlastními teoriemi a předpoklady. Malým příkladem budiž například teoretizování o Velkém třesku. Ateistická Věda říká, že vše vzniklo beze smyslu z ničeho, jakýmsi velkým třeskem (což v nejnovějších teoriích už popírá a neví), zatímco Písmo hovoří o smyslu Stvoření i o Stvořiteli.

  • Věda se pouze tváří, že hledá pravdu stejnými cestami, jako pravdu hledá Poznání; přitom však je sestavena tak, aby přímo uzavírala cesty za Poznáním skutečnosti.
  • Věda míří přímou cestou k Satanovým plánům. Vytvoření průniku do démonického světa, ovládnutí genetiky a umožnění příchodu Satanova syna, spojení s démony prohledáváním vesmíru a Temné hmoty, vytvářením animovaných virtuálních realit v počítačových hrách a filmech, které zničí poslední lidský odpor vůči manipulaci.
  • Věda si sama vytyčuje své cíle, metodiky a cesty, což z ní činí velmi neobjektivní nauku.
  • Věda manipuluje své vlastní výsledky, aby neodkryla svou neobjektivitu
  • Věda je systém, který cíleně likviduje své odpůrce, kteří na její neobjektivitu poukazují.
  • Věda si sama definuje, co je to důkaz a také který důkaz je platný a který neplatný. Je tedy čistě manipulativní.

Věda je nám odmalička vnucována a vyučována tak, aby při našem stupni odhalených skutečností zůstávala populace udržována v klamu.  Lidem, kteří hledají pravdy, je přímo vnuceno a vymezeno, jaký výsledek má jejich hledání mít.

Kvůli lidské pýše na vlastní chytrost jsou výsledky a metody Vědy vnímány všeobecně dobře

Vzhledem k tomu, že lidská Věda splňuje výše uvedené negativní body, logicky tedy vyplývá že:

  1. Nelze Vědou vůbec vysvětlit Boha, ba naopak, větší část vědecké činnosti se zabývá popíráním Boha a nikoliv hledáním pravdy a Poznání.
  2. Věda ignoruje jevy, které směřují k identifikaci démonů či dokonce poznání Boha. Částečně koexistuje se Satanovými nepřirozenými jevy a toleruje je. Boha však ze své podstaty vylučuje z jakéhokoliv působení.

Již nyní byl zahájen démonický tlak na to, aby v mysli člověka splynula věda s magií. Pseudovědecké, populárně vědecké, a freepressové magazíny se například mnohdy ze 100% zabývají pouze okultními tématy. Nebude se jednat o tlak zjevný, důležité je totiž to, co si budou lidé myslet, ne to, co budou tvrdit, že si myslí.

Je nesmyslné hledat Boha na základě poznatků satanské Vědy. Věda je ve své definici nástroj, který má vše vysvětlit BEZ Boha

Vznik Druhé Vědy

Bůh nám zjevuje, že v posledních časech velmi vzroste vědění. Nemusíme být tedy překvapeni současnými možnostmi elektronické komunikace a počítačových sítí. Tohoto samozřejmě využijí démoni, neboť jim bude (Bohem) dáno, aby lidi nestálého myšlení upevnili ve falešných démonských naukách. Takzvaná Druhá Věda, Budoucí Věda uvádí učení démonů v soulad s původní Vědou, čímž tato Druhá Věda likviduje materialistické a skeptické kruhy a stává se více klamavým a Satanu prospěšnějším okultismem. Druhý Věda splyne s původní Vědou, neboť všechna učení světa slouží knížeti tohoto světa.

Když Vědec neví, co si o tom myslet a jaký zaujmout postoj

Zde má každý vědec či lékař jedinečnou možnost svobodné volby, jak se ke svému poznání postavit a jak jej použít. Ten, kdo chce ctít Boha celým srdcem, může použít moudrost, kterou od Boha dostal, modlit se za větší, a použít ji pro konání dobrého díla na Zemi.

Tak jako má vrah možnost rukou zabíjet, tak má i lékař možnost rukou navracet život. Tak jako voják má možnost bořit, tak stavitel má možnost opravit a stavět.

Kdo různými způsoby léčí lidi nedělá nic proti Bohu (jak by mohli vykládat bludaři o osudu), ale právě naopak. Používá moudrost k naplnění Boží spravedlnosti. Protože zlo je zlé tím, že napáchá velké škody, ale moudrost lidí může proti zlým věcem bojovat. Ať je veškerá snaha pomáhat provázena s modlitbou k Bohu, aby se Bůh mohl plně postavit na stranu spravedlivých.

Význam vědeckého poznání pro věčnost

Tím, že starý svět pomine (včetně Času, který je pro naše myšlení zásadní), pominou i všechny zákonitosti, které Věda chtěla objasnit. Jakmile Času už nebude potřeba, smysl těch zákonitostí pomine.

Satan žene Vědu k tomu, aby mu generovala další a další falešné důkazy v jeho boji proti Bohu a v klamání lidí, a tak to musí posuzovat lidé, kteří Vědě slouží. Věda také připraví všechny podklady pro příchod satanovo Bezbožné Ohavnosti.

Veškerá záhadologie, moderní okultní směry, staronová esoterika,ufologieexopolitika, příchody osvícených bytostí, převibrování, fotonové pásy lásky a ostatní podobné věci jsou těmito falešnými naukami démonů.

Satan nad vědci zvítězí, to je dáno logikou věci

Wikipedia jako příklad toho, kam směřuje Věda

Podstatu této pasti můžeme dobře pochopit například po přečtení vnitřních pravidel encyklopedie Wikipedia. Zde je ve stanovách zakázáno šířit jakékoliv názory s náboženským podtextem, protože dle stanov wikipedie NEJSOU ověřitelné a důvěryhodně ozdrojované. Tím se encyklopedie zříká Boha a každý křesťan ať jí tedy vidí jako zdroj vědění, který Boží slovo považuje za špínu. Naproti tomu démonské nauky a učení magie se na této encyklopedii čím dál tím více objevovat může, protože lidé si sami určí „důvěryhodné“ zdroje těchto nauk. Wikipedie tím sice postupuje podle zásad logiky, ale sama si tím určuje, co je Pravda.

Milovník Boha tedy může směle slovo „Věda“ nahradit souslovím „nauka popírající Boha“ a slovo „Vědec“ souslovím „popírač Boha“. Vyvaruje se tak například špatnému pochopení novinových titulků, kde třeba stojí: „Vědci říkají, že mimozemské civilizace objeví do deseti let“. Správně můžeme číst: „Popírači Boha říkají, že mimozemské civilizace objeví do deseti let“.

Vědecké předpoklady jsou založeny na fantaziích, které mají jeden společný jmenovatel. Může v nich být jakákoliv fantazie, ale nesmí v nich být nikdy Bůh, protože Věda existuje právě proto, aby jasně Boží vysvětlila nějakými zamlženými argumenty bez Boha pro ty, kdo se Boha chtějí zřeknout ve své mysli a oklamat sami sebe.

Věda před námi úspěšne zakrývá fakt, že může (kvůli svým PRAVIDLŮM VĚDY) pracovat jen s technikami, které Boha dokazovat nemůžou. Protože Bůh stvořil prostor i Čas, zasahoval (zasahuje,bude zasahovat) do něj v libovolném „pořadí“…. „Vědeckými“ nástroji můžeme sledovat jen jevy v jasné dějové linii závislé na čase. Tedy příčina – jev – důsledek.

„Věda“ nesmí lidem přiznat, že Boha detekovat nemůže, neboť by se tím dokázalo, že její argumenty proti Bohu jsou nesmyslné

 

Šíření poznání je pro satana a jeho „Vědu“ velmi skličující

Poznání, které nám bylo díky daru moudrosti dáno, je důležité a prospěšné. Díky Poznání respektujícímu Boží zásady je nám umožněno zmírňovat utrpení, léčit nemocné, všemožně napomáhat k dobrému dílu a budování našeho okolí tak, aby i lidé nevěřící v Boha mohli žít dobrým životem. Díky moudrosti a Poznání je dobré dílo Bohem požehnáno a Bůh moudré a dobré činy odměňuje. Kdo však překročí hranice Poznání a začne vlastní pýchou hledat cesty k popírání Boha před ostatními, ten se stává šířitelem falešných a bludných nauk. Stává se Božím odpůrcem.

příbuzný článek:

http://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/budouci-veda-druha-veda/

Příbuzná témata: Důkazy Bible, vědecké důkazy Bible, důkazy Boha. vědecké důkazy Boha, prokázání Boha, vědecké objasnění Bible, vědecké objasnění Boha, věda hledá Boha, věda zkoumá Boha, Bible je předvědecká, lidská věda a Bible, věda a Bůh