1384341 79777178 e1397478620402 - Duchovní pozadí vegetariánství

Duchovní pozadí vegetariánství

Toto není útok na lidi, kteří se rozhodli z humánních důvodů nejíst maso. Jen je potřeba aby vyvolení pochopili duchovní pozadí tohoto směru. Vegetariánství se totiž stává v posledních letech čím dál víc trendy způsobem života. Nejčastěji používané argumenty jsou, že se jedná o zdravou výživu, že člověk není uzpůsoben pro pojídání masa, případně se přidává humanistické hledisko, že zabíjení zvířat je krutost a maso bychom už proto neměli jíst

Někteří vyznavači vegetariánství se dokonce obhajují Biblí:

Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Genesis 1,29

Při studiu Bible zjistíme, že po potopě se situace změnila. Když Noe se svou rodinou opustil archu, Bůh mu dal ohledně potravy jiný pokyn:

Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Genesis 9,3

Jinými slovy po potopě Bůh rozhodl, že člověk má jíst maso

Nebudeme-li při intenzivním duchovním boji pečlivě dbát na zvýšený přísun vysoce hodnotných bílkovin, pak zeslábneme!

Bible má k tomuto tématu mnoho co říci.

Již od Boží smlouvy s Noem, kdy Bůh Noemu přikázal, aby jedl maso, se Satan se svými démony pokouší člověka od jezení masa odvrátit. Hinduisté a mnohá východní náboženství (která jsou různými formami uctívání démonů) věří, že úspěch média anebo i mistra, kteří získávají sílu od démonů, jimiž jsou obsazeni, závisí na přítomnosti jakési jemné tekutiny v těle zvané akasa. Tato tekutina se prý rychle spotřebovává a bez ní by démoni nemohli působit. Tato tekutina, říkají hinduisté, se obnovuje pouze vegetariánskou výživou.

Všechny nauky New Age, zvláště učení jogínů, kladou velký důraz na vegetariánství. Jogíni tvrdí, že „vibace“ masa jsou škodlivé a snižují duchovní vnímavost. Tyto nauky uváději spoustu „vědeckých“ argumentů, že konzumace masa je škodlivá. Nic z toho není možno podložit Písmem.

Proč klade Satanova říše takový důraz na vegetariánství?

Zastavme se a uvažujme, co přivodilo Boží soud potopy. Takříkajíc poslední kapkou, jíž pohár přetekl, byl pohlavní styk mezi lidmi a démony. Myslím, že není náhoda, že Bůh Noemu přikázal, aby právě po potopě začal jíst maso. Věděl, jaké duchovní boje bude muset Noe a jeho potomci podstupovat, aby nebyli duchovně ovládnuti démony.Studujeme-li Starý Zákon a zákony, které Bůh dal svému lidu, dětem Izraele, zjistíme, že duchovními bojovníky oněch dnů byli levité. Značný díl jejich stravy tvořilo jednoznačně hovězí a skopové maso.Skutečně u celé řady onemocnění se prokázalo, jakou hodnotu zde má přísun bílkovin. Avšak Satan má medicínu tak pevně v ruce, že je nanejvýš obtížné přimět běžného lékaře, aby významu bílkovin věnoval pozornost. Jestliže to budeme zkoumat, zjistíme, že téměř za každou naukou, trendem zdravé výživy, je základní myšlenka zřeknutí se masa.

To není náhoda

To je pečlivě promyšlený Satanův plán, neboť až příliš dobře ví, jak naše tělo potřebuje bílkoviny a o enormních ztrátách bílkovin způsobených duchovním bojem. Při úbytku bílkovin tělo rychle ztrácí obranyschopnost.

Vegetariánství tedy není pouhým trendem a směřováním ke zdravé výživě či humanistickému způsobu života. Za snahami přesvědčit lidi, aby se zřekli masa, je duchovní pozadí. Lidé, kteří se masa zřeknou, se totiž stávají mnohem snáze napadnutelní démony. Je logické, že náboženství jako je hinduismus a buddhismus, Haré Kršna, New Age a mnohé další, vedou své stoupence k tomu, aby se drželi vegetariánské diety. Satan zde také využívá svého nástroje – vědy, pomocí jejíchž argumentů lidem lživě tvrdí, že jíst maso je škodlivé. Satan tedy klasicky a opět použil lidskou pýchu na sama sebe (svůj humanizmus) a své vědění, aby lidi podvedl, kdo máš uši k slyšení, prosím rozjímej…