stockvault young boy98718 - Vstupní brána: dědičnost

Vstupní brána: dědičnost

Démoni a démonická svázanost se dědí. Tato vstupní brána je často přehlížena! Na mnoha místech Starého zákona je psáno, že hříchy otců přecházejí na syny.

Exodus 34, 6-7: Hospodin prošel kolem něj a volal:„Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům pokolení, odpouštějící nepravost, provinění i hřích. Nezapomíná však trestat, ale za nepravost otců volá k odpovědnosti syny i vnuky do třetího i čtvrtého pokolení.“

Také zjistíme, že pokaždé, když bylo velké obnovení Izraele, lid se shromáždil v půstu a modlil se. Vyznávali nejen své hříchy, ale též hříchy svých otců.

Například: Nehemiáš 9,1-2: Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce se synové Izraele shromáždili k postu, zahaleni pytlovinou a posypáni hlínou. Ti, kdo byli izraelského původu, se tehdy oddělili ode všech cizozemců. Stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých předků.

Hříchy našich předků mají opravdový vliv na náš vlastní život a zděděné vstupní brány musí být uzavřeny: modlitbou, vyznáním hříchů a očištěním skrze víru v Ježíše Krista.

Démonické schopnosti (démoni) přechází z generace na generaci. Obecně známý příklad takových schopností je proutkaření. Mimořádně škodlivé je ale každé zahrávání si s okultismem, každé modlářství  je vlastně uctívání démonů, každé démonické obsazení a přísahy rodičů či předků, zavazují i potomky! Přísahy mohou být okultní, pohanské, mormonské, Svobodných zednářů atd. Týká se to i různých případů zasvěcení dítěte démonu, démonské organizaci apod.

Do této skupiny řadíme i křest nemluvňat v římskokatolické církevní organizaci, který je buď zasvěcením dítěte této organizaci, nebo případně ještě navíc zasvěcením dítěte Marii (tedy modle).

Pokud máte problémy s dědičným hříchem a  chcete pomoct, čtěte prosím zde: http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/reseni-problemu-s-demony-vysvobozeni-bozi-pomoc/