802266 83206706 - Důvody proč člověk chce do nebe

Důvody proč člověk chce do nebe

Mnoho fantazií a klamných učení je postaveno na nesprávných pohnutkách, kvůli kterým lidé chtějí do takzvaného „Nebe“. Nejčastější pohnutkou pro chtění se dostat do Nebe je touha zachránit si, nebo naplnit pozemský život. Strach ze smrti.

Nebe ale není způsob, jak si zachránit tělesný život

Satan se chce vydávat za boha a proto musí přicházet se SKORO STEJNOU NABÍDKOU, jakou lidé očekávají od pravého Boha Stvořitele. Tou „velice podobnou nabídkou“ jsou různé (nesprávně pochopené) varianty cesty do Nebe.

Lživá učení proto nabízejí Nebe jako vylepšené pokračování života na Zemi. Se spoustou jídla, všech možných tělesných prožitků, rozkoší a orgastické blaženosti. To učí falešná učení démonů, která používají k lákání tělesných pojmů. Využívají při tom faktu, že lidem jsou tělesně prožitky velmi blízké (chápou je i bez přemýšlení) a celý život je hledají, často marně.

S velkým úspěchem se taky podává nauka, že Spasení a Věčný Život jsou stejná věc

Spasení je dar odpuštění hříchů (Ježíš byl obětován jako Beránek za všechny naše hříchy), díky tomu také můžeme Boha zase slyšet. Kdo miluje pravdu a Boha, ten dostává Ducha Svatého a vydává se cestou změny smýšlení (pokání) tak, aby se připodobnil Bohu spravedlností a láskou k Pravdě. Takoví se štítí tělesných učení démonů. Kdo miluje Boha celým svým srdcem a své bližní miluje jako sám sebe, má podíl na věčném životě.

Spasení je tedy dar, který dostává člověk k tomu, aby mohl růst v Pravdě a spravedlnosti. Poté platí to, co vyučoval Ježíš v podobenství o družičkách. Člověk je povolán, ale musí být stále připraven se na Boha stále ptát, Boha hledat a v Pravdě vytrvat, aby po cestě „neusnul“ a nebyly mu „zavřeny dveře“.

Nauka, že Spasení je zároveň Věčný život je nesmyslná

Její vyznavači špatně chápou, co mají dělat. Místo aby se zkoumali a prověřovali a žili v Boží Pravdě, často jen hltají učení světa a satanovo nauky o zvládání TĚLA. Spolu s tím si myslí, že služba Bohu je šíření nauk Církevních Organizací a i když jasně vidí, že nauk je hodně a pravda může být jen jedna, ignorují tento rozpor. Zapomínají na účel kázání Božího Evangelia.

Cesta někam, kde člověk dosáhne naplnění všech tělesných potřeb je samozřejmě lákavá naprosto pro všechny, včetně lidí, co Boha nenávidí

Proto je na ní možné nalákat všechny, včetně těch, kteří milují sami sebe tak, že by se chtěli „pojistit na věčnost“. Velkým problémem je láska k penězům a k pozemským statkům. Povolaných je hodně, ale vyvolených málo.

„Nebe“ není podle toho, jaké člověk chce. Je jen jedno a je nám zvěstováno Biblí. (Například jako Hospodinova Svatá hora) Existence v Nebi není dokonalým naplněním původních radostí života, je existencí zcela novou, bez tělesných potřeb a žádostí.

Život v těle na Zemi v hojnosti je v Bibli popsán tak, když člověk umírá „sytý dnů“.

Pro existenci v „Nebi“ je důležitá hlavně láska k Bohu, k Pravdě a ke spravedlnosti. Existence v Nebi je znemožněna pro bytosti křivé a zrádné povahy, které mají v nitru zlo. Satan proto připravuje spousty falešných nauk proto, aby oklamal lidi a pěstoval v nich zrádné a zlé myšlenky i tehdy, když si lidé myslí, že do Nebe právem patří.

Ježíš zvěstoval věčný život v Nebeském království

Nejlépe podstatu problému vyjádřil Ježíš, když vysvětloval lidem správné a nesprávné pohnutky pro vstup do Božího Království:

  • Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.  Lukáš 9,24
  • Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ On mu řekl: „‚Miluj Hospodina*, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘„ Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“

* rozuměj tedy Boha Bible, nikoliv démonské bohy nebo channelingové bohy. Nebo Satana, vydávajícího se za boha.

Příklady tvrzení chybných nauk, podporujících nesprávné pohnutky pro cestu do Nebe

Chybné interpretace vycházející z Biblických textů

Evangelium záchrany života, aneb „pomocí rituálů a poslušnosti organizaci“ do Nebe. Typické jsou věty: „Jsi spasený? Víš kam po smrti půjdeš? Ne? Máme pro tebe návod jak se pojistit!“

Vychází z jednoduché rovnice, která říká, že lidé v Edenu měli nesmrtelnost, pak udělalichybu a o nesmrtelnost přišli. Že existují Organizace, které mají dostatečné vědění, učení a postupy, jak můžou člověka přenést přes smrt do věčného života. Provozují ho Církevní Organizace, neboť říkají, že mají jako jediní „patent na cestu do Nebe“. Jinými slovy, veškerou svou naukou směřují k interpretaci, že člověk má jedinou možnost jak se dostat do Nebe, a tou je chodit k nim.

Tomu je podobné evangelium „kvalitní duchovní značky bůh, kristus“

Používá „prověřené kvality“ značky bůh a kristus. Vyučuje evangelium, že rituálem ponoření do vody člověk získává  JISTOTU SPASENÍ, velice často spojenou s razantní změnou života k lepšímu. Jistota Spasení je zde velice důležitým artiklem, neboť přímo vybízí k tomu, aby se člověk už poté o nic nezajímal a prostě volně plul životem a odevzdal se do rukou nějaké Organizace, která ho bude vést až ke kýženému kvalitnímu cíli.

Evangelium prosperity: „Když nám TO Bůh nabízí, tak si to BEREME“

Vychází z jednoduché interpretace, že když jsme tedy královské děti, tak si vezmeme co nám po právu patří. No a ke všem výhodám nadpřirozené moci si bereme věčný život v Nebi, jelikož si myslíme, že to máme písemně potvrzeno, že si ho tedy můžeme nárokovat. Toto evangelium prosperity a výhodnosti používají často kočovní evangelizátoři, kteří tímto tělesným evangeliem lákají mnohem větší množství lidí, než by nalákali na skutečné Boží evangelium. Často se také používá na lákání pro Požehnání Jednoty Deeksha, předávání Ducha Bezbožnosti rukama.

Chybné interpretace, vcházející z napodobenin Bible a z Biblí jednoho muže

Moonistické podání, že věčný život je odměna za harmonický rodinný život. Moon říká, že Kristus selhal a nechtíc se nechal ukřižovat a že tedy Bůh posílá jeho, aby dokončil spasitelské dílo. Že prý Kristus chtěl založit příkladnou rodinu se svatou manželkou a dětmi, a tím nám dát dobrý příklad jak jít na věčný život.

Vědecko-fiktivní pojetí, že Nebe je vlastně technologiemi vylepšený život ve vesmírných lodích, získá se prý údajně žádáním Vesmírných lidí a provozováním magie Nemusí to být zrovna flotila Aštara Šerana, můžou to být lodi Martreiyova předvoje, nebo plejáďané, nebo reptiliáni. Je točeno mnoho sci-fi klamů o technologickém Nebi.

… a časem přijdou další a další falešné nauky