fire 2837843 1920 - Satanova mystifikace ženství

Satanova mystifikace ženství

Satan rád přesvědčuje ženy, že jsou mystické bytosti, nadané nejrůznějšími nadpřirozenými schopnostmi od intuice až po samoléčení. Satan láká ego „moderní“ Evy pocitem, že jako žena je něčím více – mysteriózní a duchovně povznesenou bytostí, která může odhalit své „božství“ skrze všelijaké rituály a iniciace. Tento trend ale provází celé lidské dějiny, v jejichž průběhu se objevovaly vědmy, šamanky, zaříkávačky. Západní společnost se v době první (klasické) vědy k těmto věcem stavěla odmítavě a skepticky. Změna postoje odráží dobře, nakolik už vládu přebírá druhá věda prezentující esoteriku a okultismus skryté do moderní terminologie.

Mnohé internetové portály a jiné informační zdroje určené ženám poskytují návody k probuzení „skrytých sil“, prezentují nejrůznější okultní a esoterní postupy a lákají ženy na atmosféru tajemna, mysticismu a pocit sounáležitosti.

Satanovy pasti pro ženy stojí většinou na základech emocí a intuice

Vzdělání a inteligence nejsou kupodivu vůbec na překážku, naopak – ženy vzdělané a /nebo inteligentní mají paradoxně větší tendenci se těmito bludnými naukami sytit, protože umějí pracovat s informačními zdroji a vědí, kde mohou potřebné informace získat. Ženy opilé pýchou na svou inteligenci, nezávislost, kariéru a vzdělání se s klidem zabývají šamanskými démonickými praktikami a právě pýcha jim brání uvědomit si absurditu takového počínání. Ústy hlásají moderní a emancipované názory, srdcem prahnou po prastarém učení SatanaUž na samém počátku lidských dějin slyšela Eva na Satanovu lež „budete jako Bůh…“

Základní oblasti Satanova působení jsou:

  • Sexualita

Ženy jsou vyučovány, že jejich sexualita je spirituální záležitost, skrze kterou se mohou duchovně povznést. Jde o zcela pokřivený postoj, neboť pohlavní pud pochází z mocností a funguje na tělesné rovině. Protože Satan mocnostem vládne, ví dobře, jakou lež si moderní Evy přejí slyšet. Není náhoda, že nejrůznější „guruové“ nabízející duchovní vzestup skrze sexualitu.

Bible k tomuto tématu říká: 1. Korintským 7,2-5 Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže. Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout.

Boží slovo se nedívá na sexualitu jakkoli mysticky, ale pouze tělesně. Pro přirozený a pudově daný sexuální vztah muže a ženy je Bohem určeno manželství. Manželé se jeden druhému nemají odpírat. Pro dnešní ženy a dívky je ale představa, že by se měly odevzdat manželovi, už zcela cizí. Sex je pro ně často prostředkem k manipulaci nebo něčím, co poskytují jako odměnu.

  • Menstruační cyklus

Stejně jako na sexualitu je i na menstruaci nahlíženo mysticky, jako na projev „ženské síly plodnosti“ apod. Dívkám se nabízejí sošky „menstruačních bohyněk“, před kterými se mají doslova klanět a své vlastní tělo uctívat jako kultovní věc a modlu s téměř nadpřirozenými schopnostmi. Vyučuje se o souvislostech menstruačního cyklu a fází Měsíce. I do západní společnosti jsou zavlékány nejrůznější rituály přírodních (jinými slovy démony ovládaných) národů.

  • Plodnost a těhotenství

Ženám, které mají problém otěhotnět, jsou přímo vnucovány nejrůznější „alternativní“ metody, například poradny astrologů, návštěvy léčitelů, postupy „sebeuzdravování“ (které většinou vedou ženu k tomu, aby vešla ve spojení se svým osobním démonem). Takto počaté děti jsou už před narozením otevřené vlivu démonů, stejně jako děti, jejichž matka se nechala oklamat informacemi o možnosti komunikace s nenarozeným dítětem. Channeling s plodem v děloze matky se masivně rozmáhá a je propagován řadou zdrojů. Jedná se o ohavnou démonickou past, protože žena komunikuje ne s dítětem, ale s démonským duchem. Protože taková komunikace poskytuje člověku pocit tělesného vzrušení, rodiče se doslova zamilují do bytosti, která s nimi skrze channeling komunikuje, a přejí si, aby se jim přesně tato bytost narodila (naneštěstí se domnívají, že jde o jejich dítě.) Démon tak získá právo vstoupit do těla ještě nenarozeného dítěte.

  • Tělo

Ženám je vnucována lež, že jejich děloha je „centrum energie“, jsou vyučovány, aby si tento orgán vizualizovaly, navazovaly skrze něj spojení s „matkou Zemí“, nacházely vnitřní pokoj a tak dále. Jinými slovy jsou ženy a dívky vedeny opět k tomu, aby uctívaly své tělo nebo některou jeho část jako modlu a v rámci tohoto vyučování se zaplétají do praktik, které představují vstupní brány pro démonské duchy.

Podobné postupy také velmi prohlubují pýchu, ať už na své ženství, tělo nebo „duchovní úroveň a poznání“. Démonská učení ženám tvrdí, že jejich tělo představuje mystérium, jsou kněžkami, bohyněmi…a že je správné se v tomto přesvědčení utvrzovat a „prožívat“ tento stav.

  • Sounáležitost

Pojem „dámská jízda“ se bere spíše jako záležitost zábavy. Pocit ženské sounáležitosti je ale hluboce zakotven v různých duchovně závadných učeních. Ženy vytvářejí „kruhy“ či „sesterstva“ a organizují jejich pravidelná setkání, na nichž samy sebe vyučují výše popsanému – tedy sebeléčení, meditacím zaměřeným na údajné božství ženského těla, oživování nejrůznějších pohanských rituálů.

  • Vztahy a mateřství

Ženy jsou vyučovány různým způsobům, jak manipulovat lidmi, přimět je k tomu, aby udělali, co chtějí ony. Dívky jsou už od školních let syceny naukami, jak získat (a okouzlit) toho pravého chlapce / muže a jak si jej pak „připoutat“ či „omotat kolem prstu“. Příliš se to neliší od starých magických postupů, přesto moderní a racionální Evy tyto nauky rády slyší a vstřebávají.

Mateřství se prezentuje jako posvátné až duchovní, přestože mateřský instinkt stojí také na mocnostech. Satan podporuje touhu ženy mít neustále přehled o tom, co a kde dělají její děti, manžel. Skrze moderní technologie bude tento pud doveden až do extrému.

  • Životní moudrost
Nejrůznější kmeny a přírodní národy často disponovaly rodovými šamankami, vědmami a léčitelkami. K tomuto okultnímu odkazu se obracejí stále silněji také ženy „moderní“ západní společnosti a vyznávají kult moudrosti, která je v Božím slově označena jako „přízemní, živočišná a ďábelská“ – jde tedy o moudrost tělesnou, nebo o projev působení démonských duchů, respektive o spojení obojího. V posledních letech je tento trend zviditelněn v hnutí „babiček“ jako strážkyň údajné pradávné moudrosti – jde o hnutí Satanových služebnic (šamanek), které hlásají jeho myšlenky superlásky, supertolerance a humanity, vydávané za prastarou moudrost dávných národů. Tyto dávné národy nebyly nikým jiným než uctívači démonických božstev, což je více než dobře patrné z jejich odkazu.

Satan stále více lechtá ego „moderní“ Evy pocitem, že jako žena je něčím více – mysteriózní a duchovně povznesenou bytostí, která může odhalit své „božství“ skrze všelijaké rituály a iniciace. Ženy se tak ochotně otevírají přílivu démonických učení, a to s vážným dopadem na další generaci, protože přivádějí na svět děti již posedlé démony. Vzniká populace tzv. indigových dětíZároveň se šíří ideály humanity, superlásky a supertolerance a ženy se stávají nástrojem pro předávání posednutí démony, naivně hnány touhou „být užitečné a pomáhat“.