1385159 47298620 - Kristovství versus římský katolicismus

Kristovství versus římský katolicismus

Pojmy římský katolicismus a kristovství (křesťanství) jsou považovány za synonyma. Ve skutečnosti se jedná o protiklad, přestože mnozí vyznavači ekumenismu toto neradi slyší či dokonce cíleně ignorují.

Mezi časté argumenty patří:

Hlavní je láska

Je nutno vážně rozvažovat, zda mlčet k modlářským ohavnostem římskokatolického systému je skutečná láska. Písmo nás učí, že láska se raduje z pravdy. Je s podivem, že mnoho křesťanů jako lásku chápe tolerování lží vyučovaných římskokatolickou institucí. Kdyby skutečně milovali pravdu v Bohu, nemlčeli by o tom, že tato instituce vyučuje a praktikuje Bohu zcela ohavné věci. Spíše než láska se tedy dostává ke slovu slepá superláska a supertolerance, zahrnující i lásku ke lži; popřípadě strach z odporu lidí či pohodlnost a lenost.

příbuzný článek:

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/nelze-vyznavat-nekonfrontacni-krestanstvi/

https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/druha-moralka-a-krestane/

Římští katolíci věří ve stejného Boha

Písmo nás učí, že i démoni věří v jednoho Boha. Tím se z nich ale nestávají ti, kdo tohoto Boha milují a následují. Kdyby lidé účastní v římskokatolickém systému skutečně milovali Boha, nespokojí se s tím, čemu je učí lživý systém této organizace. Pátrali by po tom, kde je pravda a nakonec by ji také nalezli. Důkazem je řada svědectví bývalých katolíků, kteří při studiu Bible našli příkrý rozpor mezi vyučováním římskokatolické instituce a tím, co Bůh učí ve svém Slově a následně tuto organizaci opustili.

www.prokrestany.cz/svedectvi/index.htm

Nesmíme soudit

Velmi oblíbená satanova rétorika. Takto lze totiž zastavit každou, i plně oprávněnou a biblicky podloženou kritiku. Rozsuzování a odhalování věcí, které jsou v rozporu s Božím slovem, však rozhodně není souzení.

příbuzný článek:

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/biblicky-pohled-na-souzeni-rozsuzovani-neni-odsuzovani/

Když tomu věří tolik lidí, nemůže to být lež

Zcela zavádějící argument. Nezapomínejme, co nás učí Bible. Písmo nám říká, že na konci budou následovníci pravého Boha zcela obklopeni následovníky satana, kterých bude „jako písku v moři“. Množství lidí, kteří následují lež, nečiní tuto lež pravdivou.

Závěrem:

Křesťané, kteří naslouchají řečem o nutnosti tolerance a superlásky, zapomínají, že Bůh sice chce, abychom milovali lidi, ale máme si také ošklivit lži, do nichž jsou tito lidé zapleteni. Juda 22-23  S těmi, kdo pochybují, mějte slitování; zachraňujte jez hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť, poskvrněný hříchem.

Jakkoli se maskuje pod pojmem křesťané, křesťanství, římský katolicismus NENÍ kristovství (křesťanství), ale ohavná satanova past. Jestliže jakýkoli křesťan tento systém obhajuje, nebo mlčí k ohavnostem, které jsou římským katolicismem prezentovány, podílí se na díle satanově, bez ohledu na to, jak silnými slovy o lásce a toleranci se ohání.

příbuzný článek:

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/papezstvi-nema-zaklad-v-bozim-slove/

https://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/dejte-pozor-na-ty-co-mluvi-o-bohu/

 https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/cirkevni-organizace/