965625 73749304 - Davy se budou obracet k duchovnu, každý k tomu svému

Davy se budou obracet k duchovnu, každý k tomu svému

Mnohé církevní organizace připravují své členy na to, že v posledních časech přijde mohutné probuzení a obrácení lidí k Bohu a tak si jejich ovečky často mylně představují, že s poselstvím evangelia půjdou vítězně celou zemí a lidé se budou obracet

Lidé volají po řešení problémů souvisejících s upadající morálkou. Touží stále více, aby svět byl „lepší, spravedlivější, bezpečnější… Dnešní svět je obecně považován za materialistický, založený na konzumu a hromadění peněz. To už ale postupně přestává platit. Svět se zvolna začíná obracet k duchovní stránce života. Lidé volají po řešení problémů souvisejících s upadající morálkou. Touží stále více, aby svět byl „lepší, spravedlivější, bezpečnější…“. Na této touze není nic divného, je logické (na základě tělesné logiky), že nikdo nechce žít v chudobě, utrpení nebo ve válce.

Toto zduchovňování světa ale není totéž jako obracení se k Bohu. Lidé nehledají hromadně Boha a skutečnou pravdu v Něm. Naopak se od Boha odvracejí a stále více se zajímají o okultní vědy a esoteriku.

Bible jasně hovoří o tom, jak budou vypadat „poslední časy“, tedy doba těsně předcházející druhému příchodu Ježíše Krista

  • 2. Timoteovi 3, 1-5 Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat.Matouš 24,9-12 Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; povstanou lživí proroci a mnohé svedou, a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.

Kniha Zjevení dokonce mluví o tom, že ani strašlivé události na konci dní nepřimějí lidi k tomu, aby se poklonili Bohu a obrátili se:

  • Zjevení 14,8-11 Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. 9Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali čest. 10Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy: a v jejím království nastala tma, 11lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů.

Proč je tedy učení o konečném obrovském obrácení lidí k Bohu tak populární?

Jednoduše proto, že poskytuje falešnou útěchu. Co na tom, že logicky nezapadá do toho, co učí Písmo? Křesťanské organizace představují, jak to bude úžasné, až se celé davy začnou obracet…a ve stejném duchu je koncipována řada křesťanských konferencí a akcí. Křesťanské organizace jsou udržované v permanentním nadšení, že to co nevidět „vypukne“ a že masivní obracení se k Bohu je přesně to, na co se mají do budoucna připravit. Na křesťanských „hurá akcích“ se nemluví o pronásledování, nenávisti ze strany světa a snahám Satana svést křesťany od čisté víry k bludům; a účastníci těchto akcí se na něco podobného nemají potřebu připravovat, už dávno jsou svedeni.

Je zde jedno úskalí. To, co skutečně vypukne, bude obracení se lidí k líbivým a sladkým Satanovým lžím o superlásce a supertoleranci.

Lidé se stanou duchovnějšími. Začnou stále více vnímat nejen materiální stránky života. Žel půjde o duchovnost nezdravou, protože lidé nebudou hledat Boží pravdu. Přesně jak říká Bible, lidé se přikloní k démonským naukám, které budou uspokojovat jejich tělesnou logiku. Pro křesťany, kteří počítají s velkým probuzením, je zde nebezpečí, že právě tyto tendence budou považovat za ono probuzení. Pak také snadno přijmou Bezbožníka ohavnost, který přijde v roli falešného spasitele. Nesmíme zapomínat, že půjde o dokonalý klam, a ti, kdo se v srdci pevně nerozhodli milovat pravdu za každou cenu, budou lehce oklamatelní tím, co bude skutečnou zbožnost jen napodobovat.