1097200 83466358 - Vlny evoluce

Vlny evoluce

Vlny evoluce jsou dalším útokem na mysl všech lidí, kteří touží nalézt jejich srdci milou lež, protože nechtějí milovat pravduMohutná kampaň Vlny evoluce  je další přípravou v mysli lidí na příchod druhé morálky a vlády Bezbožné ohavnosti.  Bez Ducha Svatého budou lidé druhou morálkou absolutně nadšeni, protože nebudou chápat v čem spočívá její ohavnost.  Zlo se totiž bude v posledních časech tvářit jako dobro. Lidé, kteří proti druhé morálce mluví, budou považováni za zlé blázny.

Řečníci Vlny evoluce prohlašují, že bůh nás stvořil, abychom navazovali kontakt s údajnými vyspělými civilizacemi ve vesmíru. Takový bůh skutečně přijde, ale bude jím bůh tohoto světa – satan.

Více najdete v https://odkrytelzi.cz/pribeh-vsech-pribehu-skutecny-pribeh-naseho-sveta/

2. Tesalonickým 2, 9-12 Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

Pojem dobro a zlo je bez Božího měřítka individuálně proměnlivý

Pro každou situaci a pro každého jednotlivce znamená dobro a zlo něco jiného. Proto vedení filozofických diskuzí na toto téma je jen hrou se slovy. Často také slouží k tomu, aby jeden učenec ohromoval ostatní, nebo k tomu, aby někdo chytrý manipuloval davem. Satan, dobře ví, že pojmy dobro a zlo jsou bez Božího měřítka proměnlivé, dokáže s lidmi hrát na toto téma libovolný ping- pong, nebo-li různá učení dokáží prakticky z každé věci udělat libovolně dobro nebo zlo, jak se mu to zrovna hodí.

„Jde to i po dobrém.“

Kritéria toho, co je a není dobré však každý člověk může vnímat a vnímá odlišně. Stále více lidí bude toužit po světě, který jim Satan slibuje, neboť pro ně bude lákavým.  Satan nabídne cokoliv, na co lidé „uslyší“. Také více superlásky a supertolerance, zejména v kauze „každý může mít svou pravdu“. 

„Máme málo času.“

Lidé, kteří tomuto učení naslouchají,  pozapomněli na to, co je zřejmé i při letmém studiu historie – že žádné společenské zřízení není trvale stabilní a udržitelné. Vše se stále mění. Ústřední myšlenka „máme málo času“ je pravdivá – pro Satana.  Satan ví, že jeho čas se skutečně krátí, a tak pudí své lidské přisluhovače, aby pilně připravovali podmínky pro jeho příchod, při němž se bude vydávat za Boha.

„Špatný pocit pramení ze špatného chování. A naopak.“

Operování s pojmy „dobro“ a „zlo“ má smysl jen tehdy, když existuje absolutní norma, vůči které lze ostatní hodnoty porovnávat. Pocity člověka nejsou a nemohou být směrodatné pokud jde o rozsouzení, co je dobré a co zlé. Pro ortodoxního muslima je „dobré“ zavraždit dceru, která byla znásilněna, aby nešpinila rodinnou čest. Jestliže pro člověka není pravý Bůh absolutní normou a Jeho zákon tím, co rozhoduje, zda to či ono je dobré, pak se takový člověk ocitá v chaosu, kdy se snaží rozsuzovat podle vlastních emocí, dojmů a principů tělesného rozumu. Je to jako by nestál na pevné zemi, ale na pohyblivém písku.

„Netolerovat zlo.“

Bez normy skutečného Boha není možné rozsoudit, co je dobro a co je zlo. Rozhodnutí pak totiž spočívá na lidském rozumu jenž je omezený a srdci, jenž je zrádné a nestálé. 

 

„Chovej se líp, budeš šťastnější.“

Lidské svědomí, pokud jde o člověka, jehož nevede Duch svatý, nemůže nikdy být ukazatelem toho, co je a není dobré. Takový člověk jedná jen na základě tělesného rozumu, který mu diktuje, co je jemu prospěšné. Proto se postoje takového člověka mění podle situace a když na to přijde, dokáže si rozumem obhájit cokoli, respektive dokáže si vždy najít vyhovující lež.

 

„Čí život jsi dnes obohatil?“

Obohacení něčího života se dá vykládat různě.  Tak nám tu zase vzniká prostor pro názor bez Božího měřítka. Pak může někdo „obohatit“ jiného například výkladem věštby a považovat i to za dobro.

Oblíbené jsou pojmy „celistvost“ a „přímý potenciál mysli“ (nijak se tyto pojmy ovšem nevysvětlují). Mimo jiné se poznamenává, že lidé, kteří se v tomto stavu nacházejí, se nemusejí nechat od nikoho moralizovat a nemusejí „moralizovat“ ani sami sebe. Nepotřebují žádného Boha, protože jsou nevinní a celiství. Jinak řečeno lidé mají být sami sobě bohy a pokládat se za dokonalé. Takto lze zabránit jakékoli sebekritice a docílit toho, že lidé nebudou naslouchat těm, kteří jim budou říkat pravdu.

Však Satan už v rajské zahradě vyprávěl Evě a Adamovi, že pokud budou chtít, mohou být „jako Bůh“. Dodnes na lidstvo používá tuhle starou známou léčku a lidé na ni vždy slyší.