little girl 1894125 1920 - Duchovno

Duchovno

Když člověk začne rozumem hledat nemateriální podstatu světa okolo sebe (nazývá se to duchovnem) v principu může najít buď pravdu (Boha Stvořitele), nebo libovolné množství lží a nauk, které se sice tváří pravdivě, ale stojí jen na fantazii nebo chybných předpokladech. Bůh nás stvořil jako svobodné bytosti. Někteří jsou milovníci Pravdy, Bůh je nachází a oni nachází Boha, a někteří jsou milovníci nepravdy, ti nacházejí různá učení Božího Odpůrce, který přináší klam.

Svět se odsoudí tím, že nemiluje Boha. Udělá to dobrovolně a s chutí. Krutost Božího soudu nad Světem není v Bohu, ale v lidském zrádném srdci

Mnozí považují Boha za krutého, že prý soudí tento svět příliš přísně. Ta krutost však není v Bohu, ale v lidech, kteří spíše milují ILUZE než Pravdu. Lidé žijí, dýchají a vše, co považují za dobré stejně dostali od Boha darem. Přesto milují Satana a jeho nauky destrukce a zničení více než spravedlnost a lásku Boha, jako by Bůh nebyl svrchovaným pánem a stvořitelem i Božího Odpůrce samého. A Bůh nechává, aby se mu jeho stvoření dobrovolně vzepřelo. Nikomu nestraní, takže každý má stejné dary života. Jen ti co Boha milují se ale dočkají věčného života, protože jiné možnosti není.

Krutost není v Bohu, ale ve zrádnosti lidského srdce, které pro vlastní pýchu a iluzi moci dokáže ignorovat jasné pravdy a uchýlit se k iluzím, že Bůh neexistuje. Nebo že Bůh není takový jaký je, že bohem je někdo jiný. Ten jiný bůh jim ale nedává život, rozdává jen smrt.

Lidé se obklopují učiteli, kteří jim lechtají sluch příběhy, které jsou jiné než Pravda, Je to podobné, jako by někdo čekal na dopisy od svých blízkých, ale najal by si spisovatele, který by mu psal podvrhy dopisů aby dobře zněly a dával mu je číst. Zní to absurdně jako příklad, ale přesně tak se mnozí chovají.

Svět se odsoudí duchovností plnou lží démonů

Aby svět sám sebe odsoudil, musí nejprve dobrovolně opustit Boha Stvořitele (Apostáze, odpadnutí) a přimknout k falešnému bohu Satanovu. To se děje díky pyšným lidským bezbožným naukám (Věda a duchovní nauky démonů jako jsou hiduismus, buddhismus, mimozemšťané a podobě), které vedou lidi do pasti, kterou připravil nadlidskou inteligencí SatanSatan mohl tuto past připravit proto, že Bůh dal lidem volnost. Lidé si vybírají mezi následováním Satana a následování světla, které Bůh na tento svět poslal v podobě svého Syna Ježíše Krista.

Duchovnosti přibývá na úkor původní „racionality“ a „materialistickému ateismu“

Svět se postupně zduchovňuje. Toto zduchovnění ale není totéž co obrácení se k Bohu. Ve všech oblastech se stále více prosazují esoterní a okultní nauky a stávají se běžnou součástí života lidí, kteří se už nad nimi ani příliš nepozastavují a nezkoumají, jak je možné, že to „funguje“, i když materialistická věda nic z toho nedokázala vysvětlit. Podívejme se na jednotlivé příklady oblastí, kde se toto děje.

Poznámka: Článek je, stejně jako všechny ostatní, určen k samostatnému studiu a rozsuzování ve světle pravdivého Božího slova.

1. Školství a výchova

Už od nejranějšího věku jsou děti vyučovány, jak meditovat, vyprazdňovat svou mysl, lucidně snít aj. I časopisy pro velmi malé děti obsahují okultní a esoterické návody (horoskopy, čtení z ruky, runy, magické symboly…). Děti ve školách kreslí mandaly, cvičí jógu. Učitelé jim vštěpují základy učení tajemství neboli The Secret. Na vyšších stupních (střední a vysoké školy) se běžně vyučuje esotericky zabarvená filozofie (zejména jako součást učitelských programů a humanistických oborů) a to jsme ani nerozebírali takové „maličkosti“ jako, že se děti učí teorii Darwinovo evoluce, ačkoliv i ve vědeckých kruzích už dávno neplatí.

2. Medicína a zdraví

Řada postupů označovaných jako alternativní medicína, už má svou pevnou pozici v povědomí lidí. I mnozí „klasičtí“ lékaři najednou do spektra svých služeb tyto praktiky zahrnuli. Z nejznámějších můžeme jmenovat akupunkturu, kineziologiihomeopatii apod. Vznikl obor celostní medicína, který je úzce provázán s esoterními naukami a mnohé z nich převzal.
Psychologie a psychiatrie zcela běžně využívá hypnózu, regresivní terapii a další nauky, při kterých se často ve skutečnosti jedná o to, že démon, působící člověku obtíže, je nahrazen jiným, silnějším, takže obtíže zdánlivě ustoupí, ovšem po čase se objeví závažnější problémy.
Jako součást péče o duševní zdraví se už normálně objevuje jóga, pasivní meditacereiki, tai-chi a další nebezpečné praktiky. To vše je vnímáno jako „znovuobjevené“, zajímavé a atraktivní pro řadu lidí.
Jako trendy součást zdravého životního stylu se prosazuje vegetariánství. Je zajímavé, že vegetariánská dieta je velmi důležitou součástí nejrůznějších východních démonických náboženství.

3. Umění

Skokově vzrostl počet filmů s duchovním poselstvím. Patří sem všechny sci-fi filmy zobrazující alternativní světy bez Boha, jejichž obyvatelé vlastními silami vybudovali obdobu „ráje na zemi“ (např. Avatar); ale také všechny filmy zabývající se problematikou UFO a únosů (Čtvrtý druh, Znamení apod.). Tato promyšlená kampaň je součástí pacifikace fikcí. Jejím cílem je znemožnit lidem rozlišit mezi fikcí a realitou a dostat do jejich podvědomí myšlenku, že nás brzy navštíví nějaká vyspělá civilizace, která nám pomůže dostat se na vyšší úroveň existence.
Lidé jsou masivně zaplavováni esoterickou hudbou, která silně útočí na city a vzbuzuje euforii, čili uspokojuje lidi pokud jde o tělesno. Záměrem je učinit lidi na těchto prožitcích závislé natolik, že budou toto emocionální vzrušení vyhledávat, aniž by zkoumali, jaký je jeho zdroj.
Nastal skutečný boom okultní a esoterické literatury, která přináší svým tvůrcům značné zisky. (Peníze jsou jednou z odměn, kterou poskytuje Satan svým přisluhovačům.)

4. Mezilidské vztahy

Lidé jsou postupně zpracováváni tak, že každý může mít svou alternativní pravdu, na niž má právo. Nehledají už tedy skutečnou a absolutní pravdu, ale jen iluzi, která jim bude vyhovovat. Aby tento názor mohli zastávat, musejí vyznávat supertoleranci k iluzím ostatních lidí. Zároveň jsou lidé vedeni směrem k pseudohumanismu, který nadřazuje supertoleranci a slepou lásku pravdě. Pro ty, kdo se nenechali zvyklat k vegetariánství lživými argumenty medicíny, je zde další, pseudohumanitní forma nátlaku. „Vždyť přece nemůžete jíst ta ubohá citlivá zvířátka…“ je stále častější argument aktivistů, kteří tak věrně slouží svému pánu Satanu. Jako vegetariáni se stále častěji prezentují celebrity, což je podpořeno dobrou reklamou, (často nechutnou a zvrácenou), kde se opakuje opět tentýž argument, jak je nehumánní zabíjet zvířata.

5. Věda

První věda, používaná Satanem k tomu, aby popírala Boha, pomalu ustupuje druhé vědě, která už se bude zabývat duchovními věcmi, ale opět nepůjde o věci Boží. V rámci druhé vědy budou lidem vštěpovány různé esoterní principy, ale především půjde o masáž lidské mysli tak, aby lidé nejen přijali myšlenku existence mimozemských civilizací jako fakt, ale aby očekávali tyto bytosti jako vyspělé vesmírné bratry, kteří nám zaostalcům tak moc chtějí pomáhat v přechodu na vyšší úroveň existence.
Hlavním cílem Satana je, aby za tím vším nikdo neviděl jeho aktivity. Proto potřeboval nejdřív první vědu, která lidi naučila, že přece „žádný Bůh ani Satan neexistují“. Tím pádem lidé budou věřit, že existuje „něco třetího“ a Satan bude moct v klidu dál uskutečňovat své plány, aniž by ho někdo z oklamaných lidí identifikoval.

6. Křesťanství

Křesťané jsou sdružováni do církevních organizací nebo rezervací pro křesťany. Do těchto společenství jsou někdy od základů, někdy postupně zavlékány bludné nauky a zkreslená dogmata, která členové většinou bez problému přijímají. Průměrný křesťan začleněný do těchto struktur nevěnuje pozornost aktuálnímu dění z duchovního hlediska, protože organizace, kterou navštěvuje, jej k tomu nevede, naopak často své členy uklidňuje, že stačí, když budou vykonávat předepsané „rituály“ (účast na mši, zpověď, pravidelné návštěvy shromáždění, placení desátků apod.) a všechno je v pořádku. Za dary Ducha svatého se často vydávají jakékoli nadpřirozené projevy, aniž by je zúčastnění rozsuzovali. Ze společenství jsou systematicky vylučováni proroci a lidé s darem rozpoznání duchů. Ve shromážděních „křesťanů“, kteří by měli být Božím chrámem, začíná mocně působit duch bezbožnosti, vydávající se za Ducha Svatého (tedy za Boha).