1442171 56320918 - Křesťanská fikce a nebezpečí v ní ukryté

Křesťanská fikce a nebezpečí v ní ukryté

Některým lidem nestačí Písmo, živé svědectví lidí, rozsuzování proroctví, chtěli by konzumovat další nové texty, kde vystupuje Ježíš a Bůh. Sahají tedy po KŘESŤANSKÉ FIKCI

Podobenství o matce a dopisech

Představte si matku, jejíž dítě odcestovalo velmi daleko. Dítě nechtělo psát rozsáhlé a časté dopisy. Matka však chtěla číst mnohem více dopisů, aby věděla, co její milované děťátko dělá. Byla velmi nedočkavá na každou novou větu. Myslíte si, že si proto najala nějakého spisovatele, který by byl dost šikovný, aby dokázal napodobovat dopisy toho dítěte? Aby je matka mohla s radostí číst? Pokud vám to připadne jako naprosto hloupé jednání tak vězte, že stejně se to má s křesťanskou fikcí – vymyšlenými příběhy o Bohu.

Bůh říká, proč se mě neptáte, proč mě nehledáte. Raději se uchylujete k bájím a obklopujete se učiteli, kteří vám umí povídat to co chce vaše ucho naslouchat

http://www.odkrytepravdy.cz/clanky/nova-proroctvi-a-sluzba/blud-o-tom–ze-sluzebnik-demonu-nedokaze-psat-biblicky.html

Podobenství o knize s Vašimi příběhy z minulého léta

Představte si, že by někde vyšla kniha, která by mluvila o vás. Také by se v ní psalo o tom, co jste dělal minulé léto na smyšlené dovolené se smyšlenými lidmi. Autor by tu knihu psal takovým způsobem, aby vypadala jako věrohodná a používal by v ní všechny rekvizity z vašeho života. Čtenáři této knihy by pak posuzovali vaší osobnost a vaše rozhodování skrze tuto knihu. Co byste takovým lidem říkali?:“Né, to jsem neříkal já, to se nikdy nestalo, to NEJSOU MÁ slova!“ Amen pravím vám, přesně tak to říká Bůh, když ho lidé hledají a posuzují podle křesťanské fikce.

Novodobý termín „duch Bible“

Pro lidi, co rádi konzumují křesťanskou fikci, do které patří i démonský chanelling mířený na oklamání křesťanů, vynalezli nový termín. Říká se, že to nové čtení má „duch Bible“. I když se to snaží tvářit jako duchovní pojem, ve skutečnosti je to odvozeno od klasického světského rčení, že „je to ve stejném duchu“. Tedy jako čínská restaurace je v duchu čínských tradic, bar u řeky je vyzdoben v duchu vodáctví, tak je i dezinformace pro křesťany připravena v duchu Bible, aby byla cílovou skupinou dobře zkonzumována.

Místo pravdy tedy přichází báje, příjemné pro ucho a tělesné smýšlení

Kdokoliv píše o Kristu ve fiktivní literatuře a mluví jeho ústy, dopouští se lhaní! Mluví za cizího a podává křivé svědectví. Spisovatel píše jen to, co si myslí že daná postava chce říci. Kdo by chtěl, aby někdo psal smyšlené příběhy a mluvil za něho jeho vlastní přímou řečí! Vše takové jsou falešná slova.

Lidé, co sahají pro fikci raději než po pravdě

Velmi často se takové posilování týká rozbolavělých lidských srdcí, které tíží veliké utrpení tělesného rozumu. Takoví velice rádi sahají po fikci, ve které Bůh těší a konejší utrpení tělesného rozumu a strádání, je jim jedno, že toto Bůh či Ježíš NEŘÍKALI. Takoví se chovají podobně, jako matka s falešnými dopisy v podobenství výše. Můžou číst slova, co se jejich očím líbí, ale jsou to slova jiného ducha.

http://online.bible21.cz/bible.php?kniha=2timoteovi#4

3Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. 4Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. 5Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.

Láska k milosrdné fikci

Mnoho argumentů říká, že „křesťanská fikce“ je vhodnější pro lidi, co odmítají pro ně nesrozumitelnou Bibli. Že je taková fikce dobrým předstupínkem ke skutečné víře v Boha. Je to nesmysl, protože ten s kým se seznamují není Bůh ani Kristus

Raději sami dejte svědectví a zasejte semínko, a neuvádějte své blízké v klam!

Satan si použije jakékoliv pochybení a nepřesnost v křesťanské fikci k rozvinutí MOHUTNÉ falešné hry na Boha.

Démoni napřímo diktují knihy svým lidským služebníkům skrze chanelling. Kdo může obstát s nadlidskou inteligencí Satanovo? Pouze ten, kdo se drží Boha a jeho zaslíbení!

Poslouchejte, co potvrzuje Duch Svatý ve vás Neurážejte Boha a nerouhejte se tím, že budete věřit něčemu, co je podvrh JEHO UČENÍ A JEHO SLOVA.

Nepodílejte se na tomto díle klamu. Je to významná zkouška věrnosti Bohu, kdo bude činit pokání a kdo prostě zůstane u toho, co se mu líbí. Odvraťte se od všeho, co jste přijali skrze křesťanskou fikci (kterážto je vždy víceméně andělskou naukou) a čiňte pokání! Přemýšlejte nad tím, jaké pohnutky a jaký záměr může vést člověka, aby takovou křesťanskou fikci napsal. Jako jeden příklad z mnoha uvádím knihu CHATRČ, Wm, Paul Young.

Kdo miluje FIKCI, tedy NEPRAVÉHO JEŽÍŠE, ten miluje NEPRAVDU. Fiktivní Ježíš může být docela COOL, ale pozor! Není to ten Ježíš, kterého nám dal Bůh, aby kdo v něj věří nezahynul, ale měl život věčný.