16792 9961 - Nauky Ellen G. Whiteové jsou mohutným tlakem pumpovány do světa

Nauky Ellen G. Whiteové jsou mohutným tlakem pumpovány do světa

Většinou anonymně, pod hlavičkou přátelského „křesťanství“ Církevní Organizace  Církev Adventistů sedmého dne nabízí ve velkém doktríny své organizace, tedy biblických interpretací Ellen Whiteové, přijatých od „anděla“ Tyto stránky nemívají uvedený původ a dají se odhalit jen při podrobném studiu toho, co doporučují. Členové Církevních organizací jsou totiž rozděleni bariérou svých rozdílných učení. Anonymita „adventistického původu“ je tedy nutná, aby  jejich pořady a vyučování byly přijímány.

Stránky působí čerstvým a aktuálním dojmem, a proto velmi často tvoří hlavní zdroj „informací“ o stávající situaci Země  pro všechny Církevní organizace a další jejich čtenáře.

Nebezpečné „andělské“ doktríny

Tyto stránky se soustředí na atraktivní téma „doby konce“ a na „blízký příchod Ježíše Krista“, ke kterému mají připravené sci-fi vyučování o kosmické budoucnosti lidstva, připomínající Star-Trek v prostoru Vesmírných Lidí (ze Saturnu?).

Doktrína tedy nahrává k představě o existenci dokonalých bytostí, které se sebespasily a jsou bez hříchu, přičemž čekali na nás jako na ubohou rasu, než se popereme s hříchem a Satanem zde na naší planetě.

To přivádí lidi na zcestí velkého rouhání!

Samozřejmě tu nechybí zákonické „svěcení soboty“, nebezpečné v tom, že kdo chce být spasen skrze skutky, přichází o milost Ježíšovu a musí dodržet beze zbytku celý Zákon. Ne nadarmo Ježíš řekl, že je pánem nad sobotou. Součástí doktrín bude také výchova k vegetariánství, které je společné pro většinu démonických a „andělských“ náboženství. Viz článek „Jezte hodně masa, démoni totiž doporučují vegetariánství“.

Celkově je tedy „křesťanství“ v podání anonymních adventistických stránek laděno tak, že zcela připouští či přímo obhajuje a vysvětluje existenci Vesmírných lidí (sebespasených, nebo již spasených mimozemšťanů, kteří nás sledují a fandí našemu boji se zlými ještírky, včetně vegetariánství a antičipové kampaně) a je s nimi ve svých učeních ZCELA ZA JEDNO! (Kdo nevěří, nechť si to zkontroluje a rozsoudí sám.)

Církevní Organizace lidí je odpovědná zase jen lidem a jejím evangeliem je tradice, v tomto případě nutnost a povinnost bezvýhradního prosazování spisů Ellen Whiteové, coby „(jediné) zaručené Biblické interpretace“. Jinak by se taková Církevní Organizace hroutila.

Úhelným kamenem Církevní Organizace je vnitřní jednota, poslušnost a odpovědnost, nic jiného!

Problémem celé mise takové Církevní Organizace je fakt, že je to rozsáhlá lidská organizace, která se už z principu NEMŮŽE zbavit žádných bludů, které přijala, ale musí je díky lidským a finančním závazkům organizace trvale bránit. Lidská organizace se všemi vnitřními závislostmi totiž jen tak drží pohromadě. Funguje jen na základě lidských vazeb a vzájemné odpovědnosti, toleranci a poslušnosti. Jakékoliv vnější vlivy nebo vnitřní neshody vedou k tomu, že Církevní Organizace lidí neobstojí.

Každý může vystoupit a nepodílet se!

Tento článek není proti nikomu z lidí, kteří patří do Církevní Organizace. Zabývá se tím, jaké jevy se v ní odehrávají. Je na každém jednotlivci, aby vše rozsoudil a vyvodil správný závěr pro sebe! Nikomu však doufám, není bráněno, aby z Organizace vystoupil a nepodílel se na jejím díle. Církevní Organizace mají sice připravené nástroje na zastrašení, proti snaze opustit Organizaci, ale jsou to manipulace a lži.

Nebojte se, je nesmyslné si myslet, že ztrácíte spojení s Bohem, spasení, věčný život a ostatní náležitosti odchodem z Církevní organizace. Církev Kristova není lidskou organizací a tudíž Církevní Organizace lidí s ní nemá shodné rysy!

Setí pravdy a lži současně

Tato Církevní organizace tedy kromě dobré práce sebou vláčí i bludy, což je příhodné pro Satanovo klamání lidí.  V první řadě se právě kvůli adventistické tradici připouští existence mimozemšťanů, kteří jsou lepší výrobek Boha, než lidé. Dále se stále znovu opakuje blud o tisícileté budoucí říši, která teprve přijde.

Toto posunutí současného kralování Krista a jeho pozemského království do daleké budoucnosti výborně nahrává Satanovi k jeho překrouceným interpretacím starozákonních proroctví a tím pádem k vytvoření konspiračních teorií o tom, jak se pozná Doba Konce.