1178354 33782497 - Dejte pozor na ty, co mluví o bohu

Dejte pozor na ty, co mluví o bohu

Mnozí lidé jsou uspokojeni pouhým ujištěním, že něco je „od boha“. Kartářky a vědmy se ohání bohem, což také může mnohé uklidnit pocitem, že jsou na správné straně a v bezpečí. Je ale téměř legrační, jak moc zásadní je to omyl a klam.

Satan a jeho démoni mají také status bohů, i když nejsou Bohem Otcem. Z tohoto úhlu pohledu mají samozřejmě i vědmy pravdu, protože vše z duchovním světě způsobuje „nějaký bůh“.

Proto nám Bůh Otec poslal Ježíše Krista a potom i Ducha Svatého, aby jsme měli pevnou skálu, zastánce a přímluvce v tomto světě. Aby jsme dokázali svého Boha přesně identifikovat. Kristovo jméno je absolutní autoritou ve světě duchovním a jemu se musí vše podřizovat.

Ti, co mluví o Bohu, se také často schovávají za to, že káží Biblického boha, ve skutečnosti ale kážou opak toho co je v Bibli. Tím, že neupozorní na to, že přináší rozdílné informace než jsou v Bibli, účinně klamou lidi, kteří si jejich tvrzení NEOVĚŘÍ.

Antikrist: Kdo nebo co je antikrist?

Odpověď na tuto otázku nalezneme v Bibli, 1. list Janův 2,18: „Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.” Jan zde hovoří o „posledních dnech“ (SNC), období mezi prvním a druhým příchodem Ježíše Krista. Slovo ‚hodina‘ je zřejmě použito v obrazném smyslu. Totéž slovo je v řečtině často přeloženo jako ‚čas‘. Bůh uvádí, že lidstvo žije v „poslední době“, v poslední epoše, v poslední etapě historie Země. Teologové toto údobí nazývají ‚rozdělením církve‘ nebo také ‚věkem církve‘. Bůh na tomto místě bratřím rané církve připomíná, že z proroctví již o příchodu antikrista slyšeli.

Původní řecké slovo ‚antikrist‘ má dva významy. Může to znamenat ‚proti Kristu‘ – ve smyslu někoho nebo nějaké síly, která oponuje dílu Kristovu. V druhém případě to může znamenat ‚na místo Krista‘ – a pak to označuje člověka nebo sílu, která ‚zaujímá místo Kristovo‘ nebo je ‚náhražkou Krista‘. Bůh říká, že kromě toho, že přijde zvláštní antikrist, existovalo v době prvokřesťanské církve i mnoho jiných antikristů. Čteme o nich hned v následujících verších, 1. list Janův 2,19.26: „Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi … Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás matou.“ Podle Božího slova byli antikristové falešní křesťané, kteří se oddělili od pravých věřících. Byli to podvodníci, kteří neprožili skutečné evangelium. Byli to lháři, kteří zavrhli Ježíšovo mesiášství. Tak to čteme v Bibli, 1. list Janův 2,22: „Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.“ 2. list Janův 1,7: „Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist.“ Písmo nadále nabádá: „Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.“ 1. list Janův 4,1

Podvodní antikristové dokonce káží evangelium, ale není to opravdové evangelium. Je to ‚jiné evangelium‘, jak je o tom psáno v Bibli, 2. Korintským 11,4.13–15: „Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte! … Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti.“ Na rozdíl od rozšířeného pohledu na antikristy jako na protikřesťansky zaměřené ateisty nás Bible učí, že to jsou vlastně falešní proroci a falešní apoštolové, kteří se vydávají za pravé křesťany. Antikristové se upřímně považují za věrné Kristovy následovníky, ale ve skutečnosti jsou vedeni duchem satanovým a staví se na odpor Božímu dílu.

Ježíš upozorňoval církev na podvodnou práci těchto falešných proroků.

Čteme o tom v evangeliu podle Matouše 7,15. 21–23: „Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy já prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘“ Kristus se nezná k falešným apoštolům i přes to, že se prohlašují za křesťany, nehledě na jejich schopnost konat divy a zázraky včetně vyhánění démonů v Ježíšově jménu. Důvodem je jejich nezájem o Boží svatý zákon, tím je jim znemožněn vstup do Božího království.

Ježíš dále varoval, že v průběhu doby vedoucí k Jeho druhému příchodu, v závěrečném období církve, se Jej antikristové budou všemožně pokoušet zosobnit a budou se prohlašovat za navráceného Mesiáše.

Jeho slova jsou zapsána v evangeliu podle Matouše 24,4.5.24–26: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to už předem. Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti‘, nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech‘, nevěřte tomu!“

Těsně před příchodem Ježíše Krista se objeví velký a konečný antikrist, ten antikrist, který ‚má přijít‘. Je popsán v 2. Tesalonickým 2,3.4: „Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha.“ V tomto význačném proroctví o událostech posledních dnů Bible uvádí, že dojde k povstání a velkému odpadnutí od víry. V souvislosti s tímto odpadnutím dojde i ke zjevení „člověka nepravosti“ známého jako ‚muž hříchu‘ – antikrista. Tento velkolepý falešný Kristus se usadí v Božím chrámu a bude podvodně zastupovat Ježíšovu službu.

Co se stane s antikristem a jak jej rozpoznáme? Čtěme Bibli, 2. Tesalonickým 2,8–12 (SNC): „Pán ho však nakonec odsoudí k záhubě a zničí svým slavným příchodem. Ten bezbožník přijde jako satanův nástroj a vyzbrojen satanskou mocí bude předvádět všelijaké triky a zázraky, aby okouzlil ty, kteří řekli pravdě ‚ne‘ a míří k záhubě, protože odmítli pravdu, která jediná je mohla zachránit. Proto je Bůh nechá napospas té lživé moci, aby je ovládla, a tak všichni, kdo si místo pravdy oblíbili lež a hřích, sklidí spravedlivé odsouzení.“

Láska k pravdě je ten nejlepší způsob, jakým se můžeme chránit před svedením velkým antikristem a jeho falešnými zázraky. Stejná pravda nás ochrání i od zla menších antikristů. Kde tedy najdeme tu pravdu, která chrání?

Je to vyjádřeno v Bibli

  •  Žalm 119,160: „To hlavní v tvém slovu je pravda, každý soud tvé spravedlnosti je věčný.“
  • 1Ježíš řekl svým učedníkům: „Není možné, aby nepřišla pokušení, ale běda tomu, skrze koho přicházejí. 2Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře, než aby svedl jednoho z těchto maličkých. 3Mějte se na pozoru!

Takže je možné říci, ať si s bohem všichni zažívají co chtějí, podle jakéhokoliv učení. Jen je nutné si přiznat, že v démonických rituálech je oním bohem Satan.

Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.