597241 67192139 - SKEPTIK, SKEPTICIZMUS, SPOLEK SKEPTIKŮ

SKEPTIK, SKEPTICIZMUS, SPOLEK SKEPTIKŮ

Příkladem touhy po vlastní realitě jsou spolky SKEPTIKŮ. Pokud místo reality upřednostníte milou a příjemnou fikci, můžete se na stránkách skeptického výkladového slovníku nechat ukojit iluzí o materialistickém světě.

ZE SVÉ PODSTATY JE SKEPTICIZMUS NEBEZPEČNÝ TÍM, ŽE IGNORUJE LIDSKÉ POZNÁNÍ A NAHRAZUJE HO VÍROU VE SPRÁVNOST ÚVAH VĚDCŮ. Vehemence, s jakou jsou ve Skepticizmu nemateriální jevy popírány, je prostá. Každý popisovaný jev je nejprve odmítnut a teprve potom je zkoumáno, jaký důvod k odmítnutí vede. Dokud Satan a jeho démoni provozovali první fázi klamu, první „materialistickou“ Vědu, byly kluby skeptiků aktuální a uznávané. Příchodem Druhé Vědy se staly směšnými a zbytečnými, neboť už nezapadají do aktuálního Satanovo plánu. Samotný fakt, jak mnoho jevů se zde musí dementovat, jasně ukazuje, že něco není v pořádku. Snad někoho i zarazí logický fakt, že není možné, aby celá planeta lidí trvale jednohlasně lhala o věcech, které nejsou skutečné.Skeptik označí za nesmysl zkušenosti  milionů lidí v průběhu mnoha tisíc let. Skeptici se „svou pravdou“ schovávají, aby tak čelili realitě, to ale k ničemu nesměřuje.

Opravdu vypovídající příklad:

Položka: ČARODĚJNICTVÍ

Hodnocení: Dnes víme, že neexistují žádné nepřirozené jevy, žádné duchovní síly a ani žádné lidské bytosti, které by byly obdařeny nadpřirozenými, tedy mimosmyslovými schopnostmi. Dnešní esoterické „čarodějnictví“ je většinou jen neškodnou módní společenskou záležitostí, pokud nejde o sekty typu Wikka. Vyřešit přetrvávající problém s nelidským zacházením s domnělými čaroději v Africe nelze jinak než zcivilizováním celých populací. V uvedených afrických zemích dnes už sice existují zákazy čarodějnických praktik i zákaz pronásledování obviněných zčarodějnictví, ale situace se podstatně nelepší.

Oblasti našeho kritického zájmu

Klasickým skeptickým tématem jsou všechny okultní, ezoterické a paranormální názory, aktivity a jevy. Patří sem astrologie, keltománie, numerologie, tzv. ufologie, téma mimozemšťanů, proutkaření, poltergeisti, posmrtný život, kryptozoologie, pseudohistorie, zázraky, kreacionismus. Dalším širokým tématem je parapsychologie s jejími četnými fenomény: spiritizmem, psycho- event. biotronikou, radionikou, i pseudovědeckým hledáním tzv. psychických sil. Důležitým tématem je tzv. alternativní, resp. nekonvenční medicína, jejíž šíření je vážnou hrozbou pro zdraví občanů. Nejvýznamnějšími směry v této sféře jsou homeopatie, clusterová medicína, akupunktura, biotronika, chiropraxe a desítky dalších, často kuriózních metod. Vyjadřujeme se i k jiným „alternativním“ oborům: ve školství k waldorfským školám, v zemědělství k tzv. ekologickému zemědělství. Upozorňujeme na významnou negativní roli našich médií v šíření iracionality.

V současné době vystupují do popředí nové oblasti, kde dochází ke zkreslování vědeckých poznatků a k aktivnímu, často agresivnímu hlásání a šíření protivědeckých názorů. Patří sem různé aktivity ekologistů, boj proti jaderné energetice, proti geneticky modifikovaným potravinám, proti genetickému inženýrství atd. Naší snahou je vysvětlit podstatu, výhody i reálná rizika těchto nových oborů a vyvracet názory mylné nebo záměrně deformované.

Nenecháváme stranou ani oblasti teoretické, filozofické. Máme svou společensko-vědní sekci, která se zabývá mezi jiným především problémy masové kultury, humanitních hodnot, postmodernizmu a filozofie vědy. V nejbližší době počítáme s obnovením činnosti přírodovědecké a lékařské sekce.

Skepticismus sloužil první Vědě

Skeptický pohled na věci kolem nás je zcela zcestný a nemoudrý. Jeho úhelný kámen je myšlenka, že to co Věda doposud nezná, to NEEXISTUJE. A pokud to opravdu existuje, tak už je přesně definováno, v jakých mezích se bude nalézat budoucí vysvětlení. Zde ale nastává kolotoč lží, protože Věda, sloužící stejně satanu jako skepticismus, LŽE o tom, jaké věci zná a jaké nezná.  Takovým přístupem je pak  jistě možné „vysvětlit“ naprosto jakoukoli věc. Usvědčující chybou Skeptiků je fakt, že jejich vysvětlení musí nakonec mluvit ve prospěch jejich učení a tedy se není důležité aby to byla PRAVDA. To dělá z takového přístupu iracionální a manipulativní metodu poznávání, která nemůže nikam vést.

Ironií je fakt, že skeptické teze neobstojí při praktické zkoušce několika drobnými experimenty

Běžný je také fakt, že se skepticky nepokrytě povýšeně (z „pyšné“ pozice Vědecké moudrosti) vysmívají jevům a zjištěním, které se reálně dějí každý den. Pokud se to nehodí do skeptického rámce pohledu, jsou tato fakta IGNOROVÁNA a nebo je jim přisouzeno přesně definované „předurčené řešení“. Ve skeptických vysvětleních paranormálních jevů jsou často zásadní faktické a údajové chyby, které svědčí přinejmenším o tom, že autor uvedeného názoru prostě NEVĚDĚL mnoho o tom, čemu právě vymyslel konečné řešení. To jej posouvá na úroveň tvůrce iluzí.

Chybný přístup skeptiků k hledání důkazů o zvláštních jevech

Skeptik sám sobě nejprve uzavře cestu k poznání, pak si vytvoří metodiku jak svou iluzi může bezpečně dokázat, a pak provádí experiment.

Příklad toho, jak skeptici chybným přístupem obhajují své iluze:

  1. Skeptik chce zkoumat nadpřirozené jevy, ale nejprve vyloučí metodiku, která by ukázala že za nadpřirozeným jevem stojí inteligentní protihráč, zde tedy démonská bytost.
  2. Poté sestaví experiment, kdy chce chytit démona při činu. Démon na to samozřejmě kouká a udělá přesně to, co chce, aby lidi manipuloval tak jak on chce.
  3. Pak bude skeptik čekat na důkazy s naivitou, jako by ochranka hledala zloděje tak, že by mu na podlahu nakreslila šipky a označení.