1108545 54529670 - Dokonalý Žid

Dokonalý Žid

Žijeme v době, kdy se v mnoha zemích lavinovitě šíří antisemitismus. Slovo „Žid“ bývá tak často vysloveno s negativním nádechem. Křesťané ve všech národech by se měli vážně zpytovat a ptát se sami sebe, jaký je jejich postoj k Židům. Myslím si, že biblický křesťan nemůže k této otázce zůstat lhostejný, jestliže se rozhodl ve svém životě důsledně uplatňovat biblické principy.

Bible nám říká, že Bůh si židovský národ vyvolil, aby na něm ukázal svoji lásku a věrnost. Celým Starým zákonem se táhne příběh Božího volání, touhy a lásky. Příběh, ve kterém židovský národ znovu a znovu padá, a Bůh pokaždé odpouští a pozvedá svůj lid. Starý zákon je jako velké milostné drama, ve kterém Bůh projevuje hlubokou lásku a pro nás nepochopitelnou trpělivost a věrnost. A přesto….Starým zákonem náš příběh nekončí.

Kniha Genesis je jako první jemné a tiché tóny symfonie, během kterých ze tmy a nicoty povstává vesmír, Země a život na ní. S každou další knihou jako by se přidávaly nové a nové nástroje orchestru a hlasy zpěváků…až v poslední knize Starého zákona, v knize Malachiáš, zní hlasitý a oslavný chorál jedinou zprávou: „Teď přichází Mesiáš!“

Mesiáš nepřišel na tuto Zemi jako dítě v královském paláci, ani jako syn bohatého a mocného občana Římské říše. Přišel na svět jako jeden z malého národa, který snad tisíckrát padl, aby s Boží pomocí znovu povstal. Ježíš Kristus přišel na tento svět jako Žid.

Jak často na tento fakt zapomínáme? Kolik lidí se na tomto světě odvolává ke Kristu a přitom opovrhuje židovským národem! Lze si představit větší absurditu, než to, že se ke Kristu odvolával i Adolf Hitler? Jak píše Philip Yancey v knize Bible, kterou četl Ježíš: „Kdysi se jedna vláda snažila oddělit Starý zákon od křesťanských Písem. Nacisté v Německu zakázali studium této ´židovské knihy´ a starozákonní bádání zmizelo z německých seminářů a časopisů. V roce 1940, když byli nacisté na vrcholu moci, Dietrich Bonhoeffer vzdorně publikoval knihu o Žalmech a vysloužil si za to pokutu. V dopisech na svoji obhajobu uvedl přesvědčivý argument, že vysvětloval modlitební knihu samotného Ježíše Krista.“

Přemýšleli jste někdy nad tím, kdo byli Ježíšovi učedníci a tedy první křesťané?

Opět Židé. V prvních letech se dokonce evangelium pokládalo za určené pouze židovskému národu. Jak byli učedníci překvapení, když je Bůh vyslal zvěstovat evangelium pohanům…

  • Skutky 11,18 Po těch slovech bratři už nic nenamítali, ale velebili Boha: „Tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života!“
  • Skutky 14,27 Po svém návratu shromáždili církev a vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry.
  • Skutky 15,3 Církev je tedy vyslala na cestu a oni šli přes Fénicii a Samařsko a všude k veliké radosti bratří vyprávěli, jak se i pohané obracejí k víře.

Není to v dnešní době spíše naopak? Nechápeme často křesťanství jako protiklad k židovství? Jeden křesťan židovského původu na otázku jak se dokázal se svým původem vypořádat odpověděl: „Vůbec nijak, jsem pořád skrz naskrz židovský. Následuju jediného dokonalého Žida-Ježíše.“

Jsem přesvědčená o tom, že pokud chceme být skutečně biblickými křesťany, nemůžeme mlčet, když jsme svědky utlačování a pronásledování Židů. Jestliže zakládáme svůj život na víře v Ježíše Krista, nesmíme zapomínat, že následujeme jediného dokonalého Žida.

  • Genesis 12,1-3 I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“
  • Jan 4,22 Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.