838283 42620914 - Svatý, svatá, svaté - vysvětlení pojmu

Svatý, svatá, svaté – vysvětlení pojmu

Svatý = netělesný, neřídící se principy a potřebami a pohnutkami těla.

Svatý = řídící se principy a pohnutkami Božího Ducha, Boží spravedlnosti a Božích zákonů.

Z tohoto jasně vyplývá, že nic tělesného nemůže mít nic společného se „svatým“. Nic tělesného nemůže být „svaté“. Svatá bytost v člověku se musí narodit znovuzrozením v Duchu Svatém, poznáním Boha a vírou v Boha a Syna. Nová bytost zrozená z Ducha Svatého a existující v člověku nemá tělo a proto se neřídí principy těla a může se posvěcovat.

Této nové bytosti zaslibuje Bůh život věčný!

Tělesné vztahy mohou být „bez poskvrny“, tedy správné před Boží spravedlností, samy o sobě však nejsou předmětem posvěcení.

Slovo Svatý je běžně používáno zcela CHYBNĚ!

Izajáš 45,21 Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. *** 1. Samuelova 2,2  Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. ***