1415662 49062186 - Satan, kdo je to Satan, jeho vzpoura a pád

Satan, kdo je to Satan, jeho vzpoura a pád

Satan, nejdokonalejší z andělských bytostí. Ze své svobodné vůle a pýchy se vzepřel Bohu, neboť nechtěl sloužit Člověku

Bůh jej vyhnal ze své přítomnosti (svrhnul  na „zem“), proto se teď nachází v našem Čase s námi v místě, které Bible nazývá Peklo. Nemůžeme jej vidět, (naše světy jsou Bohem rozděleny). Satan vzal se sebou (svedl) třetinu andělů, kteří mu slouží a nazýváme je (dle Bible) démoni. Satan může (i přes rozdělení našich světů) působit a přinášet mezi lidi svá lživá učení a zlo.  To je z důvodu dokonalé Boží spravedlnosti. Svádí tím lidi a tříbí je. 

Satan tedy může (má dovoleno) i nadále působit jako pán Mocností a král Světa. Obrovské množství lidí Satanovy lži miluje, provozuje a jsou vyhovující pro jejich svobodná srdce. Satan  lidem nabízí sebelásku, pýchu, bohatství, moc, slávu, popularitu, okultní vědění a podobně. Nedělá to, aby lidem prospěl, naopak. Jeho nadlidská inteligence je chladná jako ocel. Na člověku mu nezáleží, chce ho využít, zotročit a spolu s sebou strhnout do záhuby. Jistotu záhuby své i jím svedených lidí ale pečlivě skrývá. V žádném případě nemá na mysli dobro člověka – nikdy!  Nikomu nechce pomáhat, nebo ho zachraňovat a ani nemůže!

Aby lidé pochopili jak moc na nich Bohu záleží a jak se mohou vypořádat s hříchem a působením Satana, přišel Bůh k lidem na zem v osobě  Spasitele Ježíše Krista, tak jak o tom překrásně vypráví Bible – například evangelium Janovo

Před Bohem se všechny činy člověka zjeví ve světle Boží pravdy a člověk svůj život ve světle této Pravdy vidí. Je poučen nesmírně laskavě. Jediným cílem Božího působení je poznání PRAVDY o Bohu, záchrana člověka a také to, aby působil k poznání a záchraně jiných. Naší nadějí a světlem je syn Boží, Bůh v těle – Ježíš Kristus. On je vítězem. A tak jako v Satanovi není žádného světla (dobra), tak v Bohu není žádné tmy (zla). Mnozí lidé ale prostě nemilují pravdu, pravda je pro ně NEDŮLEŽITÁ, protože chtějí žít v pýše na vlastní pravdu a žít podle potřeb těla. Takoví lidé by byli nešťastní ve Světě, kde by existoval jen Bůh a k tomu jim tedy Bůh dal svobodu. (Podrobnosti naleznete v Příběhu všech Příběhů.)

Důvody existence Satana, Božího Odpůrce

Výrazy „Satan“ a „Ďábel“ znamenají v původních jazycích „odpůrce“, „pomlouvač a žalobce“. Dlouho před stvořením lidí dal Bůh život velkému množství duchovních tvorů. Bible tyto tvory nazývá anděly. Tak jako člověk, který dříve byl poctivý, ze sebe udělá zloděje tím, že krade, jeden z Božích duchovních synů jednal podle své zlé touhy. Pro jeho pýchu na sebe sama se jeho srdce zkazilo. (Satan se rád převléká za to, co ve skutečnosti není, převléká se za Božího anděla, ba i za Boha, více se dozvíte v Příběhu všech Příběhů). Někteří lidé si mohou myslet, že Bůh neudělal dobře, když Satana nezničil, to ale dokazuje jejich duchovní nezralost. Bůh by Satana nejen že nemusel ničit, vůbec by ho nemusel stvořit. (více v https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/cas-co-je-to-cas-a-proc-existuje-cas/). To by pak ale neexistovala pro lidi žádná svoboda volby! Zkuste lidem, co vyznávají satanovo učení například „Hovory s bohem“ jejich učení brát. Budou nešťastní, protože Bible a Pravda se jim z celého srdce hnusí a právě proto je tu svoboda volby.

Bible říká: Satan byl Ježíšem Kristem- Božím synem, poražen a spoután a nyní je jako řvoucí lev, ale za mřížemi

Může ale přemluvit a přesvědčit člověka, aby „mu za mříže strčil ruku, nebo i do klece k němu vlezl“. Satan čeká na to, aby každého, koho může, pohltil. Je předpovězeno, že Satan bude na samém konci existence času na krátko propuštěn, aby sám sebe prohlásil za boha, krista, spasitele, stvořitele a otce lidí. Použije k tomu tento velký podvod: taktiky-satana-na-oklamani-sveta)

Satan je velmi často zobrazen jako Drak, podle své nejsilnější podoby v hmotném těle, viz Pvp

Satan, tedy Boží odpůrce, byl poražen Ježíšem Kristem, Božím Synem!

Tuto důležitou informaci tedy Satan i démoni TAJÍ všemi možnými způsoby před lidmi ze Světa. Snadno se tento fakt dá ověřit i tím, že tato informace je ze všech falešných napodobenin Bible důsledně vymazána a nahrazena jinou informací

Satan byl poražen a vzkříšením bylo jasně prokázáno, že smrt (ukončení života v čase) neznamená pro Boha a jeho lid NIC. Smrt jako nástroj, kterým se Satan chtěl vypořádat s nenáviděnými lidmi, tak přestala fungovat. Rovněž Bůh ustanovil umučení Ježíše Krista jako smírčí zástupnou oběť za lidské hříchy, kterou stačí přijmout. Přijetím této smírné oběti je člověk spasen. Přijetím Božího Otcovství se v člověku rodí nová nesmrtelná duchovní bytost, která nemá tělo, a tudíž nemůže být za svou tělesnost před Božím Odpůrcem před Bohem neustále žalován.

Když uvěříme, že Ježíš Kristus, Boží Syn, zemřel za naše hříchy a upřímně poprosíme Ježíše, aby nám odpustil život ve vzpouře, bude nám odpuštěno. Bůh ustanovil, že přijetím smírné oběti Ježíšovi při křtu přijímá člověk nové tělo (duchovní) a nepatří tak již k Satanovu Světu, ale náleží Bohu.

Toto jsou tedy hlavní informace, KTERÉ MUSÍ SATANOVO UČENÍ CO NEJVÍCE ZATAJOVAT. A podle toho je také poznáte.

Jak se mají postavit křesťané Satanovi? V žádném případě ne tak, že ho budou ignorovat a dělat, že neexistuje!

Bible říká: „Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral. Jemužto odpírejte, silní jsouce u víře, vědouce, že tatáž utrpení bratrstvo vaše, kteréž na světě jest, obkličují“ (1. Petr 5:8–9).

 Apoštol Petr varuje: „Všemuť se pak přibližuje konec. A protož buďte středmí a bedliví k modlitbám“ (4:7–8). Jinými slovy nám říká: „Není čas na lehkomyslnost. Musíte střízlivě uvažovat o duchovních věcech. Je to otázka života a smrti.“

Proč je potřeba myslet to vážně

Konec časů je blízko a Satan to ví. Schovává se a čeká na příležitost, aby uchvátil všechny, kdo nejsou zapsáni v knize života. Chce ničit víru v Krista pomocí všelijakých nástrah a pravdu připomínajících učení. Někteří lidé říkají, že bychom o ďáblovi neměli ani mluvit, že je lepší ho ignorovat. Jiní argumentují, že neexistuje žádný ďábel, žádné peklo, žádné nebe. Říkají to kvůli strachu a pohodlnosti, ale je to nesmysl. Nepřítel našich duší neodejde jen tak jednoduše pryč, protože v něj nevěříme. Málo biblických postav je identifikováno tak jasně. Je popisován jako Lucifer, Satan, ďábel, svůdce, zlostník, uchvatitel, podvodník, žalobník, zhoubce, bůh tohoto světa, vládce temnosti, starý had.

Zdůrazňující Biblické popisy říkají, že ďábel je skutečný. Vládne reálnou silou. I teď působí v našich národech, městech, domovech a životech. Odvažme se nebýt ignoranty jeho metod a strategie války proti nám

Ani Satan se nemůže vzepřít Boží vůli!

Satan se nemůže vymknout z Božího plánu! Jedna z nejdůležitějších Biblických zpráv, jenž je ale naprostou většinou úplně ignorována je tato: Bůh není „spoután“ časem!Čas je síla kterou stvořil, není jím omezen. Z toho vyplývá že: Cokoliv, naprosto cokoliv, co se na světě nebo i ve vesmíru stane, není v rozporu z Boží vůlí, ani Satanova vzpoura. Vše se děje s tím, že On je nad tím. (V případě negativních věcí toleruje svobodu a svobodnou volbu stvořených bytostí.)

Nestane se nic, o čem by Bůh nevěděl, nebo by nebylo zahrnuto v jeho plánu. Pro člověka Boha milujícího to znamená ABSOLUTNÍ SVOBODU! Přesně tu o které mluví Ježíš, když říká – „Pravda tě osvobodí

Příbuzné článkyhttps://odkrytelzi.cz/slovnik/kdo-je-satan/