913569 29406893 - Proč a jak kázat Boží Evangelium

Proč a jak kázat Boží Evangelium

Kázání evangelia je v první řadě k odsouzení Světa. Nemusí se tedy před lidmi zatajovat, že odmítnutí evangelia je jejich svobodné rozhodnutí, které je pro ně potvrzením jejich oddělení od Boha. Mnozí sice budou hledat „něco třetího“, nějakého „alternativního boha“, ale najdou jen jednu z mnoha Satanovo pastí.

Kázání evangelia je nutné zaměřit na Pravdu

V minulosti existovalo také hodně klamných směrů, ale z logiky Biblické zvěsti vyplývá, že s blížícím se koncem bude stále více vystupovat Bezbožnost na místo Pravdy, aby jí nakonec úplně nahradila. Z toho jasně plyne, že je zde zapotřebí veliké trpělivosti, neboť je při odkazování lidí na pravdivé zdroje nutné velice pečlivě vybírat, zdali tyto už nejsou také pod vlivem Bezbožnosti. (Tedy zda-li se jen jako pravdivé netváří)

Církevní Organizace NEMAJÍ „ve vyrábění Božích dětí“ svůj podíl, mohou pouze povolat k následování Krista

Upřímní lidé, kteří mají ducha Božího, jsou Bohem Stvořitelem vždy nalezeni. I když se říká, že oni sami Boha našli, je to nepřesná představa. Boží dítě patří Bohu od malička. NEZÁLEŽÍ na tom, v jaké je Církevní Organizaci, státu, nebo politickém zřízení, nebo v jakém je čase (století). Blaze těm, kteří se narodili po příchodu Mesiáše, neboť takoví mohou přijmout následování Krista, stávají se Kristovci. Člověk co není z Boha se nemůže stát Božím, ani po nějakém přemlouvání, nebo po nabízení  VÝHODNÝCH VĚCÍ. (Například bohatství, vylepšení života, záchrany života, uzdravení ze všeho možného, atd…)

Uvědomnění si těchto faktů je velmi nepříjemné právě pro Církevní Organizace, neboť takové si chtějí přivlastnit právo na to, že zachraňují lidi a že je domanipulovali ke správné cestě a že je dovedou až ke „správnému cíli“. Aby si sami před sebou takové organizace mohly ukazovat VÝSLEDKY, používají k přemlouvání a manipulaci lidí všechny možné metody, které jsou ve většině případů LEŽ, jen aby měly co nejvíce členů. Jestli členové Organizací milují Pravdu nebo ne, je pro vedení Organizací zcela druhořadé.

Být Kristovcem znamená být spravedlivým kněžím v tomto světě a kralovat s Kristem v jeho pozemském království až do druhého (a posledního) příchodu Krista, který bude koncem Času.

Aby mohli Kristovci být spravedliví před Bohem, přijímají Spasení, neboť si uvědomují, že vzhledem ke spravedlnosti nemohou před Božím zrakem nikdy obstát. Tím jsou v hříšném těle povoláni k novému životu a tento nový život nemůže hřešit.

Účelová modifikace učení Ježíše Krista pro Církevní Organizace

Aby Církevní Organizace dosáhly svých světských cílů, MUSÍ PONĚKUD UPRAVOVAT vnímání některých pojmů Bible ke svému prospěchu.

Církevní Organizace tedy pro zachování zdání své „důležitosti“ pro své členy zavádí nauky:

  1. že pro Spasení je nutné dělat procedury v jejich Organizaci
  2. že kralovat s Kristem budeme až někdy po smrti a že tisíciletá říše Kristova bude někdy v budoucnosti
  3. že Satan není spoután, že teprve bude spoután.
  4. že je důležité dávat desátky Bohu, což znamená dávat peníze do klubové kasy Organizace

Úkoly povolaných Kristovců

Být Kristovcem znamená přijmout úkoly Ježíše Krista a učit to, co učil on.

Všichni vědí, co dělal Ježíš a jsou to ty věci, které mají dělat i jeho následovníci. Mezi některá často zapomínaná či překrucovaná fakta patří například:

  1. Ježíš nenutil provozovat PŘEMLOUVÁNÍ lidí, aby věřili v Boha, nebo, aby chtěli milovat Pravdu.
  2. Ježíš nabádal ke kázání Božího evangelia tak, aby se uchytilo tam kde má. A tam kde nemá úrodnou půdu (tedy srdce člověka), tam odmítnutí způsobí odsouzení k věčné smrti.
  3. Ježíš učil, že kázání evangelia k odsouzení Světa je důležité pro spravedlivý konec dějin, neboť každý kdo nemiluje pravdu, je Božím Odpůrcem sveden a zamiluje si bezbožné učení klamu.
  4. Ježíš rozhodně nemluvil o žádném budování světské moci nebo nějakých úřadů.
  5. Ježíš neučil žádné bohatství a prosperitu. V učení Ježíše je vždy v první řadě láska k pravdě a spravedlnosti, která vede k poznání Boha. Zdraví, prosperita a pozemský blahobyt je v učení Ježíše vždy jako druhořadý výsledek Boží lásky ke svým dětem.
  6. Ježíš říkal, že NEBUDOU již zapotřebí žádné chrámy nebo kostely.

Příbuzná témata: chybná církev, problémy církve, současná církev, církev a pravda, církev a kázání evangelia