1426260 41975453 - Dopis lidem Kristovy Církve

Dopis lidem Kristovy Církve

Důsledně prosím prověřte, zdali je následující pravdivé, případně jej použijte k nápravě věcí.

Pro ty, kdo nejsou spokojeni s učeními v církevní organizaci, kterou navštěvují je určený tento článek povzbuzení: http://www.odkrytepravdy.cz/clanky/krestanske-okenko/cirkevni-organizace-patri-lidem–nikoliv-bohu.html

Dopis lidem Kristovy Církve

Upřímná křesťanská víra, zdravé učení a následování skutečného Ježíše Krista (nikoliv andělských interpretací a nebo křesťanské fikce) v sobě obsahuje průvodní znaky. Na tyto průvodní znaky se ale rádo zapomíná. 

Za dlouhé staletí usilovné činnosti změnil Satan vnímání mnohých pojmů tak, že každý křesťan bude muset znovu svou víru rozsuzovat, neboť v jeho mysli může být vnímání těchto skutečností značně posunuté. Byť je člověk křesťanem, pořád je svobodný k tomu uvěřit jakýmkoliv lžím, které přišly v té nejneuvěřitelnější podobě…

Připomeňme si, o jaké znaky čisté víry se jedná:

  1. Následovník Krista se jen obtížně může stát součástí velké Církevní Organizace proto, že lidská organizace se složitou strukturou a administrativou je organizace ve které musí být úhelným kamenem lidské Vedení, ne Kristus.
  2. Křesťan nemůže tolerovat u svých bratrů odlišná učení, než je v Písmu (je to nesení jiného evangelia). 
  3. Křesťan nemůže přijmout dodatečná světská učení a nové spasitele, neboť jsou to falešní spasitelé a démonská učení.
  4. Nevěřte, že pravdivé informace nemají žádnou hodnotu! Pouze Pravda má moc uchránit od zlého!
  5. Nesmíme zapomínat na neustálý duchovní boj, nesmíme ignorovat existenci Satana a jeho démonů. V mnohých Církevních Organizacích se toto děje a  jsou poraženy.
  6. Satanovi se podařilo, že mnozí křesťané vnímají vědecká učení jako zdravou výchozí pravdu a křesťanství, byť jim to moc nejde dohromady, jako nějakou přídavnou – pomocnou pravdu, kterou je nutné Vědou poměřovat. Málokdo zůstal ve zdravém učení, které říká jasně: V Ježíši je pravda, on je Cesta, pravda a život a světská učení patří Satanovo království.

Obrovské Církevní Organizace vehementně vyučují „andělská evangelia“ a dodatečná upřesnění a úpravy původních evangelií. Některé nejnovější překlady Bible jsou upravené tak, aby různé bludy podporovaly a aby jinak překládaly Zjevení a Kristovo slova tak, aby mohly být vystavěny nové nauky

Učení: „Já nemohu už být sveden“

Mnozí křesťané přijali nebiblické učení, že oni sami nemohou již býti svedeni. Je to ale falešné učení. Bible hovoří jasně. Je poučné v programu Xiphos (dříve Sword) sledovat Souběžný překlad několika různých Biblí a vidět, jak nové přichází se zcela novými významy!

Nesoustřeďme se na Vědu a Učení světa které hovoří ve prospěch Satana. Neposlouchejme konspirační teorie světa, neboť nemají jiného cíle než přinést klamné svědectví a zmatek

Jsme neustále tlačeni ze všech směrů zahodit zdravou víru a věřit v „něco dalšího“

Satan nás skrze světské vyučování nutí věřit myšlenkám na toleranci k Bohu se vysmívajícím hanebnostem. Satan učí, že se jako křesťané máme stydět za to, že jsme rozhodnuti šířit Pravdu… máme se mírnit, mlčet, abychom někoho zbytečně nepodráždili a nezesměšňovali se. Platí ale to, že pokud má někdo Pravdu, musí se ostatním projevovat  jako netolerantní fanatik, už jen díky naprosté nezlomnosti svého přesvědčení.

Člověk, který spatří ledovec v dráze lodi zná pravdu o nebezpečí, které všechny postihne. Satan ale učí, že takový člověk je fanatický. Že neustále křičí: „Je tam ledovec, pozor na ledovec!“ a nenechá si to vymluvit a je velmi netolerantní k názorům ostatních pasažérů.

Písmo ve své pravdivosti nedává žádné možnosti jak si něco vysvětlit špatně. Pokud něco zlého tolerujeme, jednoznačně tím říkáme své NE Písmu a Bohu. Pokud hledáme Boží působení v okultních, esoterických a biotronických démonických učeních, je to naše NE Písmu.

Nezastíráme, že bude stále těžší s výše uvedenými body souhlasit. Bude stále těžší v církvích, jakožto pozemských celcích organizovaných lidmi, vůbec něco takového, jako jsou body 1. 2. a 3. prohlašovat. Neboť již dnes to vede k vyhrocenému konfliktu.

Satan potřebuje, aby ti co souhlasí s bojem proti jeho jedovatým lžím, souhlasili skrytě. Protože tak nebudou rušit jeho působení. Faktem je, že takto to Ježíš rozhodně nechtěl a odporuje to Písmu. Pravdou můžete účinně pomáhat ostatním i nevěřícím v hledání Pravdy. Pravda není jen informace, podobná jako je lež. Pravda má moc osvobodit od zlého a vždy vede k poznání Ježíše

Žijeme v poslední době. Satan napíná všechny své síly a Církev Kristova je povolána do boje. Duch Svatý, který jí provází, přináší veškeré informace, které pomáhají usvědčit všechny satanské a démonické učení a falešné a svůdné pravdy.

Nezlehčujte prosím význam Pravdy a informací pro rozhodování čemu věřit v tomto světě. Neboť informace, které jsou zároveň i Pravdou, mají moc zachránit od zlého. Je to velký zápas. Samozřejmě, bude po nás požadováno vše, co je v Bibli již napsáno předem. Proto pilně pracujme, neboť to je služba Pánu a smysl života zde na Zemi!

Nepodceňujte Satana, mocného padlého cheruba s naprosto nadlidskou inteligencí – zvládl by oklamat kohokoliv, kdyby to Bůh dopustil! Pojďte bojovat třeba i pomocí osvětlování lží a metod, které začínají čím dál víc ovládat tento svět a nakonec ho svedou…

Vystupte z Církevních organizací, které učí bludy a chtějí udupat každé působení Ducha Pravdy  jen proto, aby i nadále mohly jako Organizace existovat!

Argumenty, že služba boje proti satanovo lži je extrémně nebezpečná, nejsou dobré, vypadá to pak, že Satan je mocnější než Bůh, což je nesmysl, ale vím, že se tímto argumentem často odrazuje od duchovní služby, komu je to ku prospěchu zvažte sami.

Otázky, zda-li je někdo již dostatečně vyzbrojen na to, aby se mohl utkat s démonickou lží a se satanovo nepravdou, jsou pošetilé. Když budete stále jen čekat na tu pravou chvíli, kdy budete k tomuto dostatečně vyzbrojení, tak taková chvíle nikdy nepřijde. Používejte svou víru a modlitby. Mluvte o tom s Bohem. Bůh zkrátil dny satanova působení tak, aby ti, co mají být zachráněni, byli zachráněni. Nemůžete se minout s Boží vůlí, ale můžete minout své povolání, mějte víru, modlete se a nebojte se!!

Všeobecně jsou věřící udržováni v umělém klidu (neboť dle konspiračních teorií čas konce ještě nenastal), neboť to je účinná metoda nepřítele. (V klidu je možné udržet nepřítele hlavně tím, že odstraníte jeho rozvědku.) 

V Církevních organizacích nejsou proroci

Zatím co satanovo armáda připravuje stovky pastí na hledající pomocí aktuálních channelingů a zjevení, Církevní organizace se často o aktuální podmínky vedení boje nezajímají, protože jsou drženy bez informací. Všeobecně se uvěřilo v to, že vše potřebné už víme. To je ale pravda jen částečně, neboť v Písmu se o našich časech hovoří jen ve Zjevení. Na konkrétní informace jsou proroci z Ducha Svatého.

Křesťanské organizace by si měli cenit prorocké služby a všech, kteří z Ducha Svatého směřují ke smysluplným aktivitám. Místo toho se ale vytváří organizované skupiny, které proroky kontrolují a umlčují. (Podle ideálu „můžeme prorokům vymezit, co mohou říkat“)

Mnozí podlehli satanskému svodu, neboť FALEŠNÝCH VIDĚNÍ o budoucnosti máme díky démonické sci-fi vizualizované k nerozeznání od reality Proroci tak nikomu nechybí.

Z Písma víme, že Duch hovoří jasně o odpadnutí lidí k bludným naukám a ke svedení zbytku světa. O propuštění Satana po tisíciletém Božím Království na Zemi.

Pokud chceme zachraňovat lidi pro Boží království, zachraňujme je, ale nezapomínejme, že tím zároveň velmi mnoho lidí usvědčíme z toho, že milují lež a Boha nechtějí a to rozhodně nebude příjemné pro ně, ani pro nás. Pokud začnete říkat pravdu, nebudete oblíbenými lidmi. Pravda není „jen informace“ jak učí Satan. Pravda je přeci Pravda, a ta má moc zachránit od zlého! Nezachraňujme lidi na opačném konci kontinentu, když u nás za okny je práce dost a dost.

Smýšlení o Bohu je podrobeno tvrdé zkoušce, neboť satanovo Svět obrátí veškeré světské vědecko-logické důkazy proti Bohu. Falešné historické nálezy a vědecké informace zaplaví svět. Vše bude ve shodě s chladnou světskou logikou Vědy. Proto ten, kdo těmto logickým důkazům neuvěří, bude považován za nebezpečného fanatického blázna. Lidé odejdou k bludným naukám a ti ostatní budou konfrontováni s důkazy, že vše, čemu věří, je špatně. Chceme vás na to připravit! 

Bůh není hypotetický a Bible je pravdivá. Bůh nás nenechal v nevědomosti a dal nám před Satanem náskok ve všem, včetně vědění toho co se má stát. Ježíš nás neopustil, vždyť nám dal Přímluvce Ducha Svatého. Lidé volí mezi tím líbit se světu a líbit se Bohu. Jak si zvolíte vy?

příbuzný článek:

https://odkrytelzi.cz/slovnik/sekta-praetorianu-sekta-pretorianu-pretorianska-sekta/

https://odkrytelzi.cz/nezarazene/vyznani-skupiny-praetorian-kdo-jsme/