president 1822449 1920 - Umlčení proroctví v Církevních Organizacích

Umlčení proroctví v Církevních Organizacích

Každý boj znepřátelených bytostí má svá pravidla, stejně jako boj pozemských armád má je i boj duchovních armád.

Jedním z nejdůležitějších pravidel úspěšného boje je rozvědka

Pozorovatelé zjistí, co nepřítel zamýšlí na nejbližší dobu a podle toho se pak řídí strategie boje. Jedná se o informace rozhodující!

Pozor na rekurzivní lež!

K obraně proti činnosti Božích proroků v Církevních organizacích  se může použít něco, co se tváří jako Apologetika. Taková aktivita může být křesťanskou církevní organizací pozitivně přijímána, neboť hlásá pasivitu (která je vždy pohodlná) a její učení přesně předpisuje, co se musí přijímat, tím církevní organizace hravě udrží své členy v izolaci. Pasivní vyčkávání je velmi často spojené s pomalým a nenápadným přijímáním zhoubných satanských myšlenek a je v rozporu s Božím slovem. Lstivě používaná „obrana čisté víry“ může pouze obhajovat BLUD a stává se tak rekurzivní lží. Staví se tak do opozice vůči Bohu, neboť sama sebe shledává dostatečně kompetentní na to, aby rozhodovala o tom, co může Bůh prostřednictvím Božích proroků říkat.

„Obranu víry“ používají Církevní Organizace, které tím brání svůj blud proto, aby se nerozpadli jejich tradice i organizace samotné. Velká Organizace lidí totiž má sama sebe za úhelný kámen a musí hlásat svojí tradici, jinak by nebyla organizací lidí. Systematické likvidování proroků bylo vždy běžným jevem, když se skupina vykladačů Písma rozhodla, že musí mít nutně nejvyšší pravdu, proroci jim tudíž nepřicházeli vhod.

Písmo naopak hlásá velké změny v posledních časech, explozivní nárůst falešných učení a tlaku na věřící, aby změnili svůj názor, rovněž i nárůst Boží pomoci v rozpoznávání pravdy a lži

Situace v roce 2010

Satanova pozemská armáda má své kontaktéry a channelingové specialisty na komunikaci s démony, církev Kristovo má své proroky z Ducha Svatého. Obě tyto skupiny přináší informace, které mají napomoci lidem k účinnější aktivitě, buď v utvrzování v bludu, nebo v utvrzování v Boží Pravdě.

V satanově armádě běží nyní rozvědka na plné obrátky. Církevních organizace jsou inhibitovány strachem, přemírou satanovo světem nabízených učení a informací, jejich členové se budou i nadále bát cokoliv rozsuzovat. Kolik proroctví jste v církevních organizacích slyšeli, splnila se/nesplnila se? Co to pro vás konkrétně znamená?

Křesťané mají povinnost rozsuzovat proroctví, ale nedělají to!

Tento čin se podařil proto, že lidé z Církevních organizací nedbají na instrukce v Bibli, PRAVDA je nezajímá!

Prostí členové církevních organizací většinou ze strachu, aby náhodou něco nepokazili, někoho si neznepřátelili, nekomplikovali si tak život, radši nebudou proroctví rozsuzovat.  Cíkrevní Organizace jim nabídnou „jakoby kvalitní a prověřené“ zdroje poznání jevů, které by se měly odehrávat v době konce. Zaplaví svět anonymně či nenápadně vytvořenou „křesťansky laděnou“ předpovědí, která však při hlubším zkoumání pochází od nějakého anděla

Přesně to, co je v Bibli důrazně zakázáno!

————————————————————————————————————

Lausannský závazek (závěrečná část)

Věříme, že se Ježíš Kristus osobně a viditelně vrátí zpět s mocí a slávou, aby dokončil svoje spasení a soud. Toto zaslíbení o jeho příchodu je dalším podnětem k naší evangelizaci, protože si připomínáme jeho slova, že „nejdřív musí být evangelium hlásáno celému světu“. Věříme, že období mezi Kristovým nanebevstoupením a jeho novým příchodem musí být naplněno misijní činností Božího lidu, který nemá právo tuto činnost ukončit dříve, než nastane konec. Také si připomínáme jeho varování, že přijdou falešní kristové a falešní proroci, jako předchůdci antikrista. Proto jako pyšný, sebevědomý sen, odmítáme představu, že by člověk byl schopen vybudovat ideální poměry na zemi. Naše křesťanská jistota spočívá v tom, že Bůh dokončí své království, a my tento den vyhlížíme s velkým očekáváním; vyhlížíme nové nebe a novou zemi, kde bude spravedlnost a kde bude Bůh panovat navěky. Zatím se znovu vydáváme do služby Kristu a lidem v radostné poddanosti jeho vládě nad celým naším životem.

„Ach Pane Bože veliký a hrozný, zachovávající smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a dodržují tvá přikázání! Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle! Vzbouřili jsme se a odvrátili se od tvých přikázání a zákonů. Neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcům a všem obyvatelům země.“

příbuzný článek:

https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/proroci-nejsou-vestci-predpovidajici-budoucnost/

https://odkrytelzi.cz/nezarazene/falesna-proroctvi-false-prophets-falesny-prorok/

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/apokalypticka-proroctvi-krestansky-adrenalin/