et 2006631 1920 - Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím

Když lidé věří na mimozemšťany (a pohybují se tak v Satanově klamu, kterým oklame celý svět), mají k tomu dva hlavní důvody: Vědu a Báje. Je psáno v Bibli, že lidé se přikloní k Bájím Důkazy existence těchto mimozemských civilizací včetně důkazů, že Satan a jeho démoni jsou “mimozemští” bohové lidí, podstrčí lidem démoni skrze BÁJE. 1.Věda Věda byla založena i proto, aby dokázala, že neexistuje Bůh a že všechno má vysvětlení bez Boha. Za PRAVDU považuje věda myšlenky, které vedou k představám, že Vesmír je nekonečný, že Život vzniknul náhodou A TUDÍŽ MUSEL vzniknout i jinde. Všemi těmi nápady Věda míří k popírání Boha tak, abyRead More →

668303 97289379 e1398436053728 - O čem je váš strach?

Neexistuje snad člověk, který by z ničeho neměl strach. Někdo se bojí zubaře (hlavně když ta šestka vlevo nahoře zase začíná pobolívat), někdo odběru krve, další zase písemky ve škole (proč já jsem se nepřihlásil na to doučování…). Často se prostě situacím, při kterých pociťujeme strach, vyhnout nemůžeme, protože jsou jednoduše součástí života ve světě, ve kterém zdaleka není všechno dokonalé. Rodiče mají strach o své děti, časem se role obrátí a děti se mohou bát o své rodiče, když jim přibývající léta ztěžují život. Často se prostě situacím, při kterých pociťujeme strach, vyhnout nemůžeme, protože jsou jednoduše součástí života ve světě, ve kterém zdalekaRead More →

773661 15610830 - Kruhy v obilí, piktogramy v obilí

Levný a energeticky nenáročný trik, jak dělat záhadno a symboliku ve velkém, jsou kruhy v obilí. Je vcelku jedno, zda-li jsou ty které kruhy tvořeny skupinou šlapačů nebo přímo démonskou silou…(okultista by jí nazval třeba síla vril nebo vortex) Vždyť účel kruhů v obilí je úplně jiný a není závislý na způsobu jakým vznikají. Úkolem piktogramů je šířit démonickou symboliku, pocit nepochopení tajemna a neustále připomínat, že démonické UFO je reálně zde. Kruhy v obilí jsou velice účinnou reklamou na démonské zábavy. Velké lidské firmy umisťují do krajiny jen velké nápisy se svým názvem a počítají s tím, že se klientům připomenou a zákazník dostane chuťRead More →

1253358 99437892 - Už mají svou odměnu

Když Evropané začali objevovat nové kontinenty, setkávali se často s domorodci, kterým rozdávali laciné cetky  jako dárky, nebo výměnou za něco hodnotného.  Domorodci, pro které byly takové cetky něčím úžasným a cenným tak  za levné korálky, plíšky a zrcátka (protože jejich skutečnou hodnotu neznali) dávali nesrovnatelně více-půdu, zlato, drahé kameny…a spoustu dalších vzácných věcí. Téměř od počátku lidských dějin si mezi lidmi Satan vybíral své přisluhovače, kteří mu napomáhali v uskutečňování jeho plánů. Byli to často lidé, kteří se zabývají okultními a esoterními vědami, magií, lidé tíhnoucí po moci a ovládání druhých. Satan své služebníky odměňuje. Příjemným vzrušením, pocitem “adrenalinu”, penězi, mocí, slávou. Zdá se jim, žeRead More →

727128 89845871 - Ohavné kupčení s touhou křesťanů po duchovních prožitcích

Existují různé konference a akce, které lákají na reklamní artikl „Božího ohně“, „zapálení“, „nadpřirozeného Božího doteku“, „moci“ atd. Zkoumejme, jak se tento fenomén jeví ve světle Písma. Bible hovoří o ohni dvěma způsoby. Doslovně a obrazně. Bůh provázel Izraelce na cestě z Egypta v podobě ohnivého sloupu, ohněm a sírou byla zničena Sodoma a Gomora. Jako ohnivé jezero je v Písmu popsáno místo, kde bude potrestán Satan a jeho démoni a také bude konečným místem lidí, kteří si svobodně zvolili místo lásky k pravdě následování lží. Genesis 19,24 Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo.Exodus 24,17Read More →

Sticky
1399686 21236547 - Rozsuzování není odsuzování

Slova “souzení” a “rozsuzování” se pro řadu křesťanů stala synonymy, přestože mají odlišný význam Satanisté, kteří se infiltrovali do Církevních Organizací (případně tato společenství přímo založili jako tzv. Rezervace pro křesťany), si své postavení pojistili učením, které bychom krátce mohli nazvat “nesuď”. Bible na mnoha místech varuje před souzením druhých lidí. O čem je vlastně řeč? Písmo specifikuje, kdy se jedná o nežádoucí souzení. Je to tehdy, když: 1) někoho soudíme za něco, co děláme sami (Římanům 2,3 Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají, a sám činíš totéž, že ty ujdeš soudu Božímu?) 2) soudíme na základě povrchního zdání jako je např. vzhledRead More →

965625 73749304 - Onesness, Jednota

Součástí Satanovo taktiky na oklamání světa je prosazení nauky na ovládání sama sebe, bez Božího slova, takzvané humanity. Nauky, která je sice rozumem správná a logická, ale nedá se podle ní žít jinak, než ve lži.  (Tuto nauku Boží Odpůrce prezentuje velmi podrobně například v channelingovém díle N.D. Walshe “Hovory s bohem”) Veškeré světové myšlení 21. století upustí od materialistické Vědy a přilne k duchovním naukám, což je vysvětlováno jako převibrování na vyšší úroveň existence lidí. Ve skutečnosti se ale jedná o naplnění Božího plánu soudu nad tímto světem, kde Bůh zaslíbil zaslání mocného díla klamu tak, aby se všichni, kdo nemilují Pravdu, zamilovali doRead More →

1292051 47981441 - Okultismus, esoterika, kartářství - moderní koníček

Kartářství a různé další formy věštění se stále více dostávají do popředí zájmu veřejnosti. Všechny tyto aktivity jsou zpravidla prezentovány jako moderní „ženské“ a stávají se stejným hobby jako dříve pletení nebo vyšívání. Neexistuje snad jediný časopis nebo pořad pro ženy, který by se nezabýval horoskopy, čtením z ruky a podobnými okultními činnostmi. Odjakživa byly okultní vědy intuitivního rázu spojovány převážně se ženami a v dnešní době masivně narůstá počet zdrojů tak, aby tak zasáhl maximální část populace. Všechny zdroje prezentující tyto formy věštění mají shodné rysy: tajemnou atmosféru. Žijeme sice v racionální, „vědecké“ době, ale ono to „nějak“ funguje, „něco“ na tom je…., je toRead More →

1184199 98973662 - Odlišnost evangelií jako argument proti důvěryhodnosti Bible

Zdánlivě logický se jeví argument, že čtyři evangelisté se ve svých výpovědích o životě Ježíše neshodnou, a tak tedy nemůžeme Bibli důvěřovat. Ti, kdo tento názor podporují, na jeho základě obhajují blud, že každý může mít „svou pravdu“ a záleží na úhlu pohledu. Evangelia samozřejmě nejsou psána přes kopírák a jsou mezi nimi odlišnosti. Některé je stručnější, jiné obsahuje množství detailů, některé příběhy a podobenství jsou zahrnuty jen v jednom z evangelií, jiné se opakují. Pravdou ovšem je, že všechna čtyři evangelia se zcela shodují v tom, kdo je Ježíš Kristus, proč na tento svět přišel, jak zemřel a jak byl také vzkříšen z mrtvých.Read More →

1204250 64458665 e1396648139923 - Okultizmus, okultismus, Magie, Kouzlení, Čarodějnictví

Spousta lidí se ptá, co znamená pojem Okultismus (Okultizmus). Okultismus je souhrnný název pro činnosti, v nichž lidé navazují kontakty s démony, aby mohli démonům sloužit za odměnu. (Podrobněji viz: Příběh všech Příběhů) Způsoby této komunikace vyučili člověka Padlí andělé Satanovo. (Což se dozvídáme v Bibli, ale také v historických knihách všech ostatních národů světa) Slovo Okultizmus pochází z řeckého “ocultos” – neznámý Okultizmus je pro lidi přitažlivý díky slíbeným odměnám. Démon používá na lidi podobnou emocionální past, jako při sexuálním puzení. Člověk vidí jisté “vzrušující” tajemno, které by bylo možné rozkrýt, a během jednostranné hry na “objevování nepoznaného” zažívá nejrůznější stupně tělesného vzrušení a dalších hormonálních uspokojení těla Zasvěcení do službyRead More →

Sticky
1184199 98973662 - Až uvidíte onu otřesnou ohavnost

“Až uvidíte onu otřesnou ohavnost, jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať neschází do domu, aby si odtud něco vzal. Kdo bude na poli, ať se nevrací ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, aby to nebylo v zimě. Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte,Read More →

838284 70352398 - OTŘESNÁ OHAVNOST

Čím dál více se blíží tyto události, které musí přijít: Boží Odpůrce se prohlásí za boha všech lidí a většina lidí uvěří, že je jejich otcem a že patří jemu Z toho je jasné, že čím dál tím víc bude mezi lidmi vyznávajících Krista těch, kteří milují NEPRAVOST, milují falešného (tedy nepravého) Krista. Stane se, že skuteční a praví milovníci Božího Odpůrce budou sami sebe neochvějně nazývat „milovníky pravého Boha“. Budou sami sebe prohlašovat za pravý Boží lid, ale ve skutečnosti budou přesným opakem, lidem Božího Odpůrce. Pokud se vám toto zdá jako neuvěřitelně strašná věc, vězte, že toto se nazývá Otřesná Ohavnost! Otřesná Ohavnost stojí přesně tam, kdeRead More →

1252044 65660717 e1396643169819 - Vzývání mrtvých – ohavnost před Bohem

„Nechte mrtvé oslavovat své mrtvé. Nikdo ze zemřelých se už nikdy nebude podílet na běhu Světa.“ To je jen nepatrný zlomek textů z Písma, které jasně zakazují jakoukoliv komunikaci s „mrtvými“. Žádná komunikace s mrtvými není možná! Pokud lidé na spiritistických seancích vyvolávají Duchy,  komunikují s nimi démoni, kteří mrtvé lidi znali,  nebo vědí, co jim mají nalhat, aby jim uvěřili. Démoni vyvolaní ke komunikaci při spiritistické seanci samozřejmě NEMUSÍ ŘÍKAT PRAVDIVÉ INFORMACE, říkají prostě to, co lidé potřebují slyšet, aby s nimi mohli démoni Manipulovat. Vyvarujte se učení, která nabádají k vzývání mrtvých. Je to vždy démonská past a tato učení jsou lidem nepřátelská a Bohu ohavná.Spiritizmus, vyvolávání „duchů“, tedy komunikace s démony, je velmi často provozovánRead More →

597241 67192139 - Lidé čtou OdkryteLzi.cz tak, že si sami vymýšlí obsah textů

Čtenáři OdkryteLzi.cz, kteří nepřijali lásku k Pravdě, nemohou na texty zde obsažené zaostřit zrak Z četných dotazů čtenářů je patrné, že jen velmi malé množství lidí skutečně čte naše články. Dochází k tomu, že čtenář si po přečtení některých vět sám doplní, co si myslí že je obsahem! Článek nečte, ale jen po něm očima přeskáče až na konec a obsah si domyslí. Pro koho to není určeno, ten stejně nemůže pochopit. Nesporným důkazem tohoto jevu je občasná přítomnost odkazů na diskuzích, ze kterých je patrno, že nikdo z diskutujících ani NEČETL obsah článku, ale pouze usuzuje na základě nadpisu. Málokdo si všimne, že naRead More →

663003 61323539 - Odpuštění

Odpuštění – to je naše rozhodnutí, naše volba. Není to pocit – nesnažte se cítit odpuštění. Je to akt vůle. “Nečekejte s odpuštěním na okamžik, kdy budete mít pocit, že odpouštíte, ” napsal Neil Anderson. “Tímto spůsobem toho nedosáhnete. Když se rozhodnete odpustit, bude to ještě nějaký čas trvat, než se city uzdraví.” Dovolíme Bohu, aby vynesl na světlo zranění z naší minulosti, protože “pokud odpuštění nepřijde až do emocionálního jádra vašeho života, zůstane neúplné,” napsal Anderson. Uznáváme, že to bolelo, že to bylo důležité, a rozhodneme se odpustit našim otcům, matkám – všem těm, kdo nás zranili. Neříkáme tím :”Vlastně na tom nezáleží.” NeříkámeRead More →

fire 1712030 1920 - O PEKLE

Satan není a nebude vládcem pekla! Mnozí přijali bludnou představu o tom, že Satan a démoni budou v pekle vykonavateli trestu, ale peklo je připraveno jako trest i pro Satana a démony Představa, vize Pekla, kde démoni na věčnost mučí lidi (a velmi si to užívají), pochází nejen z démonických učení mnohých náboženství, ale i z Církevních organizací, kde se množí svědectví lidí, kteří měli vidění takzvaného pekla a ve svých knihách barvitě popisují kruté mučení zavržených a jejich nepředstavitelné nekončící utrpení. Vězte, že takové peklo by nebylo pro Satana trestem, ale naopak, jeho největší odměnou. PROČ to dělají? Učení o věčně hořícím pekle ničí obrazRead More →

422275 41664378 - OČISTEC

OČISTEC je výmysl sloužící k obhajobě lží manipulátorů Očistec smyšlené místo, kde mají údajně trpět lidské duše, aby odčinily své hříchy a nemusely do Pekla. Tato démonská nauka mimo jiné ospravedlňuje představu, že bytosti, vyvolávané při spiritizmu, můžou být skuteční mrtví lidé, kteří se nedopatřením někde zasekli na cestě. Učení o očistci nemá nic společného s Biblí a nikde v Bibli se zmínka o něm nevyskytuje. Očistec se velmi hodí pro klamání lidí, neboť také doplňuje Mariánský kult, umožňuje vzývání mrtvých (to démoni vždy vítají). Umožňuje také pohodlnější život, neboť se s představou očistce dá tolerovat větší lež a zlo. Očistec vkládá do vysvětlování Boží lásky k lidem dodatečnou představu Boží pomstychtivosti, kterým se v učení Nepravosti ospravedlňujeRead More →