1385159 47298620 - Příběh všech příběhů - skutečný příběh našeho Světa

Příběh všech příběhů – skutečný příběh našeho Světa

1. Stvoření našeho světa

A) Na počátku nebyl náš Svět. Nebylo ani nahoře, ani dole, ani teplo ani chlad. Nebyl ani ČAS a proto nemělo smysl slovo NEBÝT. Jediné, co se dotýkalo našeho neexistujícího světa přáním a myšlenkou, byl Bůh.

B) Myšlenka a přání Boha vytvářejícího náš Svět se nám jeví jako Skutečnost a Realita. Boží myšlenka, ležící mimo Čas, se do našeho Světa promítá jako Existence.

Bůh chtěl, aby se Nic zaplnilo naším Světem. A tak Jeho silou, kterou my nyní nazýváme Čas, vytvořil náš Svět.

C) Tak tedy z Boží myšlenky a vůle začal existovat náš Svět a s ním i vše, z čeho se skládá a co je pomíjitelné. Stvořitel použil Čas k tomu, aby vše ve Světě uspořádal podle své vůle.

D) A tak, ze Světa svého Stvoření, získal svobodné milující bytosti, kterým dal vše k tomu, aby mohly být s ním a sdílet jeho slávu, až Času už nebude potřeba. Aby se staly jeho národem, a on jejich Bohem a Otcem. Všechno je totiž možné stvořit, jen Svobodu milovat vytvořit ani vynutit nelze.

E) Pro nás ten Příběh začal a pořád trvá, i když pro Boha již netrvá, protože jej dokončil. Bůh pro nás je v minulosti, je i v budoucnosti, ale také je naší úplnou současností. Bůh je pro nás ten, který byl, je a bude. Pořád stejný a neměnný, neboť leží mimo Čas, který stvořil proto, abychom v něm žili my.

F) Na počátku stvoření Času bylo jen „světlo“ ve kterém byl obsažen celý Vesmír. Světlo se rozpínalo, a hnalo před sebou celý Svět, který se začal šířit do prázdna. Začal plynout Čas, úžasná Boží síla tvoření, a tato síla začala formovat Svět podle Božího plánu.

 2. Stvoření Země

A) Bůh Stvořitel určil prostoru řád, rozměry a vlastnosti tak, aby vše dospělo k tomu, čeho chtěl dosáhnout. Stvořil jej tak, aby bylo možné z drobných částeček našeho Světa uspořádat něco neuvěřitelně dokonalého, slavné Boží dílo. Stvořitel sledoval, jak se v jeho novém díle vytvořila klidná místa podle jeho vůle a viděl, že je to dobré.

B) Podle myšlenky vzešlé z vůle Stvořitele vznikaly hvězdy, které vytvořily nové částice komplikovaných vlastností. Okolo sluncí, která jako planoucí ohně vytvářela okolo sebe oázy světla a tepla, vznikaly podle plánu klidná místa s pevným řádem. A tak byla stvořena Země, dokonalé Boží místo pro tvůrčí dílo.

C) Země byla dobrá, Bohem stvořená na krásném místě pro mnoho věků klidu a stability. Její svět byl pokryt mnoha částicemi mimořádně složitých vlastností a Stvořitel viděl, že i to je dobré k dokončení díla.

Ze své vůle uspořádal částice na tomto místě svou nesmírnou moudrostí tak, že mrtvý Svět se stal živým Světem. Prach hvězd a Země se vůlí Stvořitele proměnil v Život. V nepředstavitelně složitý systém procesů, které pohání Boží síla Čas až k cíli, k uskutečnění Božího plánu. Bůh dal neživému prachu duch života. Bůh viděl, že to je dobré. Jeho dílo, Život, začalo zaplňovat Zemi. Nejprve na moři a pak na souši.

D) Sám Život, Země, hvězdy a vše Stvořené vypovídá o slávě a moudrosti Boha Stvořitele. Žádná stvořená bytost nemůže přehlédnout jedinečné Boží dílo. Proto nikdo nemá výmluvu, že mu existence Boha unikla.

3.  Andělé

A)  Bůh také stvořil zástupy svobodných bytostí, které určil jako své pomocníky, posly, pomáhající uvnitř času směřovat Boží dílo k cíli.

B) Nazýváme je andělé. Andělé jsou ve světě, kde je Země, ale nejsou na Zemi. Andělé poznali proud Času, teplo a chlad a rozměry Země. Andělé jsou oči a uši Boží pro tento Svět a nositelé zpráv o něm a pro Něj. Jsou to Strážci. Byli stvořeni proto, aby vstupovali do příběhu světa ve správný čas, tak jak je Bůh posílá. A Život na Zemi se rozrůstal podle Božího plánu.

C) Andělé nepodléhají proudu času, tedy čas nemá vliv na jejich bytí. Andělé vnímali věky Země a sledovali růst díla Stvořitele a pomáhali, věrni Božímu slovu. Podporovali krásu a dokonalost Světa, neboť k tomu byli stvořeni. Čas plynul a Andělé přemýšleli. A jejich svobodná srdce hledala další poslání dlouho a dlouho.

 4. Svobodná srdce andělů

A) Mezi Anděli byl jeden, jenž svou krásou a schopnostmi vynikal v celém společenství Andělů. Výjimečné služební stvoření, král Mocností, kterému bylo dáno vědění o všech zákonitostech Života a dějů Světa. Pro jeho krásu a moudrost byl nazýván poslem světla, světlonoš, Lucifer. Jeho mysl byla svobodná.

B) Lucifer byl stvořen jako Boží nástroj pro dokonalé kombinování prachu Země v živoucí a rostoucí celky. Byl nositelem všech informací o principech fungování hmoty Světa a byl nástrojem k vytvoření řádu a systému, sledujícího Boží plány. Byl stvořen jako pán Mocností, které budou v těchto systémech působit.

Andělé sledovali růst Života na Zemi a jeho neustálé zdokonalování a úžasné kombinování. Nemohli vidět, jako Bůh celé dílo, už ukončené a nevěděli, co bude jeho výsledkem.

C) Andělé byli stvořeni pro zájem o Boží Svět, proto se jim líbil. Chtěli v něm žít, protože byli stvořeni pro to, aby se o něj podle Boží vůle starali. Chtěli do něj vstoupit, objevovat jeho možnosti a rozvíjet jej.

 5. Nejkrásnější z Andělů

A) Lucifer, nejchytřejší a nejkrásnější z Andělů, sledoval směr díla Stvořitele, a hledal v nich plán a záměr. Zdálo se mu, že On sám musí být centrem toho plánu, neboť sám sebe poznal jako nejdokonalejší stvořenou bytost.

B) Boží svět na Zemi se působením Času, Boží síly, měnil a zdokonaloval. Život, který byl zpočátku jen jednoduchou pohyblivou hlínou, začal být jiný. Začal být příliš komplikovaný na to, aby z něj nebylo patrné světlo Božího plánu a Záměr.

C) Život na Zemi se začal projevovat. Začal mít radost a strach, začal uhýbat, předvídat, posuzovat. A byl to další stupeň Božího zázraku Stvoření. Ale to ještě neměl být výsledek.

 6. První dotek lásky

A) Tak se stalo, že Stvoření Života na Zemi poznalo dotek fyzické lásky. Stvoření se počala se zájmem starat o další pokolení a pokud během života přišla o své blízké, propadala smutku. Tuto lásku řídily a ovládaly Mocnosti a zákonitosti.

B) Andělé žasli a byli nadšeni. A Stvořitel věděl, že je dobré, že jeho dílo začíná dýchat duší podle plánu. Život na Zemi podle plánu dospěl podle vůle Stvořitele k převelice dokonalým stvořením. Ovládl vzduch, pevninu a moře. Ovládl lásku, ovládl emoce, ovládl předávání vědění svým blízkým do dalších dní. Uvnitř živých bytostí na Zemi rostlo Boží dílo a Andělé chtěli vstoupit do tohoto světa a Lucifer byl ničím nespoutaným králem Světa.

 7. Andělé jednají dle své vůle

A) Pro Boha není Čas nikterak limitující, ale Andělé se potřebovali něčím zaměstnávat, proto mezi sebou vedli hovory. Mluvili spolu a poznali, že jeden i druhý mají společné potřeby. Vystoupili proto s nimi před Boha, svého Stvořitele.

B) Andělé věděli, že vzhledem ke Stvořením Země jsou podobní jako Bůh. Mohou dokonce měnit tvary a prach Země přímou cestou, svou paží při vtělení do pozemského života.

C) Andělé měli přístup ke „stromům moudrosti a stromům věčného života“, tedy k bráně a Božímu vidění světa mimo svět Země.

D) a tak ze své vůle, nikoliv kvůli Božímu plánu, vstoupili do těl Božích stvoření na Zemi a otevřeli jejich oči.

 8. Andělé na Zemi

A) A bylo to úžasné, Andělé cítili potěšení z toho být součástí světa Stvořitele, spatřili očima Bohem stvořených pozemských tvorů poprvé mraky, mořský příliv, slyšeli šumění větru a viděli krásu západů slunce i ranních rozbřesků. A říkali Bohu, že je to dobré.

B) Napjali křídla a vrhli se ze skály, a letěli, rozeběhli se na silných nohou pustinou a poznali radost z rychlosti, ponořili se do hlubin moří, a sledovali krásu barev a rozmanitost forem života, který Bůh stvořil.

 9. Proti Boží vůli

A) Andělé poznali krásy života na Zemi. Poznali, jak vzrušující může být život na Zemi ve stvořeném těle. Poznali krásu lovu a naplnění potřeb těla, radost z vítězství, poznali, jak se cítí volání tělesné lásky, kterou nechápali a říkali Stvořiteli, že je to dobré.

B) Andělé cítili potřeby svých nových těl z prachu hvězd a hlíny země a nechtěli je opustit, protože jejich posláním bylo tomuto světu pomáhat a velmi se jim to líbilo.

 10. Semeno draka

A) Andělé znali tajemství „spřádání kořínků života z prachu a hlíny“, neboť Lucifer byl nástrojem a měl toto vědění.

B) Propletli kořínky života a naroubovali vhodné vlastnosti, oddělili linii života na Zemi od Božího záměru. Shromáždili všechny možnosti Božích stvoření: ostrý zrak, silná křídla k letu, citlivé ruce a mohutné nohy k rychlému běhu. Zuby, drápy a dost síly k tomu, aby žádné další Boží stvoření nemohlo jejich život na Zemi ohrožovat. Andělé na Zemi změnili semeno mocných Božích stvoření v Draky.

 11. Věk semene Draka

A) Andělé kteří byli na Zemi dýchali a jedli. Poznali emoce, které v nich nový svět vzbuzoval. Poznali strach z bolesti a zničení těla. Dračí těla se množila fyzickou láskou a do každého nového mohl vstoupit další Anděl, neboť těla byla stvořena tak, aby v nich mohl přebývat duch.

B) Jejich mysl se však začala vzdalovat od Boha.  Mnozí andělé uvěřili Luciferovi, že Boží dílo by mohlo být tímto u konce, a chtěli Zemi pro svůj život. A Bůh respektoval jejich chtění, neboť pro blízký kontakt se světem Země byli stvořeni.

C) Draci se množili, až část andělů dýchala vzduch a pila vodu Země.

D) Život na Zemi je však jiný než život mimo Zemi. Příliš mnoho fyzických vjemů zatěžovalo duše andělů a ti se jimi až příliš zabývali. Jejich těla sváděla k lovu, k boji a vzrušení. Jejich duch byl ošálen falešnými pravdami z Mocností, nutnými pro řízení bytostí bez moudrosti. Tyto falešné pravdy, měnící myšlení a chtění se nazývají pudy a potřeby těla, tělesné myšlení a tělesný rozum.

 12. Kladivo na Draky

A) Bůh poznal, že toto už není dobré, že se větev příběhu stromu života odklonila příliš daleko a tak zastavil počínání andělů na zemi mocnou ranou a opět je nechal jen Zemi sledovat z místa na Zemi, ale mimo Zemi.

B) Andělé s tím však nebyli spokojeni a vytvořili své kruhy. Smutnili po životě na Zemi jaký byl před tím, než je Stvořitel vrátil zpět. Ale Bůh měl jiný záměr. Mnohem složitější a vznešenější, než Andělé tušili.

13. Boží obraz na Zemi

A) Stvořitel chtěl, aby ze života na Zemi povstal jeho obraz. Nová duše, která by, stejně jako hladina jezera odráží světlo Měsíce, odrážela světlo jeho moudrosti. Aby z prachu a hlíny Země povstala bytost, která bude jeho dítětem, novou bytostí. Stvoření, které by samo sebe svobodně tvořilo a mohlo se svobodně rozhodnout Boha následovat.

B) Neboť moudrostí a nezměrnou silou je možné stvořit téměř vše, pouze svobodnou vůli a svobodné rozhodnutí nelze nijak stvořit. Je možné pouze vytvořit podmínky pro jejich samovolný vznik. Je to nejvzácnější jev a skutečný důvod Stvoření Vesmíru.

C) Tak, ve správný čas, kdy se život na Zemi vzpamatoval a byl uspořádán do nových forem, vdechl Bůh život Člověku z prachu Země. Tak vznikl Adam.

14. Eden

A) Bůh umístil Člověka na Zemi ve svém místě ležícím mimo Čas, místě zvaném Eden. A poznal, že je to dobré. Člověk Adam vzhlédnul k Bohu a poznal jej

B) Bůh chránil Člověka před divokými silami Času ve své zahradě, neboť Člověk neměl sílu Draka a nebyl to Drak, ale Člověk byl více než Drak. Člověk byl nová duše, stvoření s duší a cítěním Anděla, ale z prachu a hlíny Země. Stvoření svobodné k rozhodování, svobodné k rozhodnutí Boha milovat, nebo zavrhnout.

C) Člověk získal volnost v bezpečí zahrady a Bůh jej sledoval a miloval ho. Bůh stvořil svobodnou mysl a duši z prachu Země, a tato duše byla novým ostrovem přání a touhy mimo něj a mimo svět andělských bytostí. Tedy svět dokonalé, nezávislé svobody.

D) Bůh zakázal Andělům přístup do Zahrady k Člověku. Věděl však, co se musí stát, protože tak dal Člověku možnost Volby.

E) Adam byl jediným živým Člověkem a cítil se osamělý. Součástí Stvoření bylo, aby Člověk osídlil Zemi a moudře jí vládl, a proto byla stvořena Žena, Eva, bytost s jedinečnou vlastností od Boha. Žena se schopností rodit novou bytost nejenom tělem, ale i novým jedinečným duchem. Andělé užasli. Tuto jedinečnou schopnost tedy získalo Semeno ženy. Neboť člověk nejen že byl Bohem pro život na Zemi stvořen, ale tímto byl i obdarován schopností Zemi vládnout svým pokolením.

 15. Pýcha ničící Lucifera

A) Kruh Andělů kolem Lucifera tento fakt popudil a uzavřel se v opozici vůči Bohu. Tito Andělé vznesli námitku, proč zrovna Člověk a jeho Semeno Ženy má zaplnit Zemi a vládnout jí. Bůh jim však dal najevo, že Lidé budou jeho dílo a jeho obraz na Zemi a Andělé jim budou pomáhat v jejich poslání.

B) Andělé, kteří poznali život na Zemi v tělech z dračího sémě, váhali. Bůh určil, že budou člověku pomáhat. Proto jeden z andělů, Lucifer, vyhledal zahradu Eden a navzdory Božímu zákazu navštívil Lidi.

C) Muselo se tak stát proto, aby Člověk měl možnost Volby. Neboť pokud by si lidé mohli zvolit pouze Boha, neexistovala by žádná svoboda.

 16. Setkání bytostí v Edenu

A) V Edenu byli dva jedinečné „stromy“, „strom Života“ a „strom Poznání dobrého a zlého“. Zatímco strom Života nabízel nesmrtelnost, před stromem Poznání, Bůh Adama varoval, že pokud ochutná jeho ovoce jistě zemře. Lucifer se převtělil do hada a v této podobě navštívil lidi. Řekl jim, že pokud „pojí ze stromu poznání“, budou jako Bůh. Budou znát „dobré i zlé“ a že není pravdou, že zemřou (jak byli předtím Bohem varováni). Lidé mu uvěřili a Eva ovoce ochutnala a dala i Adamovi. Satan je otevřel k tomu, aby poznali to stejné jako předtím Andělé v tělech z masa a krve. Věděl, že bez Boží pomoci, nebudou moci pochopit skutečnou podstatu těch informací a že už nebudou moci zůstat v Edenu a proto toho využil ke lsti.

B) Člověk musel začít naplňovat potřeby svého fyzického těla. Zmocnily se ho dosud neznámé pocity, stud a strach. A tak Člověk vstoupil do proudu Času, ve kterém se musel začít rozhodovat podle své vůle a kde ho také čekala smrt.

C) Bůh věděl, že Lucifer zradil ve své vzpouře a zakázal Andělům používat silná vtělení do světa bytostí Země. Rozhodl se použít vzdor Andělů k vytvoření možnosti Člověka rozhodovat se svobodně, neboť věděl, že Boží všudypřítomnost a absolutní moc nedává žádnou možnost volby.

D) Lidé, zatížení poznáním své podstaty, museli opustit Eden ve své slabosti, dalece menší, než síla Draků. V novém životě na Zemi museli začít používat vše tak, jako ostatní Stvoření z prachu Země. Žena dostala za úkol rodit nové lidské bytosti způsobem na Zemi obvyklým. Tím začaly lidské dějiny.

E) Lucifer a jeho kruh Andělů dostal varování, že semeno draka může semenu ženy rozdrtit patu, zatímco semeno ženy mu nakonec rozdrtí hlavu. Neboť Bůh již své dílo dokončil a věděl co se stane.

 17. Počátek lidstva

A) A tak počal lidský čas. Člověk se začal množit na Zemi mimo ochranu Edenu. A poznal chlad a bídu Země. A Země mu vydávala svá bohatství jen odměnou za tvrdou práci a po malých částech. Člověk se začal na Zemi množit podle Božího plánu a Andělé i Bůh jej sledovali.

B) Kruh andělů okolo Lucifera však nebyl ve shodě se záměry Stvořitele. Sám Lucifer byl hluboce uražen a jeho pýcha bytosti s obrovským věděním a mocí byla raněna. Vždyť doposud se on sám považoval za vrchol celého Stvoření, a nyní jeho místo zaujal ten malý smrtelný Člověk, zmítaný na pomezí lásky k Bohu a svodů těla řízeného Mocnostmi. Bytost se schopností množit se a ovládnout Zemi svým pokolením. Bytost, které je Bůh milujícím Otcem.

C) Člověk se Andělům satanova kruhu zdál příliš slabý, příliš zatížený tělesným rozumem, příliš ovladatelný Mocnostmi, příliš nebezpečný krásné a dokonalé Zemi. Schopnost Lidí množit se a zaplnit svět svým pokolením jim nepřišla vhod, a proto ji sledovali s nelibostí.

A lidem se rodily nové dcery s darem Semene ženy. Dcery schopné rodit další a další nové pokolení Člověka a osídlit Zemi po celé věky.

 18. Míchání semen – Nephilim

A) Andělé Luciferova kruhu viděli krásné lidské dcery rodící další a další pokolení a zalíbilo se jim to. Poznali, že by toto mohla být cesta k životu na Zemi.

B) Sešli se proto a usnesli se, že proniknou k lidským dcerám a použijí jejich schopnost od Boha rodit nového ducha. Rozhodli se vzepřít se tím proti Bohu a  použít vlastností tohoto Božího díla ve svůj prospěch. Svou dohodu zpečetili vzájemnou přísahou.

C) Ihned poté, co se vzájemně zakleli nezrušitelnou přísahou, si ale mnozí z nich uvědomili, že je za to stihne strašlivý trest. Neboť Boží prokletí ponesou všichni, a nikoliv pouze ten, kdo plán vymyslel. Touto přísahou jsou k sobě dodnes poutáni ti, co se vzepřeli Bohu.

D) Andělé pronikli k lidským dcerám, vybrali si ty nejkrásnější z nich a měli s nimi potomky. Vykonali něco, co bylo zcela mimo Boží záměr, smísili Semeno Draka se Semenem Ženy.

19. Vzpoura Andělů proti Bohu

A) Skupina andělů Luciferova kruhu vzala na sebe podobu stvořenou z hlíny a prachu Země a začala učit lidi různým věděním podle Stromů poznání, obsahujících všechny informace o principech fungování Světa a jeho ovládání.

B) Připravovali cestu svým národům a učili lidi tajemstvím k ovládání hmatatelného světa. Učili je používat zbraně, učili je orientaci ve Vesmíru, učili je roubovat kořeny života, učili je otvírat brány mezi světem Andělů a Zemí pomocí skrytých věd Magie.

C) Potřebovali, aby jim lidé sloužili a pracovali pro ně, avšak ohled na ně nebrali, sváděli je v klamech a falešných tělesných odměnách. Tak byli lidé naučení démonické magii.

C) Andělé Luciferovo kruhu mísili semeno svého pozemského vtělení, Semeno draka, se Semenem ženy, schopným se množit. Boží dílo bylo poškozeno Bohem neposvěceným spojením Semene Draka a Semene Ženy vznikaly bytosti z masa a krve, nové, napůl nebeské a napůl pozemské pokolení, nazývané Nephilim.

D) Byla to stvoření nejrůznějších tvarů a forem, která svojí silou překonávala všechna Boží stvoření, ba i Draky samotné. Byli to Titáni, obři, hrdinové a stvůry dávnověku. Když Nephilimové a jejich další pokolení snědli skoro vše živé okolo, začali požírat Člověka, ba i sebe navzájem.

E) Bůh seslal na Zemi prokletí a nové zrůdné pokolení obrátilo své myšlení a vztek samo proti sobě. Nenávist, síla a zbraně zplodily strašlivé války.

20. Nephilimská falešná náboženství a učení

A) Člověk se většinou úplně odvrátil od Boha, poslouchal jen Anděly Luciferova kruhu, nebo Nephilimské zrůdy. Mnoho národů vedených v naprosté bezbožnosti, smilstvu a ohavnému chování, stálo proti sobě vedeno Nephilimskými vůdci a andělé Luciferova kruhu nacházeli zalíbení v jejich ovládání a vraždění.

B) Tito andělé ovládali celé národy. Lidská společenství je dodnes uctívají jako bohy sestoupivší na Zemi z nebes, bohy, kterým je nutno sloužit a vyčkávat na jejich příkazy. Na znamení oddanosti začali vyrábět jejich podobizny, démonské modly. Před modlami pak uctívali svá démonská božstva a byli prokleti přísahami věrnosti démonům.

C) Po všechny dny tak setrvává mnoho démonských náboženství se starými legendami o šestirukých dracích a plazích bytostech, kteří vládli lidem. V legendách národů jsou dodnes a uctívají se v modloslužbě jako vůdci a bozi nepochopitelných záměrů.

D) Až k Bohu tehdy doléhal pláč Lidí, sužovaných těmito stvůrami

E) Buddhismus, hinduismus, ufo, vesmírní lidé a všechna ostatní náboženství uctívají Nephilimské pokolení a jejich tvůrce, Lucifera a jeho démony. Uctívají tedy Satana a veškeré zlo s ním spojené

21. Potopa

A) Bůh viděl zneužívání pozemského těla Člověka anděly, kteří se od něho odvrátili. Učinil, aby lidské tělo žilo pouze sto let, a učinil jeho množení obtížnější.

B) Lucifer viděl, že lidé ovládaní tělesnem skrze Mocnosti se chovají jako nejzákeřnější zvěř. Usoudil, že zvěrstva, kterých se lidé dopouští, může využít k pomluvám Božího plánu a prosazení názoru o nebezpečnosti Člověka pro celé Stvoření. Chtěl se pokusit o zlomení svého předurčení být Člověku podřízen jako služební bytost.

C) Satan si usmyslel, že zneužije lidskou jednoduchost, sobeckost i sklon k pýše

D) Satan a jeho démoni připravili pro lidi tisíce učení Vědu, v nichž neexistuje Bůh a ve kterém z Člověka dělá naoko Vládce. Ale přitom jej ponižuje na úroveň zvěře bez Ducha. Satan člověka nazývá nejzkaženějším zvířetem, neboť pro něj byl člověk jako tvor svým vyvýšením pokažen.

E) Protože Bůh existuje mimo čas a mimo náš prostor, měl pro tento čas připravené řešení v podobě „potopy“ a Boží Spásy skrze vyvoleného Božího Syna.

 22. Očista Země

A) Bůh opatroval malé pokolení lidí, které bylo jedinečné. Neproniklo k němu nikdy semeno draka a byli to tedy opravdoví Boží lidé. Ve vhodný čas si vybral jednoho z nich, Noeho, a vyzval ho ke stavbě lodi. Do této lodi pak nechal naložit semeno veškerého zvířectva a rostlinstva na Zemi a zatopil celou Zemi.

B) Ukončil tak život všemu, co mělo v sobě dech Života poznamenaný semenem draka a semeno draka rozdělil tak, aby nemohlo na Zemi vstoupit v podobě bytosti z masa a krve.

 23. Rozdělení světů

A) Andělé, kteří nesouhlasili s Božím dílem, byli vyhnání z Boží blízkosti v Nebi, a byli svrženi na Zem, ale mimo Zemi.

B) Mezi Božím Člověkem a světem padlých Andělů byla vytvořena zeď jiné hmotné podstaty tak, aby se Člověk nemohl nikdy rozhlížet po světě padlých andělů a aby padlí andělé nemohli uchopit do ruky meč.

C) A lidé z pokolení Noeho se rozmnožili a po potopě již Dračího sémě nebylo. Z Padlých andělů se stali Démoni bez fyzického těla, umístění v prostoru, který lidé nazývají například „astrál“, „temná hmota“ nebo „peklo“.

D) I když jsou démoni na stejném místě jako Země, se Zemí nemají žádný kontakt. Lidé na Zemi založili nová pokolení a žili v poklidu odděleni od padlých andělů.

E) Lucifer zůstal pánem svého kruhu démonů, stal se z něj Satan, vládce démonů, pomlouvač a Boží odpůrce. Jeho názor se nezměnil. Považuje lidského ducha za příliš slabého na to, aby měl Boží dar se množit. Tvrdil, že když ani andělé nezvládli žít na Zemi v souladu s pravidly Boží lásky, nemohou to zvládnout Lidé. Satan žárlí na to, že Duše lidí žijících s Bohem mají připraveno místo vedle Boha po ukončení jejich života na Zemi, až už Času nebude potřeba. Spolu s Démony svého kruhu se rozhodl, že budou v každý okamžik Bohu dokazovat, jak snadno se lidé dají ovládat, jak se lehce od Boha odvrátí, a jak jej pro trochu Satanova fyzického uspokojení zavrhnou. Jak své tělesné potřeby lehce postaví nad potřeby duchovní a jak jsou nebezpeční Zemi drancováním a bezohlednými nároky.

24. Satanův návrat – otvírání duchovních bran magie

A) Satan brzy nalezl cesty, jak se opět dostat do kontaktu s lidmi, i když Bůh uzavřel brány a žádný démon již nemůže uchopit do ruky zbraň a konat.

B) Zneužil lidského ducha a jeho prostřednictvím pronikl na Zemi a vytvořil si z mnohých lidí své přisluhovače.

C) A svět Lidí se znovu zaplavil ďábelskými silami. Satan a jeho padlí andělé znovu získaly své šamany a magiky, kteří dokázali otevírat brány a oni tak opět mohli vzít lidská společenství od Boha a ovládat je.

D) Andělé Satanovo kruhu vedli své lidi ke vzpouře proti Bohu a vedli je ke stavbě zařízení, známé v historii jako Babylonská věž.

E) Bůh to viděl a omezil prostřednictvím svých svatých andělů lidská konání nenásilně, rozdělením lidí v jazycích, takže si vzájemně nemohli rozumět. Tak lidé nemohli pokračovat a rozptýlili se po celé Zemi. Bůh viděl vše, co se děje, ale i toto bylo součástí jeho plánu, protože Bůh není v čase a příčina pro něho nemá důsledky.

F) Bůh věděl, že lidé  jednou vytvoří zařízení, které umožní opět spojit rozdělené světy, a tak lidé mezi sebe, vlastní vůlí, vypustí Ohavnost.

 25. Boží plán záchrany

A) Bůh měl mezi Lidmi vybrán národ, se kterým měl svůj záměr. Ten záměr byl tak obrovský a úžasný, že zprávy o něm přicházely od Boha do vidění proroků směrem proti proudu času.

B) Součástí plánu bylo opatrovat celý rod tak, aby byl zcela mimo nebezpečí kontaktu se Semenem Draka. O tomto příběhu byla napsána spousta knih, které jsou součástí Starého Zákona v Bibli. O putování národa a o jeho setkávání s Bohem. O zkouškách čistoty, které Bůh prostřednictvím svých andělů připravil, i o potravě, kterou je nasytil, když putovali neúrodnou půdou. O deseti zákonech, které pomáhaly udržet jejich Ducha daleko od vábení Satana a jeho principů.

C) Až jednoho dne, v době, kdy z různých důvodů nastal správný okamžik v řece času, oslovil Boží posel mladou ženu  Marii a jejího budoucího muže Josefa z národa Božího lidu. Pověděl jim, že vloží do jejího panenského lůna dítě, které se narodí jako Boží Syn, a oni jej mají s láskou vychovávat.

 26. Příchod Božího Syna

A) Satan a jeho Kruh Andělů byl zděšen, neboť to, co se stalo, bylo pro ně neočekávané. Bůh sám stvořil svůj přímý obraz na Zemi – svého Syna. Proto, aby o sobě a svém záměru pověděl lidem přímo, jako jeden z nich.

B) Nepřišel ale jako neporazitelný Drak, nebo král, nýbrž jako člověk z lidu. O jeho příchodu dali Boží Andělé znamení těm nejprostším lidem. Tak se stalo, že Bůh přišel na Zemi v těle, jako Ježíš Kristus.

C) Lidský svět byl tehdy ovládán uctíváním nejrůznějších Andělů Satanova kruhu. Po tisíciletích válek nalezli Démoni velké zalíbení v tom, že je celé národy jsou ochotny je opět poslouchat. Při mohutných uctívacích rituálech měli na dosah ruky úplnou vládu nad lidmi a téměř se jim podařilo ovládnout i Bohem vyvolený národ.

D) Satanovi bylo Bohem dáno vytvořit velikou lidskou říši, která si silou svých pozemských armád podmanila celý známý svět. Říši, která tento svět propojila důmyslným systémem předávání zpráv a vědomostí.

E) A tato říše, Římská říše, okupovala Izraelský národ. Boží lid, který po mnoho staletí Boží příchod očekával. A nyní syn Boží, Ježíš Kristus, žil mezi Izraelským lidem a jak rostl, blížilo se jeho poslání.

 27. Ježíš povídá lidem o Stvořiteli a o Spasení

A) Ježíš rostl a naplňoval vůli svého Otce. Učil slovo Boží, kázal lidem v synagogách i pod širým nebem. Ježíš Kristus, sám vpravdě Bůh i vpravdě Člověk, jasně lidem povídal o Božím království, jeho vlastnostech a zákonitostech. Učil lid, jakým způsobem vidí Bůh skutky v lidských životech a vyučoval je ke Spravedlnosti, která nepochází z lidského světa, nýbrž z Božího Království.

B) Shromáždil okolo sebe jedenáct Bohem povolaných mužů, které učinil svými následovníky. Ti pozorně poslouchali a sledovali vše, aby to mohlo být později zaznamenáno v Písmu pro celé lidstvo a aby tak toto Písmo, psané mnoha pisateli, bylo nadevšechny knihy – Bible. Zaznamenávali úžasnou zprávu, která lidem říká Pravdu o Bohu a to, co skutečně lidé jsou.

C) Lidé se skrze Ježíše dozvěděli o přicházejícím Božím království a o své nadřazenosti zlu a principům Satana a světa.

D) Veškeré záznamy čtěte nyní v Bibli, Starém i Novém Zákoně, kde naleznete to, co se zaznamenalo pro věčnost. Je to veškeré a úplné poslání Boha pro jeho milované lidské bytosti. Je zde všechno, co je zapotřebí vědět o Božím pohledu na náš život a na to, co je naším úkolem. Je zde zaznamenána nikdy nekončící, v čase věčná, sláva Boží a pojmenován kořen veškerého zla.

E) Satan byl zděšen. Napínal své síly, aby Božího Syna zničil. Posiloval u jeho nepřátel lidskou nenávist, pochybnost, ješitnost, pýchu, strach a zlobu. Kněží horlili pro smrt toho, kdo rozvracel jejich přízemní pokrytecká učení a falešné pravdy, vyháněl démony, prováděl zázraky z Boha a mluvil tak, aby svými slovy svědčil o Bohu Otci, který jej poslal.

28. Lidé umučí syna Stvořitele

A) Židovští kněží vydali Ježíše vládnoucí římské úřední moci s požadavkem na jeho usmrcení. Jedním z důvodů byla obava před mocí římské říše, která by nestrpěla nového krále Galilejců. Ježíš jim to dovolil, protože to pro něj tak bylo předurčeno. On, jediný, nevinný a bezhříšný přijme trest, za všechny vinné a hříšné a tím je vykoupí, aby každý kdo v něj uvěří, byl spasen

C) Pilát, místodržitel úřední moci, zprvu rozhodnutý zachránit Ježíše coby nevinného, byl nakonec davem donucen a byla vykonána poprava Ježíše, tím nejkrutějším způsobem.

D) Ježíšovo tělo, stejně jako tělo každého člověka, který je umučen, zemřelo. Ale jeho Duch se navrátil k Otci, aby posléze v novém těle, vzkříšeném k nesmrtelnosti, přišel znovu na Zemi, ve svém prvním návratu.  Ježíš vstal z mrtvých, jako důkaz toho, že Bůh může povolat k životu každého mrtvého člověka. Smrt tedy ztratila svou zbraň a Satan pochopil, že ducha člověka nemůže zabít, ale pouze svést ke lži. Pochopil, že prohrál.

E) Po svém prvním návratu Ježíš řekl lidem, kteří ho přijali za svého Pána a Spasitele, že odchází k Bohu Otci připravit pro ně místo v Nebi. Řekl, že jim posílá místo sebe na Zemi Ducha Svatého a že je to dobře. Duch Svatý je Přímluvce a Duch Pravdy, který svědčí v lidských srdcích o veškeré Boží Pravdě, neboť zatímco s Ježíšem sice mohli chodit tisíce, Duch Svatý je tu pro všechny.

F) Takový je soud nad tímto světem. Kdo miluje pravdu, ten vidí jasně Ježíše Krista jako Božího Syna. Ve svém konání a myšlení se k Bohu přimyká, doufá v něj a směřuje ke světlu, které Bůh poslal ve svém jednorozeném Synu. Kdo si však zamiluje tmu, pro toho zůstane celé Stvoření hádankou a nepůjde ke Kristu, aby nebylo zřejmé, že činí nepravost.

29. Bůh vrací Ježíše mezi živé v těle

A) Satan byl smrtí a vzkříšením Ježíše definitivně poražen. Ukázalo se, že veškeré jeho snahy o zničení Člověka selžou, neboť Stvořitel může lidské tělo i ducha dle své vůle uvést v život mimo závislost na fyzické hmotě. Smrt tedy ztratila svou zbraň. Protože smrt je jen konec života v Čase, ale Čas je síla Boha a Bůh se jí tedy neřídí. Mrtví se už nikdy nebudou podílet na běhu světa, ale před Bohem jsou živí.

B) Satan také poznal, že pro Člověka Bůh toto vysvobození připravoval už od počátku a svého Syna seslal proto, aby se za lidi obětoval a přijmul sám v pravdě bez hříchu, trest za lidský hřích a že i on sám je nástrojem ke svobodě volby.

C) Satan uviděl, že systém Světa, na jehož principech pracoval, není konečným výsledkem Božího díla. Že slouží hlavně k tomu, aby v něm žili lidé, kteří budou existovat v Boží přítomnosti jako jeho svobodné děti. Že budou Božím národem a získají nová těla, svatá a nepomíjitelná, až Času nebude.

D) Pochopil, že sváděním k hříchu, tedy ke konáním dle tělesnosti podle Mocností, lidi před Bohem sice pošpiní, ale člověk, který přijme Boží nabídku a přijme za Spasitele Ježíše Krista, se znovu narodí z Ducha. Toto nové stvoření se tedy nenarodí z těla, ale z Ducha Božího. Jako duchovní tělo nemůže být předmětem Satanova tělesného svádění a nemůže na něj žalovat. Proto je psáno: „nebojte se toho, kdo může zabít tělo, ale ducha zabít nemůže. Bojte se toho, kdo má moc uvrhnout duši i ducha do ohnivého jezera“.

E) Satan napíná všechny síly, aby tyto skutečnosti před lidmi utajil. A převeliké množství lidí mu za odměnu z Mocností v tomto úkolu pomáhá. Takoví svádí, sami svedeni.

F) Pro Satana byla toto konečná porážka, neboť nyní už mu nezbývá žádná naděje na prosazení jeho zájmů o zastavení existence lidských bytostí a uskutečnění Božího plánu.

30. Satanův závod s časem, velký klam falešných učení

A) Satan a jeho kruh Andělů v naší současnosti existují souběžně s námi, jako Démoni a Mocnosti

Mnoho desítek let lidského bádání vedlo k objevení skryté části Vesmíru a energie, kterou lidé pojmenovali Temná hmota a Temná energie. Satanovi lidští spolupracovníci mágové s ní pracovali odjakživa a nazývají ji například „astrální svět“.

B) Obrovské finanční prostředky a energie jsou věnovány tomu, aby lidé otevřeli bránu do démonického světa Temné hmoty, hnaní pyšnou touhou po poznání a popírání Boha. Tak také Věda byla démony na počátku založena právě pro účel vytváření mnoha a mnoha falešných teorií o Vesmíru bez Boha.

C) Kdysi Satana a jeho démony všichni lidé dobře znali a nemohlo existovat žádné síly, která by způsobila, že by na něj zapomněli, nebo si ho s někým spletli. Proto Satan vymyslel mohutný a dokonalý svod na lidi. Mnoho staletí prosazoval kompletní učení, které se nazývá Věda. V těchto učeních nechal nejprve lidi  vymyslet celé alternativní dějiny Země bez Boha. Potom nechal lidi vyučit tisícům nauk o tom, jak vysvětlit „záhady světa“.

Po staletích tohoto obelhávání teď přichází démoni NEPOZNÁNI. Na dávná varování lidi zapomněli, staré pojmy zesměšnily.

D) Lidé si v současnosti točí filmy a programují počítačové hry o tom, co se stane, když technologie lidí umožní kontakt s temným démonickým světem, aniž by si všimli, že se to děje. Satan v lidech buduje zcestné názory na a mění jejich myšlení falešnými obrazy všeho druhu.

E) Satan používá lidskou pýchu ve vlastní rozumové schopnosti člověka a podporuje lidskou představu o tom, že UFO jsou záhadní mimozemšťané z jiných planet. Dokonale tím odvádí pozornost, od své vlastní podstaty. Skrývá se za falešná učení a názvosloví

F)  Aby mohly démonické bytosti manipulovat s materiálními předměty, používají těla dračího semene (šedé bytosti podobné žabám), upravená pro krátkodobou existenci v našem světě.

G) Terčem pokusů je především akt lidského rozmnožování a systém vývoje embrya v děloze. Druhou důležitou věcí je hledání dalších způsobů manipulace s lidmi a manipulace s lidskou psychikou pomocí předmětů existujících v lidském světě.

H) Zamaskovat rozsáhlé přípravy příchodu satanovo Bezbožnosti umožní mohutná DÉMONICKÁ PROPAGANDA. Tisíce filmů a desetitisíce knih obsahujících příběhy o démonech, o posedlých lidech, krásných upírech, o nadlidech se superschopnostmi, o smyslu a konci světa, o apokalypsách… To vše povede k tomu, že se běžný člověk stane vůči skutečnosti absolutně znecitlivělý. Takový člověk bude mít POCIT vnucený touto propagandou, že kdykoliv bude o duchovních věcech přemýšlet, vždy dojde k nesmyslu.

I) Obrovské armády učitelů, vydávajících se za apoštoly církve, budou vyučovat klamná učení k tomu, aby všichni byli svedeni finálním Satanovo trikem, kdy se prohlásí se za všechno, čemu kdy lidé říkali Bůh, přijde tedy všeobecné odvrácení od Boha a od pravdy, ke lžím a nepravostem.

J) Na konci času bude spoutaný Satan nakrátko propuštěn proto, aby s sebou vzal celý Svět, který nechtěl milovat pravdu. Pravdu, která má moc zachránit od zlého.

 31. Duch bezbožnosti a odvrácení od Boha

Satanu je Bohem dáno, aby lidé byli vydáni NAPOSPAS TOMU, co oni sami vymysleli jako DOBRÉ

B) Nastane teror humanismu. Duch bezbožnosti, ten nečistý duch za kterým stojí Satanovo působení, sjednotí skoro všechny ke společné lži.  Pod záminkou „všeobecného zájmu/dobra“ bude světovláda vnucena silou každému. Ten kdo by ideu humanity rozpoznával jako špatnou, bude pronásledován a nenáviděn jako nebezpečný rozvraceč. Zavládne ideologie, pod jejíž pokličkou nastane úplný morální rozklad lidské rasy.

C) Každý, kdo bude znát a šířit pravdu, bude vystaven posměchu, protože proti pravdě bude stát mnoho „vědeckých“ nauk, které budou dokonale logické. Kdo bude mluvit jako Kristus bude spatřován jako „ten, co pořád v rámci jakési vlastní pravdy nechce přijmout humanistický mír a nauky sjednocení“.

D) Satan nutí lidi, aby přijali znamení šelmy, aby dokazovali, že věří, že nejsme stvořeni Bohem, ale uvěřili naukám, pocházejícím od Satana

E) Démoni přijdou maskováni i za „mimozemské bytosti“  lépe stvořené a tudíž více svaté a bezhříšné. Proti tomuto finálnímu svodu a nové Satanovo duchovnosti bude svědčit Bible a Duch Svatý.

32. Druhý příchod Ježíše Krista na Zemi

A) Nečekaně a bez předchozího varování, jako by blesk projel nebem od východu k západu, přijde Pán Ježíš Kristus na Zemi v neuvěřitelné slávě, aby soudil veškeré bytosti. Aby rozhodl, která může zůstat s Bohem v jeho místě bez Času, a která je tak pyšná a destruktivní, že musí následovat sobě podobné do Ohnivého Jezera. Do místa věčného zániku a věčné smrti.

B) Tam kde přestane působit Boží tvůrčí síla Čas, nastává Druhá Smrt. Všechno, tak jak si to jen dokážeme představit, přestane existovat a zmizí i veškerá informace o tom, že to existovalo. Čas se zastaví. Bude to druhá, věčná smrt lidí společně s démony, kteří Boha a jeho lid nenáviděli.

C) Nikdo nebude moci před Bohem Stvořitelem utéci, každý člověk, rovný jeden druhému, pozná Ježíše jako Pána a Božího Syna. Každé koleno se před ním ohne, aby mu vzdalo čest. Každý tehdy uvidí a rozpozná, že Bůh je spravedlivý a jeho soudy jsou správné. Již nebude možnost cokoliv na pozemském světě měnit a vylepšovat. Tím bude dílo DOKONÁNO a sklizeň Země hotova.

D) Boží lidé budou přivítání v Boží přítomnosti, pro ně Bůh připravil místo v němž neplyne čas. V tomto Novém nebeském Jeruzalémě budou lidské spasené bytosti existovat v Boží slávě a moci na věčnost. Ti, kdo následují Boha, mají s Bohem věčnost a mají jeho svaté jméno. Ti, kteří následují Satana, jsou prokletí a následují věčnou smrt. Ať tak či tak, rozhodnutí je svobodné. Člověk svým křtem ve svaté jméno Boha Otce, Syna Ježíše Krista a Ducha Svatého přijímá členství ve svaté Boží rodině již zde na Zemi

 Každý ať nalezne své místo v tomto příběhu

Každý sám se nyní musí rozhodnout, komu se pokloní a kdo bude jeho Pán. Ale mějte na paměti že ten, kdo nenávidí Boha, nenávidí i člověka, neboť člověk je Božím dílem a zrcadlí Boží slávu.

Lucifer drží v ruce velký triumf, tím jsou tělesné pudy a potřeby. Pomocí nich dokáže lidské vědomí a myšlení měnit. Vzbudit strach, pýchu a přinutit člověka stát se zvířetem bez Boha. Satanovou zbraní jsou jeho lži, které nabízí, aby se zalíbily.

Bůh chce člověka svobodného, aby sám mohl přijmout jeho nabídku SVOBODNĚ. Ne ze strachu, ne z vypočítavosti, ne z touhy po uznání a moci. Kdo si chce zachránit život, ten jej ztratí. Kdo však život pro Božího Syna život ztratí, ten jej nalezne.

Kdo uvěří v Božího Syna, má život věčný

Pokud chceš Boha a jeho Syna poznat a být na Boží straně, upřímně o to požádej. Jsi-li si vědom své hříšnosti a svého zajetí v tělesných potřebách, budeš upřímnou prosbou a vírou v Ježíše Krista, Božího Syna ospravedlněn. Neboť Bůh stanovil, že víra v Ježíše Krista je počítána za spravedlnost a jeho zástupná oběť lidi spasila. Nenech si satanskými učeními nalhat, že to tak není. Budou se snažit to před tebou všemožně zatajit, ale i samotná snaha toto popřít je bude usvědčovat ze lži.

Pamatuj, že cílem nepřítele není tvá fyzická smrt. Nedlouho před smrtí bys totiž mohl v hrůze volat Boha a on by tě vyslyšel. Jeho cílem je, abys démonům zaprodal svou duši a takto oklamán pak zemřel.

Žádné pochybení není tak velké, aby jej, po jeho vyznání a upřímné prosbě o odpuštění/pokání nemohl Bůh odpustit. Vždyť sám ví nejlépe, jaký je satan obratný lhář a svůdce.

Boží Slovo, vhodné k vyučování, naleznete například zde.

Rozhodni se včas. Je to nejdůležitější volba tvého života!