631461 35513482 - Řešení problémů s démony, vysvobození, Boží pomoc

Řešení problémů s démony, vysvobození, Boží pomoc

Vyvázání se z démonské služby, odstranění prokletí

Krok 1 – Informovanost

Nejmocnější zbraní, která démonům pomáhá zaútočit je lidská pýcha na domnělé  „vědění“. Udržuje člověka v pocitu, že všechno dobře zná, přeci ví, že démoni neexistují. Pouze tak mohou člověka udržet bezmocného ve svém vlivu.

Krok 2 – Pochopení problematiky

Postižený, který si uvědomí realitu a existenci svého utlačovatele démona, snadno pochopí, že je zapotřebí se jej zbavit. Realita je taková, že démon sám člověka poslouchat nemusí, pokud sám člověk nevyzná, že chce patřit nadřazené autoritě. Autoritou nadřazenou démonům, (kteří sami jsou podřízeni padlému Satanu), je autorita Boží v čele s nejmocnějším Ježíšem Kristem, Božím synem.

Krok 3 – Rozhodnutí

Člověk se může svobodně rozhodnout pro démonickou službu, když jej oslovila démonská nabídka. Často ho však nezajímá, nebo spíš není informován, že za to zaplatí tu největší cenu svého života. Člověk se ale může také rozhodnout přejít na Boží stranu, stát se Božím dítětem, k čemuž byl stvořen milujícím Bohem Svořitelem. Může přijmout zástupnou oběť za všechny své hříchy, Božího Syna Ježíše Krista. Získá všechny výhody a výsady, které pro něj Bůh připravil a démon tak ztratí právo nadále ovládat jeho život. Je marné se ale domnívat, že poté, co člověk sloužil démonům, se zase může vrátit zpět na neutrální půdu. Může se sice o to pokoušet, ale démoni mu budou připravovat ty nejzáludnější pasti. Kdo se jednou vydal na cestu rozhodnutí, musí si zvolit, protože Pravdu už poznal.

Krok 4 – Metodika vykázání démonů

Pro každého, kdo se rozhodne k záchraně a k počátku svého nového života, je připravena cesta. Cesta spočívající ve vyznání Pána Ježíše, Syna Boha, jako svého Pána. Kdo přijme Boha za svého Otce, ten je podřízen Bohu, stejně jako Satan a démoni, čímž se dostává na stejnou pomyslnou příčku v hierarchii bytostí. Satan a démoni musí toto rozhodnutí respektovat. Znovuzrozený člověk může vyznat své činy i činy předků, pokud se k tomu kletba váže, které u něho vedly k démonickým problémům, jako hřích a poprosit Boha o odpuštění a uzavřít tím démonům cestu (démonické brány vstupu). Pak v autoritě Ježíše Krista přikázat démonům, aby se na tyto věci nevázali a navždy odešli! A oni to opět musí respektovat, to je duchovní zákon. Satan a jeho zlomyslní pomocníci nemohou dělat nic, pokud jim to Bůh nedovolí (Job 1,2). Proto Satan, ačkoliv to vypadá, že dosahuje svých cílů, v podstatě naplňuje Boží záměry, jako tomu bylo například s Jidášovou zradou.

Vše je dáno Boží mocí nad Časem který stvořil

Spoustu lidí okultní a démonické aktivity fascinují. Za následování učení démonů často člověk dostává odměnky ve formě vzrušení a uspokojení těla. V plné míře totiž platí, že to co je z těla, je z ďábla a to co je z Ducha, je z Boha. Nikdo nemůže sloužit tělu i Bohu zároveň, jsou to dva protiklady. Existují sice velké hnutí, které se snaží spojit křesťanství s tělesným prospěchářstvím, ale je to podvod. Nejčastějším příkladem takového jevu je Superláska, tedy záměna Boží lásky Agape za tělesné milování úplně všeho a všech. U superlásky totiž je milována i lež a provozování lži. Jdeme-li za Bohem, oblékáme-li se do jeho zbroje a spoléháme-li na jeho sílu (nikoli na svou vlastní) (Efezským 6:10-18), nemáme se ze strany toho zlého čeho obávat, protože Bůh vládne nade vším!

Příklady démonské služby a prokletí:

  • Kletba jiné osoby přející nám zlé věci (například i manipulování The Secret)
  • Upsání se démonům pomocí rituálů (Také The Secret, „esoterní zákon přitažlivosti“)
  • Rodinná kletba
  • Vzývání andělských mocností a nebeských zástupů
  • Nemoci způsobované démony a Mocnostmi
  • Zasvěcení území teritoriálním démonům

Bůh je svrchovaným Pánem, dává svobodu lidskému srdci a rozhodnutí. Když se člověk svobodně rozhodne, může se modlit k Bohu za Boží vůli nad svým životem, čímž dává ve svobodě svolení, aby s ním Bůh mohl pracovat

Příbuzný článek: https://odkrytelzi.cz/slovnik/jak-se-postavit-demonickym-utokum/

Napsat komentář