runes 947831 1920 - Kletba, prokletí, uhranutí

Kletba, prokletí, uhranutí

Kletba je aktivita, při které proklínající člověk napomůže  (i nevědomky) démonickým bytostem vykonat zlo (díky otevření brány mezi fyzickým a duchovním světem) na jiném člověku. Čím více je takový člověk v kontaktu s démonickými bytostmi, (například je pravidelně vzývá doptáváním se karet) tím účinnější jeho kletba je. Tedy tedy tím páchá větší zlo na lidech! Zároveň ale, je takový člověk (který jiného proklíná) postižen démonickým prokletím sám, neboť démoni lidi nenávidí a to, co chtějí dělat, je škodit, komukoliv, kdykoliv!

Klasickým příkladem uvalení kletby je například věštění budoucnosti, „vykládání Tarotu, vykládání karet obecně, věštění z kávové sedliny, věštění z kyvadla, hádání z čar na rukou, numerologie, Silvova metoda sklenice vody“ a tak podobně.

Kletba je vlastně vyslovení přání člověka před duchovním světem (démony). Jelikož Bůh je absolutně spravedlivý, je přání legitimním přáním takového člověka a démon se může pokusit jej provést v rámci svých dovedností a protože mu nejde o nic méně, než člověku ublížit, vždy je splní tak, aby to bylo zlé dílo. Démon ale neskončí tím, že ublíží jen osobě prokleté, pokud už jí nemůže nijak využít, zničí i osobu proklínající.

Kdy je kletba nejnebezpečnější

Kletbou člověk uctívající démony posílá démonskou manipulaci na dalšího člověka, uctívajícího démony. Pokud totiž proklínaný člověk sám uctívá démony a jejich učení klamu, dostává se do velkého problému. Uctívání totiž démonům povoluje, aby s člověkem manipulovali!

Prokletí, nebo též uhranutí, může být provedeno často i nechtíc, nebo ve vzteku. Známým, dobře zpodobňujícím a varovným příkladem jsou pohádky z Erbenovy Kytice.

Jaké jsou formy uvalování kletby

Existuje mnoho forem kleteb na zakázku, prováděných s nejsilnější účinností na ty oblasti, kde hrají největší rozhodovací úlohu Mocnosti. V praktickém životě se tak můžeme setkat například s útoky ze zhrzené lásky, ze žárlivosti, ze závisti, z touhy po penězích, postavení, ale i z jiných pokušení. Výhradně se tak jedná o uspokojení tělesných potřeb. K proklínání na zakázku ve formě VooDoo (nebo proklínací magie obecně) se používají speciální předměty, symbolizující dotyčného jedince, na kterého má démon vysílaný proklínajícím provést útok. Ve VooDoo konkrétně může proklínající určovat způsob a místo trýznění, (voodoo panenky).

Nejčastější a dnes nejvíce používanou formou kletby je poptávání se „vědem“. Je celkem lhostejné, zdali se jedná konkrétně o kartářky, vykladače snů, numerology, lidi zabývající se horoskopy, či  prostě  jinak nasměrované démonické služebníky (třeba věštce). V rámci duchovního zákona se dá zlo poptávat i přes telefon či internet. Tyto kletby dopadají nejen na poptávající, ale i na jejich blízké. Zlo, které si tím takový člověk přivolá do života je velmi nebezpečné, někdy i  fatální a to nejen pro něj, ale i pro lidi jemu blízké. Satanovo velkou výhrou v celé této záležitosti je i to, že díky neznalosti principu těchto aktivit, lidé netuší, že neštěstí a problémy v jejich životech mají přímou souvislost s kletbami a vzýváním démonů!

Spolupracovat s démony na trýznění lidí je ohavnost páchaná na lidech, kterou Bůh trestá jako těžký hřích, neboť je to útok, proti kterému se neobrácený člověk, neznající autoritu Ježíše Krista, nemůže bránit. Lidé, kteří toto činí jsou ve velkém nebezpečí a jsou velkým nebezpečím i pro ostatní!

Démoni nabízí i falešnou obranu proti kletbám

V současnosti jsou satanem ovládanými médii, jako jsou televize a filmy, lidem vnucovány falešné představy:

  1. Že proti démonickým útokům z proklínací magie neexistuje přiměřená obrana. Lidem jsou podsouvány falešně konstruované příběhy, ve kterých se prokletí lidé pokouší bránit pomocí různých světských a neúčinných metod a jsou tak démony nemilosrdně ničeni.
  2. Že existuje obrana ve formě obranné magie, různých rituálů, které mají vztyčit duchovní štít, což je lež, neboť se tu démon vyhání démonem a celé je to jen divadlo pro takto obelhané lidi.
  3. Že na démony nezabírá křesťanský exorcismus, který je reprezentován katolickou a nebo jinou obdobnou modloslužbou. Jelikož si lidé myslí, že katolicizmus je křesťanství, vzniká jim tak chybná asociace, že Kristus, ani Kristovo lidé nemohou s démony nic svést.

Tyto pořady jsou vyhotoveny tak, aby napomáhali zlému. Používání čehokoliv, co nám démoni nadiktují, vede jen do další závislosti na nich a do prohloubení svázanosti démony.

Tyto satanovými přisluhovači vytvářené filmy obsahují tedy jednotné poselství:

  1. Na démony se musí jen kontramagií nebo šamanycož je lživé poselství.
  2. Nepomáhá katolík, což má být jako křesťansymbolizován katolickým vymítáním modlářskými předměty či démonickými objekty, což skutečně nefunguje.
  3. Autorita Ježíše Krista je zamlčována, aby se toto ani nedostalo na mysl postiženým.
  4. Lidé jsou v těchto filmech znázorňováni tak, že se v nebezpečí neobrací k Bohu o pomoc, což je stejný NESMYSL, jako kdyby se postřelený člověk nedržel za ránu.

Řešením problému s prokletím, s kletbou či uhranutím je duchovní autorita Ježíše Krista a samozřejmě, touha nepatřit Satanovi, ale patřit Bohu. Viz sekce Spasení a Vyvázání z otroctví démonů a kletby

 

Démonská učení vymýšlí lživé vysvětlení kletby s názvem „karma, karmická zátěž

Aby mohli démoni lépe klamat lidi, používají mnoho vymyšlených pojmů a postupů. Aby se jimi obsazení lidé přestali bránit rodinným kletbám, vloženým na ně skrze předky a nebo jiným kletbám, vloženým na ně skrze nepřátele, vyučují je démoni nauku o Karmické zátěži z minulých životů.

Satanovo démoni při tom používají smyšlenou nauku o převtělování lidských duší, takzvanou reinkarnaci. Jednoduše oklamaným lidem řeknou, že s kletbou se nedá nic dělat, protože pochází z jejich minulého života, kde něco špatného provedli.

Vylepšíš si to v další inkarnaci… směje se démon oklamaným lidem

Zajímavé je, že se v nauce o reinkarnaci neříká, kdo určuje co jsou špatné a co jsou dobré skutky. Není tedy patrno, kdo rozhoduje o jejich vážnosti, ale pro oklamání vyznavačů takových nauk to stačí. Stačí to k démony zamýšlenému cíli, aby se ke svému takzvanému „karmickému předurčení“ stavěli lidé apaticky a odevzdaně.

Navíc tím, že dotyční svá démonská božstva aktivně uctívají a věří jim, jakákoliv kletba tak dopadá na úrodnou půdu. Tedy démon může manipulovat s jeho uctívači po právu! Manipulovaný přeci věří v démonovu moc a uctívá ho. Ovládání své osobnosti démonem si tak vysloveně přeje.

Kdyby takoví lidé přijali pravého Boha Stvořitele, nemusely by již kletby padat na úrodnou půdu a mohly by být zlomeny. Vylhaný kolotoč reinkarnací by se tedy rozplynul.

Kdo takové náboženství démonů vyznává, ten je jejich trvalým otrokem a věčně obelhaným sluhou. Naproti tomu skutečný Bůh Stvořitel nám dává autoritu kletbám se vzepřít ve jménu Božího syna, Krista Ježíše

uhranutí, prokletí, pomoc při uhranutí, pomoc při prokletí, vysvobození z kletby, vysvobození z prokletí, vysvobození z uhranutí, nebezpečí prokletí, nebezpečí kletby, nebezpečí uhranutí, nebezpečí proklínání, proklínání lidí, nebezpečná zlá slova, nechtíc jsem proklel, nechtíc vyslovila kletbu, slova jsou důležitá, zbavení se kletby, zbavení se prokletí, zbavení se uhranutí, chtěla proklít, chtěl proklít, chtěl udělat kletbu, chtěl proklít, chtěla proklínat, spáchat kletbu, vysvobození z prokletí, vysvobození z kletby