stargate 3002013 1920 - Zduchovnění světa

Zduchovnění světa

Svět se zduchovňuje. Toto zduchovnění, ale není totéž co obrácení se k Bohu. Ve všech oblastech se stále více prosazují esoterníokultní nauky a stávají se běžnou součástí života lidí, kteří se už nad nimi ani příliš nepozastavují a nezkoumají, jak je možné, že to „funguje“, i když materialistická věda nic z toho nedokázala vysvětlit. Podívejme se na jednotlivé příklady oblastí, kde se toto děje.

1. Školství a výchova

Už od nejranějšího věku jsou děti vyučovány, jak meditovat, vyprazdňovat svou mysl. I časopisy pro velmi malé děti obsahují okultní a esoterické návody (horoskopy, čtení z ruky, runy, magické symboly…). Děti ve školách kreslí mandaly, cvičí jógu. Učitelé jim vštěpují základy učení tajemství neboli The Secret. Na vyšších stupních (střední a vysoké školy) se běžně vyučuje esotericky zabarvená filozofie (zejména jako součást učitelských programů a humanistických oborů).

2. Medicína a zdraví

Řada postupů označovaných jako alternativní medicína, už má svou pevnou pozici v povědomí lidí. I mnozí „klasičtí“ lékaři najednou do spektra svých služeb tyto praktiky zahrnuli. Z nejznámějších můžeme jmenovat akupunkturukineziologiihomeopatii apod.

Vznikl obor celostní medicína, který je úzce provázán s esoterními naukami a mnohé z nich převzal.
Psychologie a psychiatrie zcela běžně využívá hypnózu, regresivní terapii a další nauky, při kterých se často ve skutečnosti jedná o to, že démon, působící člověku obtíže, je nahrazen jiným, silnějším, takže obtíže zdánlivě ustoupí, ovšem po čase se objeví závažnější problémy.
Jako součást péče o duševní zdraví se už normálně objevuje jóga, pasivní meditacereiki, tai-chi a další nebezpečné praktiky. To vše je vnímáno jako „znovuobjevené“, zajímavé a atraktivní pro řadu lidí.
Jako trendy součást zdravého životního stylu se prosazuje vegetariánství. Je zajímavé, že vegetariánská dieta je součástí nejrůznějších východních démonických náboženství.

3. Umění

Skokově vzrostl počet filmů s duchovním poselstvím. Patří sem všechny sci-fi filmy zobrazující alternativní světy bez Boha, jejichž obyvatelé vlastními silami vybudovali obdobu „ráje na zemi“ (např. Avatar); ale také všechny filmy zabývající se problematikou UFO a únosů (Čtvrtý druh, Znamení apod.). Tato promyšlená kampaň je součástí pacifikace fikcí. Jejím cílem je znemožnit lidem rozlišit mezi fikcí a realitou a dostat do jejich podvědomí myšlenku, že nás brzy navštíví nějaká vyspělá civilizace, která nám pomůže dostat se na vyšší úroveň existence.

Lidé jsou masivně zaplavováni esoterickou hudbou, která silně útočí na city a vzbuzuje euforii, čili uspokojuje lidi pokud jde o tělesno. Záměrem je učinit lidi na těchto prožitcích závislé natolik, že budou toto emocionální vzrušení vyhledávat, aniž by zkoumali, jaký je jeho zdroj. Nastal skutečný boom okultní a esoterické literatury, která přináší svým tvůrcům značné zisky. (Peníze jsou jednou z odměn, kterou poskytuje Satan svým přisluhovačům.)

4. Mezilidské vztahy

Lidé jsou postupně zpracováváni tak, že každý může mít svou alternativní pravdu, na niž má právo. Nehledají už tedy skutečnou a absolutní pravdu, ale jen iluzi, která jim bude vyhovovat. Aby tento názor mohli zastávat, musejí vyznávat supertoleranci k iluzím ostatních lidí. Zároveň jsou lidé vedeni směrem k pseudohumanismu, který nadřazuje supertoleranci a slepou lásku. Pro ty, kdo se nenechali zviklat k vegetariánství lživými argumenty medicíny, je zde další, pseudohumanitní forma nátlaku. „Vždyť přece nemůžete jíst ta ubohá citlivá zvířátka…“ je stále častější argument aktivistů, kteří tak věrně slouží svému pánu Satanu. Jako vegetariáni se stále častěji prezentují celebrity, což je dobrou reklamou, a opakují opět tentýž argument, jak je nehumánní zabíjet zvířata. Dalším krokem, který musí nastat je srovnávání zvířat s lidmi jako rovnocenými bytostmi a pro někoho dokonce jejich upřednostnění před člověkem.

5. Věda

První věda, používaná Satanem k tomu, aby popírala Boha, pomalu ustupuje druhé vědě, která už se bude zabývat duchovními věcmi, ale opět nepůjde o věci Boží. V rámci druhé vědy budou lidem vštěpovány různé esoterní principy, ale především půjde o masáž lidské mysli tak, aby lidé nejen přijali myšlenku existence mimozemských civilizací jako fakt, ale aby očekávali tyto bytosti jako vyspělé vesmírné bratry, kteří nám zaostalcům tak moc chtějí pomáhat v přechodu na vyšší úroveň existence.

Hlavním cílem Satana je, aby za tím vším nikdo neviděl jeho aktivity. Proto potřeboval nejdřív první vědu, která lidi naučila, že přece „žádný Bůh ani Satan neexistují“. Tím pádem lidé budou věřit, že existuje „něco třetího“ a Satan bude moct v klidu dál uskutečňovat své plány, aniž by ho někdo z oklamaných lidí identifikoval.

6. Křesťanství

Křesťané jsou sdružováni do církevních organizací nebo rezervací pro křesťany. Do těchto společenství jsou postupně zavlékány bludné nauky a zkreslená dogmata, která členové většinou bez problému přijímají. Průměrný křesťan začleněný do těchto struktur zpravidla nevěnuje pozornost aktuálnímu dění z duchovního hlediska, protože organizace, kterou navštěvuje, jej k tomu nevede, naopak často své členy uklidňuje, že stačí, když budou vykonávat předepsané „rituály“ (účast na mši, zpověď, pravidelné návštěvy shromáždění, placení desátků apod.) a všechno je v pořádku. Za dary Ducha svatého se často vydávají jakékoli nadpřirozené projevy, aniž by zúčastnění rozsuzovali. Ze společenství jsou systematicky vylučováni proroci a lidé s darem rozpoznání duchů. Ve shromážděních křesťanů, kteří jsou Božím chrámem, začíná mocně působit duch bezbožnosti, vydávající se za Ducha svatého (tedy za Boha).

příbuzný článek:

http://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/davy-se-budou-obracet/

http://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/satanovy-prezentace-nejsou-ponure-smutne-a-sklicujici/

http://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/duch-bezboznosti/

http://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/viru-nelze-zakladat-na-vedeckych-dukazech-2/

http://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/ohavne-kupceni-s-touhou-krestanu-po-duchovnich-prozitcich/

http://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/bible-bude-oficialne-a-verejne-poprena/

http://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/taktiky-satana-na-oklamani-sveta/