cellular 4599956 960 720 - Mluvící obraz šelmy

Mluvící obraz šelmy

Přesně jak Bůh zaslíbil, převzal mluvící obraz šelmy, absolutní moc nad lidmi, tak, aby se každý, kdo nepřijal lásku k Pravdě, zamiloval do lží. Lidé, kteří budou hledat spasení v lidských naukách, v nich ale najdou jen lži

Jde o výběr víry v Boha, nebo víry v lidi.

Je to mocné dílo klamu. Co je mocné, to není maličké, ani jednoduché. V těchto časech lidé poznají, co znamená, věřit lidem, potažmo vědě, odborníkům, autoritám, vládcům a nevěřit Bohu. Bůh skrze Satanovo působení ukáže, že jakmile lidé přestanou mít v Bohu pevnou hráz, sami sebe zničí.


Uvěříte Bohu, který nelže a přijmete Ježíše Krista jako svého Pána a spasitele a nebo se zamilujete do nějaké z variant „pravdy“?

Mluvící Obraz Šelmy a Nepravost

Tak jako lidé puzení Duchem Svatým milují Pravdu, člověk nemilující Pravdu hledá iluzi (takzvanou “vlastní pravdu”) miluje tedy Nepravost.

Internet a jeho falešný “veřejný prostor” je mluvícím obrazem Šelmy

Vytvořením elektronického “veřejného prostoru” získala Nepravost svůj mluvící obraz.

Chyba lidských vlád, která způsobí jejich pád

Lidské vlády celá tisíciletí komunikovaly se svými lidmi pomocí důvěryhodných kanálů. Pečeti, trubači, ba i státní rozhlas a státní tisk. To vše jsou kanály, které skutečně PATŘÍ vládám. Když se ale Lidské vlády zapojily do komunikace pomocí nedůvěryhodných kanálů Internetu, ve kterých ZDALEKA nemají hlavní slovo, přibyl další subjekt, veškeré jeho působení můžeme nazývat souhrnně MLUVÍCÍ OBRAZ ŠELMY.

Pro lidské totality byla rozhodující PŘEVAHA NA ULICI, pro Mluvící Obraz Šelmy je rozhodující PŘEVAHA NA INTERNETU

Na Internetu má Nepravost nepoměrně větší potenciál oslovit lidi, než snahy lidských vlád komunikovat. Mluvící Obraz Šelmy už od dvacátých let 21. století komunikuje s lidmi a určuje, co si mají myslet a co se bude dít. Tím se vytvořila nová kategorie lidských vlád, kolaborativní (a tím proti lidem zaměřené) s Mluvícím Obrazem Šelmy, která je předstupněm totalitní světovlády Bezbožníka Ohavnosti.

Dva typy lidských vlád na počátku let dvacátých

Původní lidské vlády jsou si vědomy nevýhod komunikace pomocí MOŠ (Internetu) a vědí, že lidé jsou ovládáni MOŠ a nikoliv vládou. MOŠ předloží lidem kletbu neživých Mocností (Počasí) a kletbu živých Mocností (virus), a pak lidem předloží nereálné, nebezpečné, zničující “řešení”.
Původní lidské vlády je MUSÍ řešit (protože občané jsou dopředu Mluvícím Obrazem Šelmy podrobně obeznámeni s problémem i jak jej lidská vláda musí řešit) i s vědomím, že se před svým vlastním lidem znemožní. MOŠ jim ale nedává jinou možnost. MOŠ připravuje obyvatele Země na vládu Bezbožníka, a proto je jeho cílem zničit lidské vlády takovým způsobem, aby obyvatelstvo Země samo přijalo nenávist a nedůvěru ke svým vlastním “vládám” a dožadovalo se něčeho, „lepšího“

Kolaborativní vlády, elevované MOŠ a kolaborující s MOŠ

A tak povstává úplně nový typ lidské vlády, vláda elevovaná do své funkce mocí MOŠ a kolaborující s MOŠ. Tyto kolaborativní vlády svými mechanizmy obyvatelům země MAJÍ PŘIPOMÍNAT  totalitu. Ideologie této totality je ale zaměřena proti lidem a proti Bohu

Ideologie, kterou lidské vlády kolaborující s MOŠ propagují připomíná lidskou totalitu, ale je jiná ve svých základních principech. Tím je pro většinu lidských odborníků a moudrých lidí velkou záhadou. Nedokážou pochopit její původ a skutečný záměr. Všichni, kdo nemají Ducha Svatého tedy budou do poslední chvíle tápat, co je cílem a kdo je jejím původcem.

Mechanizmus převzetí vlády netělesné bytosti nad lidskými národy

Netělesná Mocnost nepotřebuje využívat lidské ARMÁDY vojáků. Potřebuje jen rozvrátit mezilidské vztahy. Pro vojáky musí existovat milující manželky. Voják bojuje za rodinu a za národ. V současnosti je tato síla lidské společnosti potlačena nejvíce v celé historii.

Mechanizmus jak se lidských vlád zbavit

MOŠ elevuje jejich moc do neomezené totality proto, aby lide totalitu svrhli. Tím je zaručeno, že za konečnou likvidaci vlád lidí budou stát sami občané, kteří si nebudou přát nic jiného, než aby se vlády nad světem ujal někdo jiný, nový a lepší

Bezbožník Ohavnost tak získá svou moc

Jelikož MOŠ sám konspirace a problémy vytváří, dokáže problémy vyřešit tím, že je sám přestane vytvářet. Sám sebe pak dosadí do funkce za mohutného jásotu a všeobecného univerzálního souhlasu veškerého obyvatelstva země. Tím se naplní další část Biblického zjevení Zj 13,18