623630 74486976 - Mormoni - CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA SVATÝCH POSLEDNÍCH DNŮ

Mormoni – CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA SVATÝCH POSLEDNÍCH DNŮ

Démonické náboženství s prvkem mnohoženství! Učí bezbožné a rouhavé věci a jako správná Církevní Organizace lidí využívá jejich peněz lidí ke generování dalších peněz. Jelikož se hojně zabývá humanitární pomocí, je vnímána veřejností pozitivně. Za humanitní finanční pomoc se dá vždy koupit náklonost veřejnosti.

Pozitivním jevem je, že i když tato Církevní Organizace učí spousty bludů a přímých Satanovo nauk, šíří i povědomí o tom, že je důležité se zabývat duchovními otázkami a že existuje Bůh a Ježíš.

Zakladatel mormonství neboli „Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů“ Joseph Smith ml. se narodil 23. prosince 1805 v Sharonu ve Vermontu.

Smith měl dle svého tvrzení dvě vidění, první událost uvádí takto:
Sotvaže jsem se tedy znovu začal ovládat natolik, abych mohl mluvit, zeptal jsem se osob, které stály ve světle nade mnou, která ze všech těch sekt je ta pravá – a ke které se mám připojit. Dostal jsem odpověď, že se nesmím připojit k žádné z nich, protože jsou všechny špatné, osobnost, která mne oslovila, řekla, že všechna jejich vyznání jsou v jeho očích ohavná, že všichni tito vyznavači jsou zkažení. 

Joseph pak popisuje druhé vidění, které měl 21. září 1823.
U mé postele se zjevila nepopsatelně nádherná osobnost. Řekla, že je poslem, přicházejícím z Boží přítomnosti a jmenuje se Moroni, že Bůh má pro mne práci, a že moje jméno má být pro dobré i zlé mezi všemi národy, rasami a jazyky. Řekl mi, že byla uložena kniha, psaná na zlatých deskách, která popisuje dřívější obyvatele tohoto světadílu a obsahuje „plnost věčného evangelia“, které spasitel starodávným obyvatelům této země oznámil. Řekl také, že existují dva kameny, vsazené do stříbra a tyto kameny, připevněné k náprsníku, tvoří tzv. urím a tumím a jsou uloženy s deskami. Dodal, že tyto kameny připravil Bůh pro překlad této knihy. Bylo mi přesně ukázáno, kde jsou tyto desky uloženy. Tutéž noc se nebeský posel dvakrát znovu zjevil a po-každé opakoval tentýž vzkaz. Příští den jsem šel na pahorek za měsem, kde jsme bydleli (teď se jmenuje pahorek Kumorah), a ty zlaté desky, uložené v kamenné krabici, s urím a tumím a náprsníkem jsem našel. Tehdy jsem ještě nedostal svolení, abych je vyzvedl, avšak anděl, který se opět zjevil, mi řekl, že se po příští čtyři roky mám na toto místo ve stejnou dobu vracet. Nakonec však 22. září 1827 mi nebeský posel tyto desky dal s poučením, abych je pečlivě uchovával, dokud on, anděl, pro ně znovu nepřijde. Joseph se pak nastěhoval do domu svého tchána v Harmony v Pensylvánii, kde začal z desek opisovat znaky a překládal je.

Vydání překladu desek financoval newyorský farmář jménem Martin Harris, kterému Smith řekl, že písmo na deskách je „reformovaná egyptština“. Překlad byl nakonec hotov a dán do prodeje 26.března 1830. Dne 6. dubna 1830 pak byla oficiálně ustavena „Kristova církev“ se šesti členy ve Fayette ve státě New York. Název pak byl nakonec změněn na „Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů“. Počet členů rychle stoupal a část z nich se přestěhovala do Kirtlandu v Ohiu (blízko dnešního Clevelandu). Zde Joseph dohlížel na první tisk božských zjevení, která přijal. Tato práce, známá zprvu pod názvem „Kniha přikázání“, prošla během let významnými a četnými změnami a nyní tvoří jednu z mormonských svatých prací přejmenovanou na „Nauka a smlouvy“. Smith také pracoval na revizi anglického překladu Bible zvaného King James Version. Ačkoliv mormonská církev začala početně růst a šířit se směrem na západ, neobešlo se to bez pronásledování. Ve městě Far West (v Missouri), založeném mormony, se vedly bitvy mezi mormony a jejich opozicí. Tu byl Smith spolu s některými dalšími mormonskými vůdci uvězněn. Po útěku se Smith se svými následovníky přestěhoval do státu Illinois do města, které nazval Nauvoo. Tam zorganizoval malou armádu a dal si titul generál poručík.

Když místní časopis Nauvoo Expositor začal uveřejňovat protimormonský materiál, Smith nařídil tiskárnu zničit a všechny výtisky novin spálit. Tento čin vedl k jeho zatčení a uvěznění. Po propuštění byl znovu uvězněn a spolu se svým bratrem dopraven do vězení v Illinois. Dne 27. června 1844 udeřil na vězení zástup asi 200 lidí, kteří měli začerněné tváře, aby je nešlo poznat, a Josepha i Hyruma Smithovy zastřelili. Joseph nezemřel bez boje. Podle záznamů samotné církve zastřelil puškou, kterou měl, několik lidí ze zástupu. Mormoni však považovali Josepha Smithe za mučedníka. Po smrti Josepha Smithe přešlo vůdcovství na Brighama Younga, předsedu Dvanácti apoštolů, který velkou většinu mormonů přesvědčil, že je Smithovým pravým nástupcem. Dne 24. července 1847 dorazili do údolí Salt Lake Valley v Utahu, které se stalo hlavním stanem mormonské církve. V době Youngovy smrti v roce 1877 čítalo členstvo přibližně 150 000 lidí. Dnes má tato sekta po celém světě přes čtyři miliony členů.

Mormoni sice prohlašují, že jsou „obnovenou církví Ježíše Krista“, ale fakta jejich tvrzení vyvracejí.

V mormonské církvi existují čtyři přijatá svatá díla: Bible, Kniha Mormon, Nauka a zaslíbení a Perla velké ceny. Pramenem autority jsou rovněž prorocká slova vyslovená v současnosti. Mormonské články víry říkají: Věříme, že Bible je Slovo Boží, pokud je správně přeložena…Kniha Mormon, ale zároveň tvrdí, že správný překlad Bible je nemožný, neboť katolická církev odstranila z Božího slova důležité texty…

Orson Pratt, raný apoštol mormonské církve, to vykládá takto: Kdo ví, zda aspoň jeden verš Bible unikl znečištění tak, aby teď vyjádřil stejný smysl, jaký měl v originálu? Proto mormoni více než Bibli důvěřují třem svatým knihám, které znečištění unikly. Toto mormonům umožňuje, aby přidali svá protibiblická učení s odůvodněním, že to jsou nauky, které katolická církev úmyslně odstranila. Tvrdí, že Písma, která byla v průběhu staletí měněna a komolena, jsou zcela falešná. „Perla velké ceny“ obsahuje knihu Mojžíšovu, která se zhruba rovná šesti kapitolám Genesis, a knihu Abrahamovu, překlad egyptského papyru; tento překlad se později ukázal jako podvodný! 

Zatímco mormonské spisy si odporují navzájem a jsou v rozporu s Biblí, Bible sama sobě nikdy neprotiřečí. Každé poselství, jež si činí nárok na to, že je od Boha, musí souhlasit s poselstvím, které přinesl již Ježíš Kristus naplněním Starého zákona! Věčný život vyplývá z díla a daru Ježíše Krista, nikoli Josepha Smithe, Brighama Younga ani žádného jiného falešného mormonského prorokaPřísloví 30,5–6 varuje ty, kdo se pokoušejí k Božímu slovu něco přidat: Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají. K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě potrestá a budeš shledán lhářem.

Mormoni rádi zanechávají dojem, že věří biblickému učení o svaté Trojici , totiž, že je jeden Bůh, který se projevuje ve třech osobách: Otci, Synu a Duchu svatém, a tyto tři osoby jsou jeden BůhPřesto nic nemůže být vzdálenější pravdě.

Mormonské učení o Bohu je v rozporu s tím, co učí Bible.

Mormoni věří v mnoho bohů a učí, že Bůh sám byl kdysi člověkem. Ba co víc, mormonští muži mají možnost dosáhnout božství. Joseph Smith to objasňoval v Rozpravě krále Folletta: Bůh byl kdysi takový jako teď my, je vyvýšený člověk a sedí na trůnu daleko v nebesích…

Jiná tvrzení Smithe a Younga odhalují další představu BohaNa počátku svolala hlava Bohů sněm Bohů; sešli se a zosnovali plán stvoření a osídlení světa a jeho zalidnění. Otec měl tělo z masa a kostí hmotné tak jako lidské..

Bible opakovaně potvrzuje, že je pouze jeden pravý Bůh.

Mormonská církev učí, že Ježíš Kristus byl duch jako my ostatní, ale existoval už dříve. Podle mormonství Ježíš není jediný syn Boží. Podle mormonství je člověk duší, která žila v preexistenci a při narození na tento svět na sebe vzala tělo.

V rozporu s mormonskou teologií Bible říká, že Ježíš Kristus je jediný Syn Boží. Jan 1,14 prohlašuje, že Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. „Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn,plný milosti a pravdy.“ Myslet si, že můžeme být jednoho dne Bohem jako Ježíš Kristus a Otec, je rouhání. Mezi Stvořitelem a stvořením je věčná propast. Bible důrazně odsuzuje ty, kdo smýšlejí jinak!

Spasení dle mormonství:

 • Žádný muž ani žena v této dispenzaci nikdy nevstoupí do nebeského království Božího bez souhlasu Josepha Smithe… každý muž a žena musí mít potvrzení od Josepha Smithe.

Spasení je podle Bible:

 • Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme spaseni Kristovou obětí na kříži, kterou položil za naše hříchy, nikoli něčím, co dokážeme sami.

Kniha Mormon je podle Josepha Smithe nejsprávnější ze všech knih na zemi. Přesto však prodělala tato „nejsprávnější“ kniha od svého prvního vydání v roce 1830 až k současnému vydání zhruba 3 000 změn!

Mormonští badatelé mohou být pochopitelně bezradní a rozpačití, když po všech letech práce mormonských a jiných archeologů zjistili:

 1.  že žádná města z Knihy Mormon nebyla objevena.
 2.  že žádná jména uvedená v Knize Mormon nebyla v záznamech Nového světa objevena.
 3.  že žádné hodnověrné záznamy v hebrejštině nebyly v Americe nalezeny.
 4.  že žádné hodnověrné zápisy v egyptštině ani ničem podobném egyptštině, které by mohly odpovídat „reformované egyptštině“ Josepha Smithe, nebyly v Americe nalezeny.
 5.  že nebyly nalezeny žádné kopie ani opisy písem Knihy Mormon.
 6.  že v Americe nebyly nalezeny žádné záznamy, které by naznačovaly, že starobylí obyvatelé měli hebrejskou nebo křesťanskou víru.
 7.  že nebyla nalezena žádná zmínka o osobách, národech nebo místech uvedených v Knize Mormon.
 8.  že nebyl nalezen nižádný artefakt, který by prokázal pravost Knihy Mormon.
 9.  že když mormonští badatelé nenašli podpůrné důkazy, byli nuceni od tvrzení tradičních výkladů Knihy Mormon ustoupit!

Zajímavý je nedávno odhalený podvod tzv. knihy Abrahamovy, části mormonských písem známých jako Perla velké ceny. Tato kniha byla údajně přeložena ze starověkého egyptského papyru, nalezeného v obalových vrstvách jistých mumií, které předtím získal jistý Michael H.Chandler. V roce 1835 se začal o tyto papyrové listy, které poprvé uviděl 3. července v Kirtlandu v Ohiu, velmi zajímat Joseph Smith a sjednal koupi mumií i rukopisů. Ve víře, že obdržel „božský dar výkladu“ starověké egyptštiny, s radostí zjistil, že jeden ze svitků obsahuje písmo samotného Abrahama, jehož podpis tam prý sám vepsal.

V roce 1842 Smith svůj překlad vydal pod názvem, Kniha Abrahamova v Times and Seasons. Zahrnul do ní dokonce tři kresby obrázků neboli vinět, které byly v rukopisu, a tyto ilustrace vyložil. Jednu z nich např. jako Abrahama sedícího na faraónově trůnu. Na mnoho let se tato sbírka papyrů ztratila, ale jaksi se stalo, že Metropolitní muzeum umění v New Yorku je nebo snad jejich starověké duplikáty darovalo  27. listopadu 1967 mormonské církvi. To byla příležitost objektivně prověřit překladatelské schopnosti Josepha Smithe. Zjistili, že ani jediné slovo z údajného překladu Josepha Smithe nemá s obsahem dokumentu sebemenší podobnost.

Ukázalo se, že to je pozdní opis – dokonce z ptolemaiovské doby – kněžského písma z papyru Sensen, který patří k témuž žánru jako Egyptská kniha mrtvých. Třetí obrázek ukazuje zemřelého, jak je veden do přítomnosti Osirise, pekelného božstva, které soudí duše mrtvých. (Toho Smith identifikoval jako Abrahama sedícího na faraónově trůnu!) Průvodní text, jak lze zjistit z jiných opisů tohoto nikoli neobvyklého dokumentu, se zabývá magickými hláskami, které měly otevřít ústa zemřelého a připravit ho k audienci před Osirisem v soudní síni mrtvých. Musíme konstatovat, že mimo veškerou debatu se prokázalo, že přístup Josepha Smithe k překládanému textu, byl naprosto chybný. 

Mormonské náboženství také obsahuje falešná proroctví. 2. Nefi 10,7 předpovídá o Židech: Až přijde den, kdy ve mne budou věřiti, že jsem Kristus, tu jsem učinil s otci jejich smlouvu, že mají býti v těle opět uvedeni do země svého dědičného podílu. Židé jsou už dnes ve své zemi, ale tomu, že Ježíš je Kristus, nevěří. Toto proroctví je tedy falešné!

Joseph Smith také tvrdil, že Pán mu řekl, že svatí posledních dnů postaví za jeho generace chrám na Siónu ve správním obvodu města Jackson v Missouri. Sión se nikdy nepohne ze svého místa. Tato generace nepomine, dokud nebude postaven dům pro Pána … na posvěceném místě, které jsem určil. Obě tato proroctví se nesplnila, neboť chrám nebyl na „určeném místě“ nikdy postaven!

Kromě toho dva týdny předtím, než Joseph Smith vyslovil proroctví, že Sión se „nepohne ze svého místa“, byli mormoni ze Siónu neobřadně vyhnáni. Jejich tiskařské lisy jim zničili a některé z jejich vůdců natřeli dehtem a obalili peřím! Joseph Smith nesplnil ani jeden z požadavků kladených na pravého proroka!

Bůh Bible nikdy neprorokuje falešně. Co prohlásí, to se vždycky stane. Deuteronomium 13 upozorňuje, že dokonce i když se prorokovo poselství uskuteční, musí nás vést k tomu, abychom věřili v Hospodina Boha, Boha Bible, jinak je falešným prorokem. Člověk, který nás vede k následování falešných bohů je falešným prorokem. Upozorňuje, že prorokovo proroctví musí být v každém jednotlivém případě správné, jinak prorok není pravým Božím prorokem. Mormonští proroci v těchto biblických testech k zjištění Božího proroka naprosto selhali. Jejich proroctví nejsou od Pána!

Mormonská nauka:

 • Kniha Abraham – součást svatého díla Perla veliké ceny, které obsahuje mormonské učení, že černá rasa je prokletá.
 • Křest za mrtvé – protože věří, že křest je nutný pro spasení, musejí být v zastoupení pokřtěni dokonce mrtví (křest je proveden na živých příbuzných).
 • Lucifer – podle mormonství duchovní bratr Ježíše. V mormonské teologii je Lucifer druhorozeným Božím stvořením po Ježíši.
 • Telestiální království – v mormonství nejnižší oddělení slávy (nebe), ponechané těm, kdo neměli víru v Krista ani evangelium.
 • Terrestriální království – pozemské království – druhotný stupeň slávy (nebe) vyhrazený těm, kdo, ač počestní, se nevyrovnali s požadavky vyvýšení do božství.
 • Vykoupení – Ježíšovo vykoupení nestačí na očištění všech hříchů. Některé hříchy musí vykoupit sám jednotlivec. Podle raného učení svatých posledních dnů měla být pro takové vykoupení prolita vlastní krev.

Zvážíme-li všechny důkazy, vidíme, že Mormoni jsou démonické náboženství s prvkem mnohoženství! Učí bezbožné a rouhavé věci a nemají naprosto nic společného s církví Ježíše Krista.

v textu použita část článku Josha McDowella.