830478 73100283 - Církevní organizace nevyučují o příchodu Bezbožníka

Církevní organizace nevyučují o příchodu Bezbožníka

Matouš 8, 23-27. Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho: „Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!“ „Proč se bojíte, malověrní?“ řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klid. Učedníci byli ohromeni. „Kdo to vůbec je?“ ptali se. „Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!“

Kdykoli jsem při čtení Písma narazila na příběh o utišení bouře, udivilo mě, jak mohl Ježíš klidně spát, zatímco loď nabírala vodu a tančila v bouři na vlnách. Nevím, jestli prostě neusnul jen vyčerpáním (při náročnosti jeho služby by to nic divného nebylo), ale zodpovězení této otázky vlastně není zásadní.

Mnoho dnešních křesťanů takto žije. Jsou ukolébaní do spánku, přestože se na obloze kupí mraky a žene se bouře. Kolik Církevních organizací vyučuje o tom, že se blíží finální svod a Satanova světovláda? Který pastor káže o tom, že přijde Bezbožník ohavnost, který se bude vydávat za Boha?

Mnozí se nechali uspat zdánlivým klidem a žijí s přesvědčením, že všechno půjde prostě pokojně dál a dál. Prakticky žádná Církevní organizace nemá ve svém vyznání víry zakotveno, že očekává příchod Bezbožníka ohavnosti, nepřipravuje své členy na to, že se musejí mít na pozoru před Satanovým svodem.

Je klid, Pán odešel na dlouho a můžeme tedy pít a hodovat

Kdo se spokojí s tím, že zajde do sboru, vyslechne kázání, zazpívá několik chval a pak si dá občerstvení a popovídá si s přáteli, by se zděsil, kdyby začal věnovat pozornost tomu, jak daleko už Satan zašel při uskutečňování svého plánu s tímto světem. Také by se zděsil, že i on sám je v jeho plánu již zapojen!

Lidé v Církevních organizacích jsou vedeni k tomu, aby NEsledovali současné dění a NErozsuzovali je ve světle toho, co Písmo říká o posledních událostech, jsou vyučováni lživým interpretacím Písma tak, aby nepochopili, že útok proti Božímu chrámu je útok proti Kristovo věrným a že Boží chrám jsou tito věrní.

(Jsou sváděni k tomu, čekat až bude v Jeruzalémě něco stavěno a až tam přijede Satan s tanky a děly!)

JE TO ALE PRÁVĚ ONEN ÚTOK NADLIDSKÉ INTELIGENCE SATANOVO. TYTO JAKOBY LIDSKÁ VAROVÁNÍ JSOU  ONÍM ÚTOKEM. Mají totiž vzbudit dojem, že ten kdo je hlásá je přátelsky nakloněný prorok. A když tento prorok bude v srdcích vyznán za správného, sám se nabídne k následování! Tak se naplňují Písma: „A postaví se tam, kde by stát neměl. Přímo doprostřed Božího Chrámu“ Sám Satan, tyto falešné pokrouceniny Písma VELMI podporuje, tím se totiž staví do role obrovského dobráka. Říká: „To jsem ale hodný, že vás takhle varuju před tím, co vás čeká!“ A svede mnohé, kteří se mu budou klanět a říkat: „ty jsi náš prorocký duch, neboť nás umíš správně varovat. Ty nás musíš vést, budeme tě následovat a jistě půjdeme správně!“

Oním útokem na Boží Chrám na Zemi jsou tedy i připravené speciálně schválené interpretace poslední doby, které jsou PASTÍ. Takové interpretace totiž neobsahují varování před příchodem satanova Bezbožníka.

Klamné učení o tom, že TISÍCILETÉ BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ NA ZEMI TEPRVE PŘIJDE

Mezi tyto klamy patří učení, že Ježíš teprve přijde kralovat. Že přijde udělat jakési světské království pokoje ve kterém by snad měla být Ježíšopolicie a Ježíšoúřady a všichni by najednou byli zmanipulování k tomu, aby byli náhle hodní a poslušní. Z lidských myšlenek že by bylo vyrváno proti vůli lidí jejich zlé smýšlení a Ježíš že by je pak tisíc let vyučoval být lepšími

NIKOLIV. Právě toto je popis království falešného, toho satanovo Bezbožníka. To ten se prohlásí za všechno, co se uctívalo jako bůh, protože se za Boha bude vydávat a ostatní náboženství uctívala stejně vždy jen jeho samého, takže bude mít dílem pravdu.

Tisícileté království Ježíše je tady od příchodu Ježíše na Zemi. Sám Ježíš říkal: „Radujte se, neboť teď k vám přišlo nebeské království mého Otce“. Na konci toho království bude spoutaný Satan na chvíli propuštěn. A to přijde jeho Bezbožník.

Klamné učení o tom, že před ranami trestu Božího hněvu přijde bez námahy aneb Vytržení

Z biblických veršů popisujících okamžik Druhého příchodu Ježíše Krista na Zemi, kdy jeho mrtví budou vzati z hrobů a živí naráz proměněni, pochází zvláštní blud o vytržení před soužením, které vypadá něco jako evakuace do kosmu před bombardováním..

Používá se ho především pro udržení klidu oklamaných křesťanů, často v rezervacích pro křesťany. Oklamaní pak věří, že před hrůzami a před trestem světa přijde zcela pohodlná evakuace lidí, takzvané VYTRŽENÍ. Že pak bude Bůh bít svět ranami, ale už bez nich. Tím toto učení automaticky vyvolává představu, že nic nemusím dělat, když už si myslím, že je vše v pořádku a že sedím ve správné místnosti, která se nazývá „sbor“. Protože to přeci je ta loď, která bude vyzvednuta k evakuaci. Není tomu tak. O něčem takovém se Bible nezmiňuje. Naopak, doba konce je popisována zásadně tak, že bude vyžadováno nejvyšší vytrvalosti a odvahy těch, co přijali svaté jméno. Je psáno: „Vyjděte proto mí věrní z bran toho města ohavnosti a smilstva, abyste nedostali jeho ran.“

To město je bezbožný svět, a ty ohavnosti jsou smilstvo s démony a Satanem, které dnes nabírá na obrátkách až do naprosté absurdity.

Smilstvo je falešné křesťanství, které se tváří, že patří Kristu, ale przní se s každým démonem pro potěchu těla. Z takového města máme vystoupit, neboť jemu se dostane ran. Když nevystoupíme, dostaneme je spolu s ním.

Církevní organizace  postrádají členy s prorockým obdarováním a podobají se tak člověku tápajícímu ve tmě. Slepě od jedné pasti k druhé.

Toto vše se děje buď proto, že mnozí křesťané dávají přednost pokojnému křesťanství, které znamená život bez zápasů a konfrontací, nebo proto, že sbor je ve skutečnosti rezervací vedenou satanisty, kteří logicky nemají zájem na tom, aby křesťané měli přehled, co se chystá.

Satan si nepřeje, aby se o jeho současných aktivitách a plánech vyučovalo.

Velká část křesťanů, žel, není ochotná se vydat Bohu natolik, aby si je použil v duchovním boji, protože to znamená účast ve skutečné válce, ztrátu klidu a pohodlí, odmítání a nenávist světa. Proto preferují pohodové přežívání v duchovně spících Církevních organizacích a zřejmě doufají, že když si Satanových aktivit nebudou všímat, „nějak“ tomu všemu, co se chystá, uniknou.

Pravdou ovšem zůstává, že čas se rychle krátí a blíží se celosvětová vláda Bezbožníka ohavnosti, která bude dobrou vládou pro ty, kdo milují lži.

Nasvědčuje tomu obrovský rozmach esoteriky a okultismu a snaha lidí vybudovat dokonalý svět bez Boha.

Každý, kdo chce uniknout svodu a vytrvat v následování Ježíše Krista až do konce, musí být neustále na stráži a nesmí se nechat ukolébat do spánku zdánlivým klidem ani tím, že Bezbožník přijde jako dobrodinec.