man 1465525 1920 e1515262014904 - Utrpení křesťanů není znamením doby konce

Utrpení křesťanů není znamením doby konce

Někteří křesťané se domnívají, že Ježíšova varování ohledně falešných vůdců, pronásledování a výslechů před mocenskými autoritami se týkají jen posledních let tohoto světa a že tedy tyto jevy budou znamením doby konce. (Těmto lidem nahrávají nejrůznější apokalyptická, „údajně zaručeně pravá a křesťanská“, proroctví. Na jejich základě pak celí roztřesení očekávají mocné zatýkání, veřejné lynčování, brutální výslechy apod.)

Někteří křesťané se domnívají, že Ježíšova varování ohledně falešných vůdců, pronásledování a výslechů před mocenskými autoritami se týkají jen posledních let tohoto světa a že tedy tyto jevy budou znamením doby konce.

Hovoří o tom např. 21. kapitola Lukáše: 8„Dávejte pozor, abyste se nenechali svést,“ odpověděl. „Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!‘ a ‚Přišel čas!‘ Nechoďte za nimi. 9Až uslyšíte o válkách a nepokojích, neděste se. Musí se to dít, ale to ještě není konec. 10Tehdy jim řekl: „Národ povstane proti národu a království proti království. 11Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe. 12Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce. 13To bude vaše příležitost ke svědectví. 14Vezměte si k srdci, že si nemáte předem rozmýšlet, jak se hájit. 15Já sám vám dám výřečnost a moudrost, proti níž neodolá a neobstojí žádný z vašich protivníků. 16Budou vás zrazovat i vlastní rodiče a bratři, příbuzní i přátelé a některé z vás vydají na smrt. 17Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, 18ale ani vlásek z vaší hlavy se neztratí. 19Vydržte, a získáte život!“

Toto Písmo tedy zmiňuje:

války, hlad, nemoci, zemětřesení, znamení z nebe

Toto vše už se dávno děje a Ježíš sám říká, že to bude pouze začátek.

falešné spasitele a náboženské vůdce, vydávající se za Boha

Skutky 5,36-37 Před nedávnem povstal Theudas a tvrdil, že je Vyvolený; přidalo se k němu asi čtyři sta mužů. Když byl zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic. Po něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid; také on zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni.

Skutky 8,9 Jeden muž, jménem Šimon, který tam žil, už dlouhou dobu svou magií uváděl v úžas samařský lid; říkal o sobě, že je v něm božská moc.

Lidé, prohlašující, že mají božskou moc, že jsou vyvolení apod., jsou zde prokazatelně už v novozákonní době. Ani jejich přítomnost se tedy netýká výhradně několika posledních let tohoto světa.

pronásledování křesťanů, jejich věznění, zabíjení, výslechy před vládci a náboženskými autoritami, nenávist lidí

Skutky 4,5-7 Druhý den se shromáždili jeruzalémští představitelé židů, starší a znalci zákona, velekněz Annáš, Kaifáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu, dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat: „Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?“

Skutky 7,58-60 Vyhnali ho ven z města, kde ho kamenovali. Svědkové si tehdy odložili pláště k nohám mladíka jménem Saul. Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“ Klesl na kolena a hlasitě zvolal: „Nepočítej jim tento hřích, Pane!“ Po těch slovech zesnul.

Skutky 16,23-25 Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.

Už v novozákonní době, od samotného vzniku Církve Kristovy, jsou Ježíšovi následovníci vyslýcháni před vládci a náboženskými vůdci, vězněni a zabíjeni. Stačí si vyhledat historické záznamy o římských krutovládcích nebo době inkvizice. Nejde o něco, co by mělo být výhradně znakem posledních dní světa.

zrazování ze strany blízkých a přátel

2. Timoteovi 4,10 Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět, a odešel do Tesaloniky.

2.Timoteovi 4,16 Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá!

Opět již v novozákonní době byli Ježíšovi věrní opouštěni a osamoceni, zrazovali je i blízcí přátelé a ti, kterým důvěřovali.

To, o čem Ježíš ve výše zmiňované pasáži z Lukášova evangelia hovoří, se tedy týká všech Jeho následovníků, nejen těch, kteří žijí v posledních letech dějin. Kdyby to bylo jinak, řekl by přece učedníkům „nedělejte si starost, to se vás netýká, tohle vše potká až poslední generaci mých následovníků.“ Proto nemůžeme násilí na křesťanech považovat za znamení konce, toto násilí zde bylo vždy. Ti, kdo nesli světu Boží pravdu, nutně probouzeli v lidech patřících Satanu nezvladatelný vztek a nenávist. Satan je přece stále tentýž, nenávidí následovníky Boha pořád, nejen v posledních několika desetiletích.

V čem tedy spočívá skutečné znamení doby konce?

Jednak v nárůstu počtu lidí, kteří se zajímají o duchovno, ale nikoli o Boha, a za druhé v rostoucím množství „křesťanů“, odvracejících se od zdravého učení k démonským naukám a milujících více tělesné vzrušení než Boha. Rapidně ubývá lidí, kteří si zamilovali pravdu, a proto je Satanu dovoleno těmto lidem nabízet lži, které si zamilují namísto pravdy. Duchovní tlak roste a poroste.

1.Timoteovi 4,1 Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami…(Toto slovo se tedy týká křesťanů, protože nevěřící lidé nemohou odpadnout od víry.)

2.Timoteovi 4,3-4 Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. (Množství okultních a esoterních knih, filmů, webových stránek, seminářů, kurzů apod. je výmluvným svědectvím o tom, kolik lidí už si našlo „učitele, kteří by vyhověli jejich choutkám“. Zároveň platí, že tito lidé nesnesou zdravé biblické učení o Ježíši, naopak v nich probouzí hněv a odpor.)

2.Tesalonickým 2,9-12 Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

Utrpení křesťanů nemůže být tedy považováno za znamení doby konce, protože provází celé dějiny Ježíšovy Církve na této Zemi. Znamením je ve skutečnosti mohutné odvrácení se od Boha, rozmach satanských učení, rostoucí nenávist lidí k Bohu a pravdě, láska ke lžím a odpor vůči Bohu