1427285 54435816 - Tělesné principy v křesťanském vyučování

Tělesné principy v křesťanském vyučování

Přestože Bible nás učí, že vztah s Bohem není založen na tělesných principech, církevní organizace vyučují své členy právě v této rovině. Jmenujme hlavní oblasti, kde jsou křesťané vyučováni na ryze tělesných principech

Samotný vztah k Bohu

Lze se setkat s učením, že do Ježíše se můžeme zamilovat stejně jako do svého partnera/partnerky. Jinými slovy je zde srovnávána láska tělesná, podmíněná, eros, s láskou k Bohu, a křesťanům je doporučováno usilovat o to, aby se zamilovali stejnou tělesnou láskou do Ježíše.

Lidská zamilovanost odehrávající se na hormonální rovině je tak vydávána za totožnou jako láska k Bohu, která je ale rozhodnutím milovat a následovat Pravdu. Jedná se o naprostý protiklad – zamilovanost pod vlivem mocností, na ryze tělesném principu, a proti ní láska duchovní. 1. Janův 5,3-4 V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká, neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.

Projevy Ducha Svatého

Tělesná euforie, neovladatelné záchvaty smíchu, ztráta sebeovládání, stavy podobné jako po užití drogy, jakékoli nadpřirozené projevy (např. údajná proroctví) jsou vydávány za projevy Ducha Svatého, aniž by byly rozsuzovány a zkoumány. Křesťané se stávají závislými na těchto tělesných prožitcích a vzrušení, které se dotýká pouze jejich tělesnosti.
Galatským 5,22-23 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Otázka zdraví a prosperity

Lživá učení tvrdí, že správně věřící křesťan musí vždy být zdravý a bohatý. Jde o falešné evangelium prosperity, které je nátlakem na křesťany, že když jsou chudí nebo nemocní, musí s jejich vírou být něco v nepořádku. Jedná se však o další ryze tělesné učení. Cílem následování Ježíše Krista totiž není komfortní život zde na Zemi.
Matouš 6,19-20 Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.

Moc nad lidmi na Zemi

Křesťané jsou běžně vyučováni, že se mají připravit na mohutnou vlnu probuzení, že potáhnou jako vítězná armáda zemí a budou obracet lidi na potkání. Také toto učení se zakládá na tělesné rovině, protože v lidské hříšné podstatě je zakotvena touha po moci a ovládání druhých. Vyučování tomuto principu (které se zpravidla odehrává na nějaké konferenci) často připomíná trénink různých obchodních zástupců, na kterém školitel skanduje, jak jsou všichni dobří a kolik lidí zvládnou přesvědčit, aby si právě jejich výrobek koupili. Podobně také křesťanská modifikace zní „Budeme mocně obracet lidi, půjdeme vítězně dobývat zemi, vyrveme ji Satanovi…“ Jakkoli krásně a povzbudivě toto učení zní, jedná se o protibiblický názor.

Písmo hovoří jasně o tom, že v posledních dnech naopak nastane mohutné odvrácení od Boha a naopak vzroste počet lidí, kteří budou zbožnými jen naoko, ale ve skutečnosti budou následovat lži Satana.

Učí nás také, že Satanu bude dána moc svaté přemáhat a že ti, kdo odmítnou pokleknout před šelmou (Satanem), budou zabiti.

Zjevení 13,15 Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. Zjevení 13,17 A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou; Matouš 24,10-12 A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; povstanou lživí proroci a mnohé svedou, a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.

Sňatek a děti jako nejvyšší priorita

Dívky v církevních organizacích jsou nezřídka vedeny tak, že jediný a nejlepší smysl jejich života je sňatek a založení rodiny. Jejich život je tedy směrován tak, že jeho jádrem je tělesná existence na tomto světě. Samozřejmě, že založit rodinu není hřích a Písmo to nikde netvrdí. Vyučovat lidi, že jejich život má smysl pouze v manželství a rodičovství, je ovšem lež.

1. Korintským 7,33-36 Svobodný se stará o věci Páně, jak by se líbil Bohu, ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě, a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci Páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k Pánu bez rozptylování. Domnívá-li se někdo, že jedná nečestně vůči své snoubence, která je už ve zralém věku, a že se patří, aby si ji vzal, ať udělá, co chce: nehřeší. Ať se vezmou.

Prodlužování života za každou cenu

I mezi křesťany se běžně setkáme s vžitým názorem, že je vždy nejlepší usilovat o maximální prodloužení lidského života. Bible samozřejmě označuje smrt jako nepřítele. Nicméně ne vždy je skutečně Boží vůlí, aby život dotyčného člověka pokračoval. Je dobré prosit, aby nám Bůh dal poznat, jaká je Jeho vůle ohledně daného člověka.
Zjevení 12,11 Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Jan 6,63 Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.

Nutnost členství v lidské církevní organizaci

Bible nikde nevyučuje o nutnosti zřizování lidských organizací s lidmi stanovenou hierarchií. Církev Ježíše Krista je tvořena všemi Jeho následovníky. Každé setkání těchto lidí je pak společným shromážděním.

Efezským 1,20-23 Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím.‚Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.

Bible nás učí, že směřujeme ne k tělesným věcem, ale k věčnosti s Bohem; naším cílem tedy nemůže být komfortní a pohodlný život na tomto světě. Samozřejmě to neznamená, že máme okamžitě po svém obrácení spáchat sebevraždu. Ježíš svým následovníkům dává prostý a jednoduchý pokyn: Lukáš 12,31 Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Následování Boha tedy nemůže stát na principech těla.

Římanům 6,6 Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili.

Právě na principech tělesnosti bude založen finální Satanův svod. Ti, kdo si zvolí víru postavenou na základu tělesnosti, se tomuto svodu nebudou schopni ubránit, protože tělesné argumenty budou dokonalé a logické (zdraví, mír, prosperita, rozdělení zdrojů..). Následování skutečného Boha bible je založeno na duchovních principech, které jsou s těmi tělesnými v přímém protikladu.

Římanům 7, 22-25 Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho!

příbuzný článek:

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/stale-vice-krestanu-si-narokuje-komfort-jako-sve-pravo/

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/nemodlete-se-za-to-aby-buh-nekonal-svuj-zamer/

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/za-krestanskymi-mantrami-se-skryva-nezajem-o-pravdu/

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/mohutne-evangelizacni-akce-neznamenaji-automaticky-probuzeni/

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/nema-smysl-lakat-lidi-na-krestanske-benefity/

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/nekteri-krestane-zacali-vyznavat-nauku-tajemstvi/

.https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/nekteri-krestane-zacali-vyznavat-nauku-tajemstvi/…