1205206 64700205 - Zdravý a bohatý - falešné evangelium prosperity

Zdravý a bohatý – falešné evangelium prosperity

Satan přišel s velmi účinnou lží. Nazvěme ji „evangelium prosperity a zdraví“

Pokud ve vašem životě něco není v pohodě, jste chudí, nemocní, něco vás trápí, nedaří se, okamžitě zaútočí na pravost a kvalitu vaší víry. Začne myšlenkami: „Jak to,že jsem nemocný/á? Vždyť jako ten, koho Bůh miluje, bych měl/a být stále zdravý/á a bohatý/á.“ (Je běžným satanovým trikem myšlenky posílat v první osobě, „já“, aby si daná osoba myslela, že jsou to její myšlenky, a proto nutně musejí být pravdivé.) Takový člověk pak velmi rychle začne o své víře (případně o Boží lásce) pochybovat, což je přesně to, co satan chce.

Jak se ale na problém utrpení (fyzického, duševního, finančního….) dívá Bible? Chce Bůh, abychom se trápili, byli nemocní, hladoví a pronásledovaní?

Bůh nás miluje. O tom Bible hovoří jasně. Bůh nás miluje tolik, že obětoval svého jediného Syna. Takový čin neponechává žádný prostor pochybám o Boží lásce. Ale znamená to, že když Bohu uvěříme a Ježíš Kristus se stane naším Pánem a Spasitelem, přestáváme být obyvateli tohoto světa? Přestává se proto na nás vztahovat fakt, že žijeme v padlém světě naprosto pokřiveném hříchem?

Bible říká, že vládcem tohoto světa je satan. Když se obrátíme k Ježíši, stáváme se satanu nepohodlnými a vstupujeme do Boží armády. Celou situaci pochopíme snáze, když si uvědomíme, že kolem nás stále dnem i nocí zuří válka a my jsme uprostřed ní. Tato válka neprobíhá ve fyzickém světě, ale ve světě duchovním.

Bible nám říká, že: „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“ Efezským 6,12

Náš boj vedeme proti nadzemským duchům zla. A je to smrtelně vážný boj. Bojujeme ve světě, kterému vládne ďábel, takže jsme v podstatě vyslaní na nepřátelské území. Můžeme očekávat, že nás v tomto nepřátelském světě budou milovat a budeme se mít stejně dobře jako v době, kdy jsme vládci tohoto světa nestáli v cestě?

Ježíš nám zaslíbil věčný život s Bohem, bez bolesti, nemocí a trápení. Tento život nám ale zaslíbil na nové Zemi a v novém nebi. Zaslíbení bezbolestného života se netýká tohoto hříšného a padlého světa.

Podívejme se na několik míst v Písmu, která hovoří o tom, co křesťany čeká na tomto světě:
Matouš 10,23 Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka. Lukáš 21,12 Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno.Jan 15,20 Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.

2. Korintským 12,10 Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.2. Tesalonickým 1,4 Proto jsme na vás hrdi v církvích Božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte:

2. Timoteovi 3,11 pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil!

2. Timoteovi 3,12 A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Skutky apoštolů 11,19 Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie; slovo evangelia však zvěstovali jenom židům.
Římanům 8,35 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?

Matouš 5,11 Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.

Matouš 24,9 Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

Jen těchto několik odkazů stačí k tomu, abychom pochopili, pokud pochopit chceme, že Ježíš své následovníky otevřeně připravil na to, že budou nenáviděni a pronásledováni. V Římanům 8,35 se mluví dokonce o hladu, bídě, soužení a úzkosti. Tohle se satanovou lživou pohádkou o permanentním zdraví, bohatství a prosperitě jako o důkazech pevné víry a Boží lásky vůbec nejde dohromady. A jak je to s deklarovaným permanentním zdravím? Je snad pravda, že by „správně“ věřící křesťan neměl nikdy být nemocný?

Bible nám k tomu říká:

Galatským 4,13: Víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvěstoval evangelium.

Filipským 2,27 A opravdu byl nemocen na smrt; ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek.

2. Timoteovi 4,20 Erastos zůstal v Korintu. Trofima jsem nechal v Milétu, protože byl nemocen.
Jakub 5,14 Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně.

Všechny tyto verše dosvědčují, že křesťan může být nemocný a neznamená to, že jeho víra je špatná nebo slabá.

Pán samozřejmě může uzdravit a také uzdravuje. Ale dokonce ani tehdy, když křesťan onemocní opakovaně, nebo dlouhodobě, neznamená to, že jeho víra tím selhala.

1. Timoteovi 5,23 Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. Tato pasáž ukazuje, že Timoteus býval často nemocný.

Přesto byl věrným a užitečným Božím služebníkem a velkým mužem víry. Tvrzení, že správný křesťan musí být vždy zdravý a bohatý, je protibiblické a tedy lživé. Svým obrácením se a přijetím Ježíše jako Pána a Spasitele získáváme občanství a místo v Božím království. Ale v tomto světě se stáváme cizinci bez domovského práva.
1. Petr 2,11 Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva.

Zkusme se na závěr zamyslet nad životem Jóba

Tento muž byl Bohu plně vydán a Bůh mu bohatě žehnal ve všem, co dělal. Přesto přišla strašná zkouška, když Jób ztratil vše, co měl – děti, majetek, zdraví. To, co neztratil, byla jeho vydanost Bohu. Jak by asi Jóbova víra obstála, kdyby přistoupil na satanovu lež, že Boží služebník má být vždy zdravý a bohatý? A jak by obstáli zastánci této lži, kdyby podobná zkouška přišla v jejich životě?

Platí zde přímá úměrnost – čím silněji jsme oddaní Bohu, tím nebezpečnější jsme pro satana a tím větší úsilí vyvine, aby nám v naší službě Bohu zabránil. Nesmíme se nechat zviklat tím, že přijde pronásledování, výsměch a trápení. Náš Pán a Učitel nás na to připravil, a podle Jeho slova nemůžeme jako žáci být víc než On. Jestliže pronásledovali Jeho, budou pronásledovat i nás. Bůh nám zaslíbil věčný život v Jeho království, život bez bolesti, nemoci a trápení. Tedy ne bezproblémový život v tomto hříšném světě a ve smrtelném těle. V jedné staré chvále se zpívá „Následujeme zjizveného Kapitána, proč bychom neměli mít jizvy i my?“

Jak by horliví zastánci falešného evangelia zdraví, bohatství, prosperity a pohodlného života tyto své názory vysvětlovali těm, kteří Bohu slouží v zemích, kde jsou křesťané vězněni, popravováni, mučeni a pronásledováni.

Ježíš Kristus byl mnohými odmítán, nenáviděn, pronásledován, často neměl ani místo k spánku, neměl majetek, domy, pozemky, byl křivě obviňován a nakonec zabit. Jestliže požadujeme od Boha život bez problémů, výsměchu lidí a trápení, pak se snažíme být více než náš Učitel. Ježíš jasně říká, že tento svět nás bude nenávidět. Proto svůj poklad musíme ukládat v nebi, ve vztahu s živým Bohem, a svou naději a očekávání směřovat k němu.