1314633 44041745 - Nezobrazíš

Nezobrazíš

Se zobrazováním Ježíše Krista se můžeme setkat zcela běžně, ať už v kostelích, nebo v literatuře pro děti, filmech, videích apod.  Ve skutečnosti ovšem neexistuje žádné oficiální vyobrazení Ježíše Krista, o němž by bylo možné říct, že takto Ježíš skutečně vypadal. (Bajky o turínském plátně zajisté za měřítko považovat nelze).

Přesto je Ježíš vyobrazován s podivuhodnou shodou po celém světě jako vousatý muž s laskavým obličejem. I ten největší ateista, pokud je konfrontován s tímto vyobrazením, zareaguje slovem „Kristus“ nebo „Ježíš“. Očividně nejde o náhodu, ale promyšlenou kampaň, jak dostat do povědomí lidí určitou podobu.

Zejména pokud jde o film, je možné pozorovat zřetelný vývoj k horšímu. Ještě v historickém velkofilmu Ben Hur je jasně patrná úcta tvůrců, když v žádném záběru není vidět obličej herce, ztvárňujícího Ježíše Krista. (Postava herce je snímána vždy zezadu nebo z tak velké dálky, že jakékoli detaily nejsou rozpoznatelné). Pozdější díla docela klidně ukazují podobu filmových „Ježíšů“ a nijak se nepozastavují nad tím, že zde není něco v pořádku.

Je zarážející, že ani křesťany toto naprosto neznepokojuje. Křesťanští rodiče s klidem ukazují svým dětem různé obrázky „vousatého muže“ a učí je, že toto je Ježíš.

Úskalí spočívá ve dvou věcech:

  • – Jednak je jakékoli vyobrazení Ježíše jasným porušením druhého přikázání o zobrazování Boha, protože Ježíš Kristus není nikým menším než Bohem. Výmluvy, že někteří lidé potřebují vyobrazení pro lepší představu, naprosto neobstojí. Písmo říká, že Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Židům 11,1  Ježíš Kristus je živý a skutečný a žádná lidská představa nám nepomůže prohloubit vztah s Ním. Lidé, kteří si zafixují určité zobrazení, mají tendenci se obracet ne ke skutečnému Ježíši, ale k tomuto zobrazení. (Ať už jsou si toho vědomi, nebo ne.) Věřící v římskokatolických modlostáncích se běžně klanějí před sochami a obrazy, na nichž je zobrazen (údajně) Ježíš.
  • – Další problém je nutno hledat v tom, že určitá představa vzhledu spojeného s osobou Ježíše, je hluboce vrytá do mysli obrovské většiny lidí po celém světě, bez ohledu na rasu, národnost či vyznání. Zde je nutno spatřovat něco víc než jen snahu některých křesťanů poskytnout lidem „představu Ježíše“.

Pokud se vám zdá, že jde o přehánění, zkuste si vyhledat na internetu, v knihách nebo ve svém okolí nějakou sochu, obraz, kresbu zobrazující Ježíše Krista. Nikdo z vás nebude potřebovat žádný titulek nebo nálepku se jménem „Ježíš“, vaše mysl okamžitě zareaguje na základě podoby, kterou vidíte a první vaše asociace bude právě „Ježíš“.

Křesťané, kteří skutečně a vážně touží následovat Boha a uctívat Jej v Duchu a v pravdě, musejí aktivně svou mysl usměrňovat a stále znovu odmítat asociace, které jim mysl podsouvá. Při čtení Nového Zákona nenarazíme na žádnou pasáž, která by se zabývala přesným vykreslováním Ježíšova vzhledu a sám Ježíš své učedníky nikdy nevedl k tomu, že si Jej mají zobrazovat a vytvářet Jeho sochy.  „Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ Jan 20,29

Shrňme si:

  • Neexistuje žádný spolehlivý a směrodatný zdroj, podle něhož by bylo možné vykreslit podobu Ježíše Krista.
  • Ježíš je Bůh a Boží slovo jasně říká: Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho (tedy ani zpodobením nějakého člověka), co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Exodus 20,4-5
  • Fakt, že velká většina lidí má zafixovaný určitý obraz společně s asociací „Ježíš Kristus“ svědčí o tom, že vrytí tohoto spojení do mysli milionů lidí má nějaký cíl a nejde o náhodu.

Napsat komentář