1053211 93054448 - Proč přišel Ježíš Kristus

Proč přišel Ježíš Kristus

Bůh je milující otec, nepřeje lidem aby trpěli. Dal nám svobodnou vůli, aby všichni kdo jsou Jeho došli spasení a věčného života s ním a ti, kdo ne, aby prožili život ve svobodě odmítnutí vztahu s Bohem. Když je ale Církevními organizacemi „lepší pozemský život“ udáván jako důvod příchodu Ježíše Krista je to lež. Lákat lidi na „benefity“ křesťanství je jednoduše podvod.

Mnohé církevní organizace vypracovávají složité návody evangelizace, chystají různé akce. Často je při těchto akcích evangelium podáno stylem „když přijmete Ježíše jako Spasitele, všechno se ve vašem životě obrátí k dobrému, budete se mít dobře, vyřeší se vaše problémy.“ Mnoho „evangelizátorů“ hlásá, že Ježíš přišel na kříž, aby nás zbavil bolestí, strachu, trápení, nemocí, zranění, abychom měli šťastný život, mnoho jídla a dobré bydlení, spokojenou rodinu, dobře placenou práci a především život věčný.

Tak to ale není, svým následovníkům Ježíš zdůrazňoval jak důležité je hledat a milovat pravdu v Ježíši Kristu a nehledat vyhovující polopravdy a iluze a snadný život, naopak

Zdá se vám toto jako verše o šťastném životě, bez překážek a bojů?
Mt 10,39 Kdo nalezne svůj život ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
Mt 16,25 Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

Obrovským masám lidí je tak zvěstováno neúplné, nebo zcela falešné evangelium proto, aby si určitá církevní organizace mohla udělat další čárku na soupisce členů a žádat více peněz od státu, nebo aby evangelizující osoba mohla domovskému sboru vykázat statistiku „Ježíše přijalo tolik a tolik lidí.“

Ve skutečnosti nemá naprosto žádný smysl lákat lidi na „výhody“ toho, když se člověk stane křesťanem. V tomto světě to je totiž krajně nevýhodné.

Biblické verše, které to dokládají zcela jasně:

Mt 5,11 Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
Mt 10,18 budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.
Mt 10,22 Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Mt 10,23 Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.
Mt 24,9 Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
Mk 13,9 Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví.
Mk 13,13 Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
L 6,22 Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka.
L 6,26 Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.
L 21,12 Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno
.
L 21,16 Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti.
L 21,17 A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.
J 15,20 Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.
J 16,2 Budou vás vylučovat ze synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha.

Křesťané jsou nenáviděnou a pronásledovanou skupinou. Ti, kteří žijí v demokratických státech, kde není tak masivní fyzické pronásledování, musejí snášet „jen“ výsměch a slovní napadání a pohrdání z mnoha stran. Kromě toho křesťané čelí stále sílícímu tlaku ze strany Satana prosakující do všech oblastí našich životů a provázející člověka doslova od kolébky do hrobu.

Těm, kterým svědčíme o Ježíši Kristu a Jeho oběti na kříži, musíme otevřeně říct, že pokud se rozhodnou přijmout Ježíše jako Pána a Spasitele, volí si na tomto světě nelehkou cestu. Nepochopení mnohých lidí, výsměch, odmítání, pomluvy a urážky, někdy i fyzické napadání, stále větší úsilí nutné k tomu, aby mohli vytrvat na cestě k Bohu a zachovat si čistou víru nepošpiněnou žádným bludným učením. Odměnou jim však nakonec bude věčný život s Bohem, pokud v této čisté víře přes všechny překážky vytrvají, nikoliv šťastný život zde. Člověka, který skutečně hledá a chce milovat Pravdu, nic z toho neodradí ani nepohorší, naopak ten, kdo hledá jen jemu vyhovující iluzi, s Bohem šťastný nebude a bude vždy hledat uspokojení pro své tělesno. Je důležité nezamlčet pravdu a sdělovat evangelium přesně takové, jak je zapsáno v Bibli. Nemá cenu přikrašlovat a podávat lidem neúplné informace.

Ten, kdo přijme Ježíše s vírou, že je to cesta k prosperitě a pohodovému životu zde na světě, uvěřil falešnému mesiáši, protože skutečný Ježíš Kristus Bible nic takového svým následovníkům nesliboval. Takto oklamaný člověk tedy nesměřuje k věčnému životu s Bohem, protože přijal falešného spasitele. Ti, kdo zvěstují neúplné nebo falešné evangelium, se tak budou před Bohem zodpovídat za zástupy oklamaných a svedených lidí.

Co je skutečně pro Boha prioritou – náš spokojený bezproblémový život na zemi nebo duševní čistota a pravda, která nás dovede k věčnému životu s Bohem v nebi? Tělesno nebo duchovno? Rozsuďte každý dle Božího slova.

Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Matouš 6,31-34

příbuzný článek: https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/nema-smysl-lakat-lidi-na-krestanske-benefity/