galaxy 2688937 1920 - Maitreya, Metteyya, prichod.cz

Maitreya, Metteyya, prichod.cz

Oblíbené Satanovo jméno. Spojuje v sobě všechna jeho učení a podaří se mu přesvědčit lidi, že ta bytost je něco mezi Buddhou, Ježíšem, pannou Marií a podobně.

„Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral. Jemužto odpírejte, silní jsouce u víře, vědouce, že tatáž utrpení bratrstvo vaše, kteréž na světě jest, obkličují“ (1. Petr 5:8–9).

Samo jméno je odvozeninou ze sanskrtu, a znamená něco jako milovník pokoje. Prakticky je tak připravena hlava New Age, nové duchovnosti, v níž zvítězí láska a humanita nad pravdou a lidskými právy. Přesně podle Satanova plánu. Pod jménem Maitreya již ho nyní uctívá a jeho příchod připravuje mnoho lidí. Tito napomáhači satana se velmi snaží pomoci, aby připomínal například Krista, neboť v jeho podobě osloví lidi a oklame je nejlépe.

Satan použije své znalosti lidské fyziognomie, touhy a potřeb k tomu, aby ovládl myšlení společnosti sofistikovaným klamemveřejně oslavovaným ideálem, který ovšem mistrně vysvětlí jako duchovnost. Nenápadně tak lidi poníží do úrovně zvířat, což on dělá s radostí. (Tak totiž on lidi nazývá před Bohem. Říká o lidech, že jsou „nejzkaženější ze všech zvířat“. Myslí tím však, že jsou zkažení duchem, kterého do nich vložil Bůh)

Jeho pravidla řízení života (satanistické devatero), podtrhuje animální způsob jednání bez lidské důstojnosti a přítomnosti Ducha Svatého. Ten prosadí jako společenskou normu, která bude nazývána humanismus.

Povšimněme si faktu, že jednotlivá učení o příchodu Maytreie se zásadně nenapadají a v různých podobách spolu bezproblémově koexistují. To je samozřejmě neklamné znamení lživých učení, která mají za úkol šířit zmatení. Každá lež se totiž hodí.

* O vysvětlení duchovnosti coby stavu tělesných rozkoší se snaží podrobně například u channelingového tlumočníka Neala Wasche.

Bible říká: Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

Proč se zde lež nazývá „hanebností“? Je to snadné. Protože ti, kdo ji vypustili, přeci ví, že je to NEPRAVDA. Hanba jim, že pro slizké odměny od Satana vypouští nepravdivé informace a vydávají je za pravdu jen proto, aby oklamali. Jméno pro lež je HANEBNOST

Dobrý příklad hanebnosti je, že Kristus je pojmenování pro duchovně vysoce postavenou bytost, ale její pravé jméno je Martreya. Toto je dokonalá hanebnost, neboť se za jménem Ježíše se skrývá Satan.

 Tajemství bezbožnosti (Bible, Tesalonickým 2)

1A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, 2nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. 3Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, 4který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!

5Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? 6Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas. 7Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. 8Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. 9Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. 10Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. 11Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. 12Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

21Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. 22Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené. 23Dávejte tedy pozor. Všechno jsem vám řekl předem.“