760764 12659644 - Povolená témata kázání v křesťanských rezervacích

Povolená témata kázání v křesťanských rezervacích

Církevní rezervace musejí své ovečky udržovat v iluzi, že jsou členy skutečné křesťanské církve či společenství, z toho důvodu je nutné, aby témata kázání a vyučování působila dokonale křesťansky. Zároveň se ale musejí vyhýbat oblastem, jejichž rozkrývání je pro Satana nežádoucí a nebezpečné. Proto existuje nepsané pravidlo o tom, jaká jsou povolená témata kázání v rezervacích.

Jsou to obměny zhruba těchto témat:

Bůh nás miluje; Ježíš se obětoval za naše hříchy; Bible je Boží slovo; Musíme si navzájem odpouštět a milovat se; Bůh je úžasný, dokonalý a svatý; Musíme bojovat s hříchem; Jak chodit s Bohem; Probuzení; Příklad života Mojžíše (Eliáše, Gedeona, Josefa, Ester…….). S různými variacemi těchto témat se setkáváme ve společenství při kázání a vyučování prakticky stále. Pokud se výjimečně vyučuje něco o boji, jedná se zpravidla o boj s tělesností, tedy řeší se otázky smilstva, lenosti či dokonce přejídání apod.

Samozřejmě, že témata sama o sobě nejsou špatná. Špatné je to, k čemu kázání a vyučování slouží vedení křesťanských rezervací. Na výše uvedená témata se dá kázat nekonečně dlouho. Křesťané jsou v klidu, protože vyučování je z Bible, a nevidí v tom nic podezřelého. Nepozorují přitom, že jsou vyučování vlastně stále témuž na úkor vyučování o tom, jaké jsou současné aktivity Satana a jeho služebníků a jak daleko doba pokročila.

V kolika organizacích se káže, že brzy přijde Bezbožník ohavnost, aby svedl celý svět? Ve kterém společenství uslyšíte, co je fenomén UFO ve světle Bible, co vyučují démoni skrze channeling a jak rozpoznáme nadcházející Satanovu světovládu ?

Proč to tak je?

Odpověď je prostá – cílem je, aby křesťané nadcházející vládu Bezbožníka nepoznali, aby nerostli aby neodhalili, co se kolem nich děje

Křesťanské rezervace udržují své členy ve stavu spánku, vyučují je stále biblickým základům, které se vyučují stále dokola a nevedou k růstu. Písmo jasně říká, že nemáme zůstávat u počátečního učení, ale je třeba jít dále, tak se tady ale neděje.

Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. Židům 6, 1-3

O tom by bylo mnoho co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli, a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči; potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Židům 5, 11-14

V drtivé většině společenství je stále nabízeno něco jako naředěné mléko namísto hutného duchovního pokrmu. Kde není dostatečný pokrm, není ani růst a připravenost na to, co už velmi brzy přijde. (Všimněte si, co se považuje za „základní články“, ke kterým se nemáme stále vracet: pokání z hříchu, víra v Boha, křest, vzkládání rukou atd. V kolika sborech se právě o těchto věcech káže stále znova?) Mnoho křesťanů je vyučováno, že přece „nikdo nezná přesné datum, kdy Ježíš přijde a může to tedy nastat až za stovky let“. Nikdo jim už ale neřekne, že Ježíš svým následovníkům jasně sdělil, podle čeho poznají Jeho blížící se příchod, a že tato znamení se naplňují právě v těchto dnech. Samozřejmě, že nevíme, zda Ježíš přijde za rok nebo za 10 let, ale můžeme rozpoznat neklamné znaky toho, že Jeho příchod už je velice blízko a nemůžeme duchovně spát a odpočívat.

„Když pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas rozdílel pokrm, který správce je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Vpravdě pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. Když si však onen služebník řekne: ‚Můj pán dlouho nejde‘ a začne bít sluhy i služky, jíst a pít i opíjet se, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi nevěrnými. Lukáš 12, 42-43

Fakt, že většina společenství udržuje své členy v „umělé ignoraci“ pokud jde o Satanovy aktivity v dnešních dnech, je usvědčuje, že nejsou tím, za koho se prohlašují….

příbuzný článekhttps://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/velke-procento-krestanu-nesnese-hutny-duchovni-pokrm/