men 2425121 1920 - Církevní Organizace patří lidem, nikoliv Bohu

Církevní Organizace patří lidem, nikoliv Bohu

Církevní strukturované organizace nepatří Bohu, patří lidem. Jsou lidským pokusem vzít věci do svých rukou. Rozhodují v nich lidé, protože lidé v těchto organizacích jsou zodpovědní v první řadě lidské organizaci.

Církevní Organizace není totožná s pojmem Církev. Proto také její fungování není závislé na Božím Slovu, natož na Ježíši Kristu. Církevní Organizace je člověkem ustanovené společenství, které vyučuje lidi cokoliv. Je těžké v Církevních Organizacích hledat Pravdu, neboť mají na svědomí šíření všech „křesťanských“ lží. Mnozí také milují svojí Organizaci více než Boha. Tím pádem pocitově tíhnou k tomu, že Pravdu má spíše Organizace než Bůh.

Křesťan by měl mít pořád na paměti, že jeho Pán Ježíš Kristus ho posílá k zasévání Pravdy Božího evangelia do Světa a tím pádem:

Bůh nás NEposílá k budování lidských organizací s kancelářemi, hierarchií podřízených a nadřízených členů. Bůh nás neposílá k budování rozdílných týmů trpících vzájemnou nesnesitelnou nenávistí a zásadními neshodami. Organizací je hodně a každá má svou vlastní verzi pravdy (tedy svou iluzi).

Církevní Organizace jsou přímo zodpovědné za všechny lži a zavádějící bludná učení, jsou na nich postaveny a s velkým zápalem je šíří. Církevní Organizace interpretují Bibli tak, aby obhájily svou existenci, udělaly ze sebe „jediné pravé“, aby naučily křesťany chybné interpretace základních Biblických myšlenek.

Pravý účel kázání evangelia často upadl v zapomnění, neboť se za křesťanství (díky obrovskému množství nauk) NEpovažuje učení Ježíše Krista, ale především učení Církevních Organizací, které vzniklo přeinterpretováním původního významu Bible v něco, co budování Církevních Organizací přímo vyžaduje

Lidská Církevní Organizace má všechny nešvary lidské tělesnosti a pravdě nepřeje!

Antikristovské působení Církevních Organizací je snadno patrné z toho, že pokud člen církevní organizace spatřuje v jiné církevní organizaci něco dobrého, co se však neshoduje s doktrínou jeho organizace, narazí na odpor vedení své organizace.

Aby se takový člověk mohl přiblížit tomu dobrému od sousední organizace, musí z jedné organizace vystoupit a stát se členem té druhé a tím zase přichází o dobré věci z té první. Církevní Organizace tedy přináší mezi lidi rozdělení a bariéry, uvnitř kterých je členům vnucován jednotný názor lidskou autoritou, stejně jako například v politických stranách.

V absolutních číslech tak docházíme k závěru, že Církevní Organizace jsou prakticky sdružením lidí, vyznávajících to stejné.

Království, které právě žijeme

Ježíš Kristus ohlašoval příchod Božího Království na Zemi. Jeho příchodem byl spoután Odpůrce Boží, tak, aby lidé mohli být vedeni Přímluvcem Duchem Svatým a Písmem k růstu Božího Království na Zemi. Kdo nevěří, nechť studuje Písmo Svaté bez pomoci dodatečných lidských učení, návodů, výkladů a příruček. Dodatečná učení Církevních Organizací totiž obsahují nepravdy a klam.

Církev, jejíž hlavou je Ježíš Kristus, nikoliv nějaký funkcionář

Bůh povolává jedny za pastýře, jedny za proroky, další za učitele, vše podle svého uvážení. Člověk prostě tuto Boží Církev nikdy do ruky neuchopí ani se jí nezmocní. Žádný člověk, ani žádná rada lidských moudrých nebude Boží Církvi velet. Různá povolání tvoří různé údy a orgány těla, jehož hlavou je Ježíš Kristus. Lidem dává moudrost z Ducha Svatého podle jejich srdce, a vše společně slouží k budování Božího Království na zemi, svaté Církve nevěsty, očekávající příchod svého ženicha. Církev Kristovu tvoří lidé, zapsaní v Knize Života, kteří nejdou poznat podle viditelného znamení. Proto je Církev Kristova tvořena jen spravedlivými.

Boží království na Zemi tady a teď

Dle Ježíšova podobenství o vinici mají lidé Božího království obhospodařovat vinici do doby, než se Pán vrátí z cesty. Mají kázat evangelium Boží, aby vyvolení uvěřili a aby bezbožní lidé mohli sami sebe odsoudili vlastními slovy a postojem svého srdce. Podle dalšího podobenství mají v Božím Království růst plevel i obilí pohromadě až do sklizně, kde bude odděleno dobré od špatného. V dalším podobenství je Boží království jako těsto, v němž nepatrné množství kvasu nakonec prokvasí všechno.

K péči o vinici vinaři, tedy kněží Božího Chrámu, používají svá obdarování Ducha Svatého, vzájemně se podporují těmito dary a vše používají tak, aby Pán vinice byl plně spokojen.

Vše je tak jasné, že dětským rozumem je možné vše snadno pochopit. Žádná skrytá myšlenka, jen věrnost a čistý charakter. Jakékoliv kupčení s tímto bezelstným přístupem vede rovnou k nepravdě. Takové kupčení Ježíš nezná, tento přístup odsuzuje. Budování Božího Království na Zemi není v žádném případě budování nějakých pozemských organizačních struktur a samostatně výdělečných celků.

Rovněž není správný postoj srdce, ve kterém člověk navštěvuje nějakou Organizaci vydávající se za Boží Církev, a očekává v ní „posmrtný odlet do Nebe“, který si vysloužil pravidelnými návštěvami Organizace, placením desátek a plnou poslušností vedení této Organizace. Kdo chce být v Organizaci jen proto, aby zachránil svůj život po smrti, ten neuspěje. Kdo chce do Nebe aby si zachránil život, ten o něj přichází.

Pyšná lidská snaha vzít vše do svých rukou

To, co potřebuje lidskou systematickou práci, je tedy šíření Písma Božího Slova mezi lidi a kázání pravého Krista. Bez jakýchkoliv dalších nauk a dalších interpretací. To se ale neděje, neboť lidé si většinou přidávají své nauky lží. Ale i taková je spravedlnost Boží a lidská svobodná volba. Boží slovo je kvas, je hořčičné zrnko, které roste bez toho, aniž by nad ním člověk bděl ve dne v noci. Boží člověk má sít semínko Pravdy Božího slova a jiný ho bude sklízet. To je práce pro Kristova následovníka.

Organizace lidí ale zůstává vždy Organizací lidskou, kdy je vše podřízeno tomu, aby organizace lidsky fungovala a rostla. Pro růst jakékoliv LIDSKÉ organizace je zapotřebí plné věrnosti členů pravidlům organizace a plné soustředění se na společné cíle a také zdroj PENĚZ. Ten je u pokročilých a důsledně vedených organizací tvořen desátky a vyděláváním na prodeji „spásných příruček“,“návodů na záchranu života“ a Biblických interpretací. Je to stejné jako v každém lidmi založeném týmu, všichni musí pracovat pro blaho týmu. Ježíš zde nemá žádné místo jako hlava, nýbrž jen jako ikona či společná vlajka.

Křesťan“ a „člen Církevní Organizace“ JSOU různé pojmy

Lidská Církevní Organizace má už svou jasnou lidskou představu, co je pravda, a co lež. Co je správné, a co není správné k vyučování. Bůh již zde nemá žádné privilegované místo k působení, protože kdyby se někdo uvnitř Organizace vzepřel pod vedením Ducha Svatého proti Vedení Organizace, bude ihned napaden a znovu vyučován doktríně Organizace tak, aby nepůsobil jako rozvraceč. Proto mají lidské Organizace jen malý až žádný význam pro duchovní růst k pravdě.

Důkazem toho je fakt, že si vzájemně stejně odporují, pomlouvají se a každá se považuje za nejlepší. A každá Církevní organizace vidí ostatní organizace jako bludné.

Pokud někoho nějaká Organizace nutí, aby byl jejím členem a nebo různě vyhrožuje vyhozením či penalizuje odchod, pouze tím projevuje, jak bezbožným lidským klubem vlastně je. Nikdo se nemusí bát Boha, že by na něj přinesl svůj hněv za to, že opustí jedno lidské společenství kvůli tomu, že v něm spatřil bezbožný blud!

Jsou tedy Církevní Organizace dobré či špatné?

Lidé mají tendenci se všeho chopit vlastníma rukama. Mají pak pocit, že to s pevným vedením lépe dopadne. A opravdu, v tělesných věcech, jako je například válka nebo sport, to tak opravdu je. Nelze to však aplikovat na duchovní společenství, kde je hlavou Ježíš. To totiž lidé nemůžou „uchopit a kočírovat správným směrem“.

Většina tak ráda zapomíná na to, že i Ježíš učil, jak přímočaré a jednoduché musí být uspořádání lidských povinností a vztahů v jeho Církvi. Ten kdo by chtěl být první, musí být tím posledním služebníkem. Tedy ten, kdo se povýšil na vrchního znalce duchovna, musí vyslechnout a rozsoudit názory těch, co jsou považováni za nevýznamné. Nikdo se nemá povyšovat a všichni musí svorně rozlišovat, co je správné a co není na společných rozsuzováních.

Ve společenství panuje úcta jednoho k druhému, nikdo však není tím nejuctívanějším. Každá služebnost je plně povolána k budování Církve a nemůže být nikdo, kdo by se povýšil nad to, aby služebnosti ZAKAZOVAL nebo OVLÁDAL. To se pak staví nad Krista a jako takový bude se za to před Pánem zodpovídat.

Lidské Církevní Organizace dokážou účinně bojovat pouze proti narušování SVÝCH VĚCÍ a svých vlastních doktrín

Sami si vyzkoušejte, že NEEXISTUJE žádná možnost, jak napravovat lidi uvnitř Církevních Organizací. Pokud jasně poznáme, že nějaké učení je bludné a nezakládá se na pravdě z Písma, nemůžeme v Církevní Organizaci NIC říkat a ani nikoho napravovat. Protože se tím stavíme PROTI této lidské organizaci, a to jí rozvrací, štěpí, dělí a podobně.

Místo jejího budování působí snaha o nápravu učení její světský úpadek, a to lidé přirozeně odmítají. Jakmile by se mělo začít NAPRAVOVAT, je člověk ihned rozvraceč a je označen za toho, kdo bojuje Proti Boží Církvi. To je ale úžasný blud, protože Organizace se církví pouze nazývá a žádná církev se ani náhodou neshoduje se skutečným Božím lidem. Církevní Organizace se nedokáže bránit proti již přijatým nepravdám, neboť ty často tvoří úhelný kámen existence Organizace. Znamenalo by to rozpad Organizace a vzrůst jiné. Taková Organizace se nedokáže bránit sama proti sobě, může se pouze rozpadnout. A to se děje jen málokdy.

Věrouka je samozřejmě k ničemu, pokud se neshoduje s Biblí a obsahuje zavlečené interpretace a vyučování, přijaté například od nějakých andělů či zjevení. Takové věrouky ovšem v absolutních číslech v Církevních Organizacích zcela převažují.

Vnitřní nápravě lidské Církevní Organizace brání všechno. Neboť vedoucím NENÍ Ježíš Kristus, ale lidé

Při pokusu o nápravu učení lidské Církevní Organizace by například pastoři museli přiznat, že vyučovali bludy. Museli by přiznat, že jsou omylní, čímž by se těžce narušilo vnímání jejich kompetentnosti. Celá organizační struktura by byla okamžitě narušena, neboť by zanikla důvěryhodnost vedoucí autority Organizace.

Ten kdo byl předtím označován za Rozvraceče, by musel být náhle uznán jako vhodný kandidát do vedení. To by z minulého existence této lidské organizace učinilo, dle tělesného rozumu, velkou frašku.

Tradice, tradice, tradice našeho TÝMU! To je to, k čemu se hrdě hlásí Církevní Organizace

Každý kdo by přišel s touhou NAPRAVIT chybná učení Církevní Organizace by byl nejprve natolik osobně zkoumán, že by byl nakonec shledán nedostatečně svatým. Potom by bylo shledáno, že má nějaké životní problémy (vždycky se něco najde), není radno jej poslouchat a místo toho je nutné velmi precizně prozkoumat jeho citový a sexuální život. Po takové kruté lustraci by bylo slovo nápravy označeno za slovo někoho příliš nesvatého.

Mají snad obří katedrály s rouhavými jmény vůbec něco společného s Kristovo učením? Nejsou snad nauky mnohých obřích Církevních Organizací přímo zakázanými dodatečnými evangelii přijatými od andělů? Sami si ta tyto otázky odpovězte před svým svědomím a před Bohem.

Každý následovník lidské Církevní Organizace musí místo Pána Ježíše v první řadě řídit a káznit své myšlení podle lidské organizace, kterou mu nařizuje organizace lidí. Jako katolík třeba nemůže neuznávat spoluvykupelku lidstva nedotknutou Pannu Marii, protože kdyby jí nevyznával, bylo by pro něho nevhodné do této organizace docházet. Je to jako by fandil Spartě, ale chodil s odporem jen na zápasy Slavie.

Pán Ježíš Kristus nelhal. Když se dva, tři, sejdou ve jméně Ježíše, tam je On uprostřed nich. Dva, tři, deset, třicet lidí, Bible, a upřímná modlitba a víra PLNĚ stačí pro dokonalý život člověka v Božím Království a ve spravedlnosti. Takoví jsou právoplatní občané a jsou solí a kvasem tohoto Světa, neboť jsou zodpovědni jen Kristu, Bohu a Duchu Svatému, kterého přijali.

Každá Církevní Organizace si myslí, že je ta pravá. Sjednocení je možné pouze ve Lži a Satan má na to v Bibli popsaný plán

Proto je maskování skutečné doby konce a překrucování významu Zjevení (například mileniální budoucí říší, nebo myšlenku na existenci mimozemských civilizací) pro Satana důležité, aby lidé v Církevních Organizacích nezačali ZMATKOVAT a aby dbali přesně jeho instrukcí.

Je totiž Písmem dáno, že musí přijít všeobecné odpadnutí od Boha ke klamným naukám Satanovo a Satanu bude dáno, aby se postavil i do těchto organizací, vydávající se za Beránka. Kdyby této části Bible křesťané věřili, už by byli v Církvích jako na jehlách a museli by začít velmi prověřovat vše, co se děje. Rozsuzovat a plně se věnovat pokání, odhalování a odhazování bludných nauk a zhoubných tradic Církevních Organizací.

Církevní Organizace s učením andělů pro změnu často jako bijí na poplach, že Den Páně už skoro nastal. Satan totiž potřebuje Církevní Organizace, které přeskočí příchod Ducha Bezbožnosti (maskovaný za jiné úkazy), aby tak napomohly Satanovo klamu.

Církev Kristovu tvoří lidé, zapsaní v Knize Života, kteří nejdou poznat podle viditelného znamení. Lidé, co přijali lásku k Pravdě. Proto je Církev Kristova tvořena jen spravedlivými, kdežto lidské Církevní organizace jsou pole s plevelem, kde roste vše pohromadě.

Velmi častou zhoubnou myšlenkou je vytvoření rovnosti mezi pojmem „Kristova Církev svatých“ a nějakou konkrétní lidskou Církevní Organizací. Takové chybné srovnání okamžitě vytváří neuvěřitelně nebezpečné BLUDY a nauky, které přímo nahrávají chybným interpretacím Bible. Co vznikne za bludy, když se pojmy „Církevní Organizace“ a „Kristova Církev“ zamění

Kdo zamění pojmy „Církevní Organizace“ a „Kristova Církev“, okamžitě mu začnou ZDÁNLIVĚ platit následující bludy:

  1. Že zrovna tato Organizace je pro lidi jejich jedinou nadějí ke Spasení
  2. Že bez této Organizace by Bůh nemohl uskutečnit dobré skutky
  3. Že odchodem z této Církevní Organizace člověk odpadává od Boha
  4. Že Církevní Organizace tedy musí být vedena Bohem a Duchem Svatým
  5. Že na v místnosti, kde zasedá skupina Církevní Organizace nemůže být antikristovský duch
  6. Že čím výše je člověk v Církevní Organizaci postavený, tím více musí být správně a více Božím člověkem. Nikoliv, je jen výše postavený v hierarchii lidské organizace. Ten co se chce povýšit se musí ponížit.
  7. Že Dary Ducha Svatého a služebnosti jsou určeny k budování konkrétních Církevních Organizací lidí. Nikoliv, Dary Ducha jsou určeny k budování Kristovi Církve.

Co jsou to církevníDesátky„, otázka k zamyšlení

Je zajímavou otázkou k zamyšlení, zda-li desátky, tedy starozákonní součást smírčích obětí Bohu, nejsou v církevních organizacích prostě účelově zneužívány na růst lidských mocenských a organizačních struktur. V církevních organizacích se při výběru často používají Biblické verše mimo kontext. Zkoumejte, zda Nový Zákon povinnost desátků pro budování církevní organizace vyžaduje.

Mnozí namítnou, že velké organizace šíří evangelium ve velkém. Šíří také ale zároveň velké bludy, takže jejich služba je obojetná. Slouží tedy dobrému i zlému.