548770 18496229 - Soud nad tímto světem, jak probíhá, vysvětlení

Soud nad tímto světem, jak probíhá, vysvětlení

Příchod Ježíše Krista přinesl soud nad tímto světem. Mnozí se ptají, proč tomu tak je. Odpověď je jednoduchá a je samozřejmě v Bibli přímo a doslovně obsažena.

Principem je, že lidé nemilující pravdu se sami odsuzují nevírou v Ježíše Krista. Jinými slovy, nemohou se prezentovat jako milovníci Boha a přitom nebýt následníkem Božího Syna.

Komu se nelíbí to, co Ježíš Kristus hlásal o Božím království, ten prostě nesouhlasí s Bohem. Takový pak nadále hledá, co je jeho srdci milé, a nachází své bohy v učeních démonů.

Jednoduchá nabídka, kterou jedni přijímají s radostí a pro jiné je děsivá

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak spočívá v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo činí zlé věci, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány pro z Boha.

Řečeno jinými slovy

Každý kdo činí věci Bohu odporné, nenávidí jméno Božího Syna a všemožně se od něj odvrací, případně ho (pro oklamání ostatních) nahrazuje falešným Kristem s odlišným učením. Takový člověk miluje dílo zaměřené proti Kristu, (antikristovské). Každý kdo činí špatné věci nepřichází ke světlu proto, aby to nebylo v přímé konfrontaci s Biblí a s učením Ježíše Krista, pak je totiž patrné, že se jedná o nepravost.

Kdo hledá pravdu, přichází k Bohu a nachází pravdu v Bibli a v Ježíši Kristu, může tak své skutky obhajovat skutečným Božím slovem.