waterfall 2271231 1920 - Křesťané a poslední časy

Křesťané a poslední časy

Působení Ducha Svatého bylo a bude pro Boží lid (církev) vždy klíčové

Na konci tisíciletého Kristova Božího království na Zemi, bude spoutaný Satan nakrátko propuštěn, aby s sebou svedl celý bezbožný Svět a nikdo neměl výmluvu, že se ještě nerozhodl. Tisíce tisíců falešných bludařů Satan shromáždí tak, aby zaútočili na pravdu všemi metodami.

A bylo jich tolik, že byli jako písek v moři…

Nadešla doba, kdy celý svět, myšlení každého člověka zaplaví nauky Božího Odpůrce dosáhne toho, že každý člověk bude plně obeznámen jeho učením a to takovým způsobem, že nikdo nebude moci zůstat nestranný. Všechny dosavadní takzvané pilíře racionálních nauk, držících lidi zdánlivě od „náboženství a duchovnosti“ (převážně Věda a myšlenkový postoj Ateismus), jsou nyní přetvořeny na nové modly Druhou vědu a Druhou morálku, pilíře přicházejícího náboženství Božího Odpůrce,  který svou inteligencí dalece předčí lidskou chytrost.

Velké soužení

Lidé, kteří nemají Ducha Svatého, nebo Duchu Svatému z různých důvodů odmítli naslouchat nedokáží rozeznat Satanovy pasti. Člověk mluvící proti Satanovo učení Druhé morálky a Druhé vědy půjde proti přirozenému (tělesnému) rozumu a obrovské lidské pýše, proto bude na ostatní působit jako zlý sobecký blázen. Druhá věda a Druhá morálka půjdou ruku v ruce proti Božímu Duchu a Božím přikázáním, v souladu s tělesným rozumem. Kazatelé Druhé morálky budou oblíbení a uctívaní. Pokud bude potřeba nějaký „zázrak“ Satan jim jistě rád pomůže.

S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška a nikdy nebude.  A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny.  A tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš, hle tam,‘ nevěřte! Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.

Jen Duch Boží může ducha člověka upozornit na dokonale promyšlenou Satanovu past. Nezapomínejme, že Satan je nadlidsky inteligentní bytost. Nebude se tvářit jako nepřítel, naopak přijde jako největší dobrodinec. Tendence ke sjednocování a společnému budování „lepšího“ světa vypozorovat už teď. Lidé, kteří odmítli Ducha Svatého, který svědčí o Boží Pravdě v srdcích věrných, tak budou zanecháni napospas Duchu Bezbožnosti. Vrcholným činem velkého Satanova svodu bude  vydávání se za spasitele lidí. Je to pilíř Satanova klamu, kterým svede celý svět.

Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.

Družičky

Křesťané jenž Duchu Svatému z různých důvodů odmítli naslouchat, budou žít v poklidu, netušíc, co se děje. Budou jako družičky, co si nevzaly olej. A až bude vše zřejmé, bude pozdě.

Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘  Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘  Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!‘  Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.