1385159 47298620 - Mýty o křesťanech a křesťanství

Mýty o křesťanech a křesťanství

Křesťanství je jedno ze světových náboženství

Křesťanství není náboženství, ale osobní vztah s Bohem Stvořitelem. Spasení je milost a Boží dar, není založeno na skutcích a závislé na výkonnosti člověka, (jak to učí náboženství světa, jehož úkolem je lidi od poznání jediného pravého Boha odvádět).

Více na: https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/zduchovneni-sveta/

Křesťané musejí být dokonalí a zcela bez chyb

Křesťané musejí samozřejmě po svém obrácení odmítnout vše, o čem Bůh řekl, že je to špatné, jak vidíme např. v těchto verších: Efezským 4,28 Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. 1. Korintským 6,18 Varujte se smilstva! 1. Jan 5,21 Děti, varujte se modlářství.

To ale neznamená, že křesťan se stává jakýmsi superčlověkem nebo polobohem, který se už nikdy nedopustí žádné chyby. I člověk, který se obrátí a přijme dar spasení jako Boží milost, zůstává stále člověkem, který má hříšnou podstatu a zápasí se svou tělesností i se snahami nepřítele Satana odlákat ho z cesty k Bohu. Bible nikde netvrdí, že křesťan se stává bezhříšnou bytostí. 1. Jan 1,8 Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.

Odpůrci někdy argumentují např. veršem 1. Jan 5,18 Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne.

Podívejme se na tento špatně přeložený verš v překladu Bible21 a pak v původní kraličtině, kde je jeho význam jasnější:

18 Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší. Kdo se narodil z Boha, opatruje se, aby se ho ten Zlý nedotýkal.

18Víme, že každý, kdož se narodil z Boha, nehřeší; ale ten, jenž narozen jest z Boha, ostříhá sebe samého, a ten zlostník se ho nedotýká. (výraz „ostříhat se“ znamená totéž co „hlídat se“ nebo „střežit se“)

Tento verš tedy jednoduše znamená, že ten, kdo se obrátil, si dává pozor, aby nehřešil a nedával tak prostor Satanu. Není to tak, že se už nikdy žádné chyby nedopustí. To by znamenalo, že přestal být člověkem. Jediný, kdo je dokonale svatý, je totiž Bůh.

1. Jan 2,1 Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.

Více na: https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/mytus-o-bezhrisnych-krestanech/

Křesťané jsou naivní nevzdělaní prosťáčci, kteří věří nějaké „staré knize“

Víra neznamená, že člověk není inteligentní. Rozhodnutí věřit více Bohu a jeho slovu, než Vědě, která je Satanovým nástrojem k popírání Boha, nedělá z lidí hlupáky. Samozřejmě, že Satan usiluje o to, aby křesťané měli tuto nálepku, protože pak je nikdo nebude brát vážně a nebude naslouchat tomu, co říkají. Je to ovšem tak, že úkolem Vědy bylo a je vysvětlovat vše bez účasti Boha, tedy pouze dovolenými způsoby. Lidská věda není totéž co Poznání, které dává ve své moudrosti Bůh.

Více na : https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/budouci-veda-druha-veda/

Křesťané chodí pořád do kostela, zpovídají se a modlí se růženec

Skuteční následovníci Ježíše Krista nemají důvod chodit na místa, kde se hromadí modlářské ohavnosti (sochy a obrazy svatých, Panny Marie, zobrazování Ježíše na kříži apod.). Pravá církev není lidskou institucí usídlenou v nějakém domě, jsou to všichni, kteří opravdově uvěřili a vydali svůj život Bohu. Každý křesťan ví, že své hříchy musí vyznat přímo Bohu a že žádný člověk není oprávněn udělovat „rozhřešení“ ani tvrdit, že oddrmolením několika určených modliteb je člověku odpuštěno. Oběť Ježíše Krista na kříži je naprosto dostatečná, aby zaplatila za všechny naše hříchy. Jestliže tedy zhřešíme, je zcela dostačující, když svůj hřích vyznáme Bohu a poprosíme Ho, aby nám odpustil.

Modlitba růžence se velice podobá úkonům v některých východních démonských náboženstvích, kde je stále dokola omílána určitá fráze (např. mantra Haré Kršna). Nejde o skutečnou modlitbu, která je prostě rozhovorem se živým Bohem. Zkuste s lidmi okoli sebe komunikovat tak, že budete opakovat stále jednu a tutéž větu. Bude mít z takové komunikace někdo užitek? A lze skrze takovou komunikaci budovat vztahy?

Více na : https://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/katedrala/

Křesťané uctívají papeže

Každý skutečný znovuzrozený křesťan by měl mít naprosto jasno v tom, že Bůh nepotřebuje žádného zástupce na Zemi!  Bůh působící mezi lidmi je Duch Svatý. Proto nemohou papeže uctívat ani uznávat jako svou hlavu a nadřazenou autoritu. Skutečnou hlavou Církve je Ježíš Kristus, nikoli papež. Papež není vyňat z dědictví hříšné lidské přirozenosti a není žádným nadčlověkem.

Efezským 5,23 …protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.Matouš 23,8 Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří.
Matouš 23,9 A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je váš Otec, ten nebeský.

Více na: https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/papezstvi-nema-zaklad-v-bozim-slove/

Křesťanství je spojeno s násilím

Stát se křesťanem znamená vstoupit aktivně do války. Má to ale jeden háček – nemluvíme o válečném konfliktu proti lidem, o fyzickém napadání. Válka, do které křesťané vstupují při svém obrácení, se odehrává v duchovní rovině a nepřítelem je sám Satan a jeho démoni. Boj se bude promítat i do tohoto fyzického světa tak, že křesťan bude puzen bojovat proti Satanovým bludným učením, jimiž se Satan snaží klamat lidi.

Více na: https://odkrytelzi.cz/slovnik/nesnasis-nabozenstvi-buh-take/

Křesťané napáchali mnoho zla ve jménu Boha

To, že se mnozí lidé snažili obhájit zlé skutky tím, že se schovávali za jméno Boha, neznamená, že šlo o křesťany. Řada lidí se mylně domnívá, že když začnou prohlašovat, že jejich zlé skutky si Bůh přeje, stane se to skutečností. Je to ovšem klamání sebe sama i druhých. Křesťan, který Boha zná se takto nikdy chovat nebude.

Více na: https://odkrytelzi.cz/slovnik/husite-husitstvi/

Křesťané jsou tupé ovce, které slepě dělají, co se jim nadiktuje

Naopak. V tomto světě musejí křesťané neustále bdít a být na stráži. Nemohou slepě přijímat všechno, co se jim nabízí, protože by velice brzy naletěli na Satanovy lži. Člověk, který uvěřil Bohu a přijal Ježíše jako Pána, nevěří slepě na základě emocí. Lidské chování a charakter, světové události a to, kam svět směřuje, to vše dokonale koresponduje s tím, co říká Bible. Písmo říká, že Bůh se těm, kdo Ho skutečně hledají, dává poznat a to, co o Bohu lze poznat, je lidem dostupné, takže nemají výmluvu.

Jeremjáš 29,13 Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.
Římanům 1, 19-20 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

Více na: https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/nema-smysl-lakat-lidi-na-krestanske-benefity/