1043829 93438408 - Stáda lidí pasená v klamu - Rezervace pro křesťany

Stáda lidí pasená v klamu – Rezervace pro křesťany

Satan nechce, aby se lidé, kteří poznali Ježíše Krista scházeli a znali. Nechce, aby se vzájemně  informovali o tom co se děje a pomáhali si. Nechce, aby si tito lidé vytvořili funkční jednotku, která by jeho antikristovské působení dokázala rozpoznat. To co si dnes říká „křesťanské sbory“ jsou převážně jen stáda lidí pasená v klamu, neboť Bůh sesílá mocné dílo klamu tak, aby se do nepravosti zamilovali všichni, kdo nepřijali lásku k Pravdě

A v této nepravosti je Bůh zanechá napospas!

Duch Svatý nemluví sám od sebe, ale mluví, co slyší. Proto pokud je ve společenství křesťanů rozsuzováno proroctví z Boha, ostatní radostně poznávají, že k nim hovoří Duch Svatý, duch Pravdy

Satanovi ale stačí, aby lidé tato Ježíšova slova o způsobu „mluvení“ Ducha Svatého neznali, nebo nechápali, protože pak může za Ducha Svatého vydávat cokoli, včetně falešných proroků a channelingu. Satan potřebuje, aby jeho démoni šířili lživé nauky Ducha Bezbožnosti skrze channeling.

Tyto plány by mu samozřejmě velmi narušovalo proroctví z Ducha Svatého ve funkčním společenství věřících

Rozdělil tedy věřící pomocí různých nauk do oddělených skupin, můžeme jim třeba říkat „Rezervace pro křesťany“ a Církevní organizaceSatan potřebuje REZERVACE, kam může křesťany přivádět pod svůj dozor a určovat jim chování, způsoby myšlení a také bezpečně je identifikovat a eliminovat. Pozor na Církevní Organizace, které někdo z DÁLKY přijel založit (jako by jsme snad byli neschopní, nejsme nevzdělaní analfabeti zapomenutých kmenů) ale i na ty ostatní. Lidi, dejte si velký pozor na Církevní Organizace s nějakou strukturou neznámých nadřízených vedoucích!

PRIMÁRNÍM ÚKOLEM REZERVACÍ PRO KŘESŤANY JE VYTVOŘIT MEZI KŘESŤANY FALEŠNOU ILUZI, ŽE SATAN A JEHO DÉMONI NEVYVÍJÍ ŽÁDNÝ FINÁLNÍ NÁPOR.
NABÍZÍ FALEŠNÝ POKLID UVNITŘ REZERVACÍ VÝMĚNOU ZA TO, ŽE VĚŘÍCÍ UVNITŘ REZERVACÍ NEBUDOU BOJOVAT PROTI SATANSKÝM UČENÍM VE SVĚTĚ A NEBUDOU MU KOMPLIKOVAT JEHO DÍLO LŽÍ A KLAMU

Rezervace účinně omezuje přístup k informacím, které by mohli k lidem promlouvat Duchem Svatým ve veškeré Pravdě

Satanovo hlavním argumentem pro lidi v křesťanských rezervacích je, že: „zlo je tam venku, a my se o něm nebudeme vůbec bavit a ani nad tím přemýšlet“. Tím se mu podařilo lidi, znající důležitá duchovní fakta, IZOLOVAT od ostatních, kteří je potřebují znát pro svou záchranu.

Takzvané „Církve“ nejsou Církev Božího lidu, jsou to jen Církevní Organizace

Způsoby práce rezervace pro křesťany

Důsledná izolace „rezervací“ před činností, kterou ve světě Satan provádí, je důležitá pro udržení klidného svědomí členů uvnitř. Lidem uvnitř je prezentována nereálná představa o skutečných dějích na poli duchovního boje. Často uvnitř rezervace probíhá osobitý styl VYUČOVÁNÍ INTERPETACÍ, kdy jsou hlasitými dlouhými veřejnými „modlitbami“ lidé přesvědčováni, že jsou v pravdě, že jsou již jednou nohou v Nebi. Také se tímto způsobem volají jako k Bohu nejrůznější nepravdy a nebo oslavuje se pouhá tělesnost zaměněná za duchovnost.

Pokud je lidem uvnitř rezervace tajeno, co se děje, a někdy i přímo zakázáno se o to zajímat (například zákazem čtení tohoto webu), povětšinou členové i rádi souhlasí, to souvisí s naoko poklidným životem uvnitř sborové rezervace.

Když nikdo neví, co se ve skutečnosti děje, nemá tak ani potřebu pomáhat. Je tedy na každém, aby sám zvážil, jak mohl pomoci lidem, které oklamal Boží nepřítel. Někdy stačí jen povědět Pravdu těm, které svedly satanovo zdroje lží. Ve jménu lásky a tolerance Satan přímo nakazuje členům“rezervací pro křesťany“, aby o sporných otázkách nemluvili. Avšak každý, kdo zná Boží Pravdu a neříká ji oklamaným, spolupodílí se na díle jeho klamu.

Boží láska je láska k Pravdě, ta nemá podíl na lžích

Satan tedy zneužívá přirozenou lidskou lenost a touhu po pokoji a nabídne tak pokoj v rezervaci výměnou za to, že se lidé vzdají odporu vůči naukám démonů, pomáhání lidem a šíření Božích pravd mezi oklamaný lid.

Pokud se budete ptát: „Jak to, že Rezervace pro křesťany (ještě) existují?“, odpověď je tato: Ten, kdo je založil, je zrušit nechce. Lidé z nich mohou pro prozření maximálně odejít, což se ale moc často neděje a časem zase nějací další přijdou. Uvnitř rezervací probíhá vyučování Ducha Bezbožnosti. Počítá se s tím, že se podaří mnoho členů z rezervací přesvědčit, aby následovali, oslavovali a uctívali Satanovu Ohavnost jako falešného Spasitele.

Hlavním modelem Rezervací pro křesťany jsou KŘESŤANSKÉ SBORY SE SATANISTICKÝM VEDENÍM.

Podstatné je zamezení přístupu k informacím, které by mohli k lidem promlouvat Duchem Svatým a přivádět je k Pravdě!

Lidem uvnitř rezervací je povolen pouze takový typ projevu a publikování, který je podobný náboženství klamu, jako je například Bahai variace křesťanství, Pokojné Křesťanství, Federace Rodin a podobně. Satan dobře ví, že může veškerou energii lidí utopit v jejich vlastním boji proti Mocnostem, takovým pak nezbudou síly na boj s jeho lží.

Duchovní boj není boj proti sexualitě a obžerství, je to reálný boj, odehrávající se ve světě poznávání, informací, pravdy a její hodnoty oproti lžím. Pudové potřeby příliš nereagují na přesvědčování a argumenty, ale chybné nauky a falešné evangelium se dá přesvědčením a pravdou odkrýt! 

 

Rozpoznávací znaky rezervací pro křesťany

  • Rezervace pro křesťany nemají ve svých prohlášeních ani kázáních ŽÁDNOU zmínku o příchodu Ducha Bezbožnosti. Zatím co Svět je plný příprav na „setkání s mimozemšťany“ a internet je přeplněný Příchody Mistra Moudrosti a podobně, křesťané v rezervacích řeší nepodstatné věci.
  • Vůbec nehlásí a neví biblický fakt, že nejprve přijde odpadnutí lidí od Boha k někomu, kdo se za boha lidí bude vydávat. Naopak, očekávají jakési povstání věřících
  • Druhý Příchod Ježíše Krista odkládají na neurčito. Pastoři vám řeknou, že se tak stane za stovky let. Toto může ale říci jen nepřítel. Každý přeci máme Bibli a víme, že máme bdít, aby nás jeho příchod nezaskočil spící.
  • Naproti tomu existují akční úderné skupiny, které vypočítávají příchody Ježíše s přesností na dny. Ty zase Satan potřebuje k tomu, aby vytvořili zdání, že bezbožnost už tu byla.
  • Tolerují COKOLIV, hlavně že je tam v tom „jakoJežíš“.

Bůh nenávidí, pokud se klaníme jemu i démonům zároveň, neboť platí: 

Na tomto místě vyhladím zbytky uctívání Baala, každou připomínku na kněží, kteří obětovali modlám – 5ty, kdo se na střechách klanějí nebeskému zástupu; ty, kdo se klanějí a přísahají Hospodinu, zároveň však i tomu jejich Melekovi; 6ty, kdo se od Hospodina odvracejí, kdo Hospodina nehledají a kdo se po něm neptají.“

příbuzný článek:

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/jak-se-do-cirkve-dostavaji-falesna-uceni-j-a-k-2/

https://odkrytelzi.cz/vycet-pasti-na-soucasneho-krestana/

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/cirkevni-organizace/