1262597 62931122 - Manželství

Manželství

Církevních Organizace se často snaží udělat z manželství něco, co učiní člověka „svatějším“. Manželství ale není duchovním svazkem, nýbrž Bohem povoleným tělesným vztahem. Stejně jako nevěřící manželství neposvěcuje, ani věřící manželství neposvěcuje. Manželství není ze svého principu místem realizování Spravedlnosti, pouze je nutné ho usměrňovat tak, aby se Spravedlnosti alespoň trochu přibližovalo.

Jak Bůh Bible hovoří o manželství

Bůh koriguje tělesné vztahy manželství tím, že doporučuje lidem pravidla, při kterých je možno tento tělesný svazek provozovat takovým způsobem, aby byla pokud možno co nejméně narušována touha Božích lidí po „spravedlnosti“. Principy těla, vedoucí k touze po manželství, jsou nespravedlivé (partnery si vybíráme podle těla, podle jejich tělesných parametrů a vzhledu). Manželstvím si člověk vybírá druhé tělo, ke kterému by přilnul a splynul s ním v novou generaci.

Na rodičovství pak člověk může pocítit náznak toho, jaká je láska Boha k člověku.

Manželství má za přirozený cíl vznik rodiny, tedy nových, pevně daných vztahů mezi lidmi. Každý rozpad manželství proto přináší vznik nezrušitelné nespravedlnosti.

Jedno tělo manželství

Manželstvím a hlavně početím dětí se, ať se to někomu líbí či nikoliv, stávají manželé  jedním tělem, které není možné rozdělit, protože děti zůstávají společné i po rozluce.

Manželství je pro přirozené obcování muže a ženy

Manželství je uzavíráno pro spravedlivé obcování muže se ženou. Kdo pokrytecky tvrdí, že se uzavírá z nějaké „vyšší duchovní lásky“, nemá pravdu.

Nepřirozené obcování (homosexualita) jako Boží trest

Bůh říká, že jedním z jeho trestů za provinění je zanechání lidí nečistým pudům, kdy lidé propadají zhoubné touze po stejném pohlaví. Jelikož tyto svazky nemohou plodit společné děti, je tím naplněno Boží varování: Pokolení těch, co opustí cesty Boží a vzplanou touhou po stejném pohlaví se nerozmnoží a vymřou bez potomstva.

Manželství versus spravedlnost. Manželství rozpolcuje božího člověka

Po uzavření manželství jsou oba Bohu věrní manželé rozpolceni mezi spravedlivé konání podle Boha a konání věcí takovým způsobem, aby se zalíbil jeden partner druhému. V tomto ohledu je jasné, proč nemohl být Ježíš Kristus, jediný člověk čistý před Bohem, v manželském svazku. Musel by činit příliš mnoho nespravedlivých věcí.

Porušení jednoduchých Božích pravidel vytváří nevyřešitelné problémy manželství

Bible nám nedává mnoho konkrétních návodů, jak řešit problémy manželství. Většinu dnešních problémů způsobuje fakt, že lidská společnost se odvrací od Božích přikázání a spravedlnosti k Druhé Morálce humanity.

Bůh nařizuje, aby muži vládli ženám, ALE milovali je jako vlastní tělo. Ženám je nařízeno, aby měly svého muže v úctě, poslouchaly  a ve všem se podřizovaly. Lidé však nejsou dokonalí a tak sebestřední muži, nemoudří a bezbožní, nejsou schopni ženám spravedlivě vládnout ani je opravdu milovat. Svět je ovládaný odporem proti Božímu Slovu a pýchou. Humanita také vyučuje ženy nepodřizovat se NIKOMU a vládnout samy sobě vlastním rozumem, který je však tělesný a podřízený mateřskému pudu.

V naší „katolicismem“ velice silně ovlivněné tradici ve výchově téměř zdomácněl výraz: „svátost manželství“. Ostatně jako mnoho dalších zcela nebiblických výrazů, vydávajících se díky katolicizmu za „křesťanské základy“.

Manželství není duchovní, ale tělesný svazek

Nenechte si určovat pravidla vašeho tělesného svazku pomocí jakýchkoliv Církevních organizací. Partneři se berou kvůli tělu a jejich duše k sobě přilnou díky dennodenní blízkosti. Nenechte si vnucovat partnery podle přání lidských organizátorů a vedoucích. Jelikož Bůh nebude manipulativně měnit myšlení partnera tak, aby mu takové manželství tělesně vyhovovalo, nemá  intervence okolí do intimního vztahu muže a ženy žádný rozumný smysl. Tedy jinými slovy: „nefunguje to!“

Naproti tomu v magii a démonských posednutích je možné partnera, který nepatří Bohu, docela dobře ovládat a manipulovat. Velká část ženské magie je zaměřena na démonskou manipulaci s muži pro přilákání partnera k oplodnění. Na této magii je pozoruhodný fakt, že lidé vzývající démony a nutící je k manipulativnímu jednání s lidmi, přitom roztoužené ženě vnucují představu partnera plně Spravedlivého podle Boha. Protože žádná žena, by vědomě nechtěla přivolat partnera, který by byl podle ideálů Satana.

Manželství má význam jen pro život na zemi, pro Nebe a život s Bohem na věčnosti nemá ŽÁDNÝ VÝZNAM

Pro život v Boží přítomnosti mimo čas však nemá pozemské tělesné partnerství žádný další smysl. Proto jsou pohádky o znovusetkání rodin a manželů v Nebi jen satanovou iluzí skrze tělesné skutky a tělesné svazky. Mnoho falešných Církevních Organizací ale trvale uvádí znovupokračování tělesných vztahů po smrti v Nebi jako součást svého falešného lákání na nesmyslné důvody, proč chtít do Nebe.

Matouš 22,30 Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé.

Lživá učení naproti tomu dělají z manželství cestu k Bohu a „svatosti“

Naproti tomu učení démonů budou z manželství dělat cestu k Bohu. Démonská učení totiž směřují vždy k opaku Pravdy, nebudou nikdy pomáhat pravdě, protože to by odporovalo důvodu jejich existence. (Např: Federace rodin moonistů, Evangelium o pohlavní lásce v channelingu, Vesmírní lidé, Schwedenborgova interpretace Bible a jiné). Lháři totiž počítají s tím, že každý touží po partnerovi, a tak mu připadne takové povídání o krásných rodinách a intimním souznění jako „prostě pěkné a proto tedy správné“.

Teologie manželství je vždy jen snůška lží

Existují tedy i fantastické teorie o spasitelské funkci manželství a také teorie o tom, že pohlavní život existuje i po smrti v Nebi. Příkladem může být channelingové „jakoby křesťanské“ vyučování Schwedenborgovo, které dospěje ve svých výsledcích vždy ke lživé manipulaci. Napomáhá tak nesprávným důvodům, proč chce člověk do Nebe například tím, že představuje lživou a nesmyslnou naději, že v Nebi člověk konečně získá dokonalého partnera opačného pohlaví a že v Nebi trvají jen správná manželství a ta nepovedená jsou KONEČNĚ rozvedena.

Mnohem příměji a (tělesně) praktičtěji se na manželství dívají démonské kulty. Tam je jasné, že se jedná primárně o sexuální uspokojení

Démonské kulty často pořádají rituály plodnosti a rituály k přilákání partnerů, což je vyjádření tělesných potřeb pomocí vyvolávání manipulativních duchovních mocností démonů. O tom je podstatná část magie a ženského čarování. V historii existuje dost případů, kdy celé křesťanské společenství pod tlakem svých falešných učení vedoucích k sexuálnímu napětí změnilo své učení tak, že ze svého učení učinili sexuální kulty nebo sexuální sekty.

Uspokojování „tělesného zájmu“ o své bližní pomocí telekomunikačních prostředků.

Přítomnost mobilů v rukou dnešních partnerů zavádí samovolně polovojenský režim mezilidských vztahů. Vztahy, které přirozeně potřebují odluku partnerů se nyní mění na vojenské operace, ve kterých (většinou) žena přebírá roli velitele operace a z muže dělá vojáka v poli. Muž  (po většinou), i když si to ani neuvědomuje je zcela ovládán příchozími hovory, kterými ho žena puzena nejistotou a strachem ovládá a kontroluje, ale může to být i naopak.

Problém ROVNOPRÁVNOSTI POHLAVÍ jako zlé nauky humanismu a Druhé Morálky

Muž musí být milujícím laskavým a dobrým pánem nad ženou, aby si ho žena mohla vážit, musí svou ženu milovat jako své vlastní tělo (sama sebe) a také se tak o ni musí i starat. Žena musí mít muže v úctě a respektovat jeho rozhodnutí. Kdykoliv se toto poruší, vede to k nedobrému bezvládí mezi lidmi, které pak může zneužít a zneužije Satan.

Nauky Druhé morálky o rovnoprávnosti pohlaví prakticky ruší Boží přikázání, Ve společnosti, kde jsou si všichni rovni, není rozumného důvodu proč by měly mít ženy muže v úctě. Potom ale není pro muže možné takové ženy milovat jako vlastní tělo a proto se jeho vlastním tělem nikdy nestanou.

Ženy totiž jsou v moderní humanistické společnosti vychovávané mužsky.

Mužská výchova žen, ženám způsobuje, že nikdy nejsou uspokojeny v životě. Muži tak mají místo manželek jen sexuální kamarádky, se kterými se musí naučit vycházet, někteří pomocí lhaní, podvodů a intrik. A někteří se naučí ženy nenávidět, což Satana těší nejvíce.

Satan cílí na současné Evy tím, že jim nabízí technické zázraky uspokojování pudů a učení těla

Tělesné smýšlení a učení uspokojování pudů a potřeb těla se stalo společenským kultem a všude uznávanou modlou. Tisíce časopisů a webů radí ženám, jak uspokojit své tělo, jak lákat sexuální partnery a jak pomocí sexu vydírat muže. Nevede to ale k většímu tělesnému štěstí žen, vede to jen k enormnímu nárůstu rozvodovosti díky rozpadu přirozených vztahů mezi partnery. Ženy i muži pečlivě poslouchají hlasy satanova světa, ale nejsou proto ani víc šťastní, ani víc spokojení jak jim svět slibuje, naopak.

Vstupní brána pro démonská učení

Satan přichází, aby u moderní vzdělané ženy nahradil křesťanství jeho falešnou variantou, založenou na hřejivé, prociťované tělesné lásce. Za těmito návaly citu se snadno skryje. Cokoliv tělesně příjemného z Mocností se může tvářit třeba i  jako Kristus. Stále více se vystavuje na odiv údajná moudrost a intuice matek a přírodních národů (tedy národů sloužících vždy nějakému démonskému božstvu) a další hory podobných blábolů jenž útočí na pýchu ženy.

Nebezpečí pasti falešného křesťanství připravují sami lidé díky své touze neustále vykládat Písmo po svém a na základě svého úsudku pak vybudovat mohutné organizace, vyučující specifické nauky.

Manželství křesťanů není plodištěm Božích Dětí, děti Boží se rodí svobodně z Ducha

První věc, kterou je nutné si uvědomit, je fakt, že žena je k muži přitahována nesvatými silami.
To v praxi znamená, že:

  • a) kvalita duchovnosti partnera není tělesně nikterak důležitá, neboť duchovnost je v rozporu s tělesností a tělesnost je ona síla, kvůli které se lidé berou. Duchovností není možné tělesně zaujmout.
  • b) musíme si uvědomit, že pravděpodobnost narození „božího díťěte“ se prostě tělesně nepřenáší. Lidé se mohou a také se pokouší o různé zasvěcovací rituály, ale zasvětit dítě je možné pouze zlým věcem. Ze zlých věcí se boží dítě časem dostane, každé další dítě které nepatří Bohu u zlých věcí zůstane.
  • c) pro křesťanské manželství je stěžejní, aby byli oba partneři opravdu Božími dětmi, cokoliv jiného přinese v partnerství propastné rozdělení! Pozor neplést si to s tím, že je partner členem stejné nebo jiné církevní organizace! Soužití SATANA s KRISTEM prostě z principu nemůže fungovat!!!!!!

Jak se na tělesnou podstatu manželství a mezipohlavních vztahů dívá Bible

Povětšinou dost příkře a vůbec ne romanticky (podle měřítek tělesného rozumu a obvyklé sexuální „romantiky“)Následování Ježíše rozbíjí již hotová manželství, rozděluje rodiče od dětí a naopak. Opuštěné manželky a rodiče se sice mohou domáhat Spravedlnosti, ale je to právě jen ona tělesná rovina, se kterou je duchovní rovina prostě neslučitelná.

Galatským

16 Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla.
17 Vždyť žádost těla je proti Duchu a [žádost] Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli.
18 Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.
19 Skutky těla jsou ovšem zjevné. Jsou to: cizoložství, smilstvo, nečistota, nestydatost,
20 modlářství, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlení, hněvání, soupeření, roztržky, sekty,
21 závidění, vraždy, opilství, hodování a takové podobné věci. Předpovídám vám, jak jsem už dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, nebudou dědici Božího království.
22 Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost.
23 Proti takovým není [žádný] zákon.
24 A ti, kdo jsou Kristovi, ukřižovali [své] tělo s vášněmi a žádostmi.
25 Jsme-li živí Duchem, [pak] také Duchem choďme.
26 Nedychtěme po marné slávě, nepopouzejme jedni druhé a jedni druhým nezáviďme.

Rozpad manželství, celoživotní problém

Dítě je vázáno k lidskému rodiči po celý život. Rozpadem rodiny s dětmi nastává trvalé porušení spravedlnosti, které už není možné nijak napravit. Proto by manželské vztahy měly kvůli spravedlnosti trvat celý život, i když by lidské tělo mohlo mít mnoho různých vztahů a mnoho potomků s různými lidmi.

Pokud se jeden z manželů rozhodne nebo je donucen manželství ukončit rozvodem, zdaleka se tento smutný čin netýká jen jeho, případně opouštěného partnera, doslova to rozmete celou širokou rodinu

Nesmíme zapomínat na to, že toto je špatné nikoliv proto, že to má obtížné řešení, ale je to špatné proto, že to nemá žádné řešení. Z tohoto důvodu je morálně absolutně nepřípustné, aby se manželé rozváděli jen z důvodu, že už to„není co bývalo“, nebo že „už je to nebaví“ a dalších malicherností!

Útok na manželství

V této době probíhá a stále více bude probíhat Satanův útok na manželství. Lidem bude manželství z mnoha důvodů hojně potvrzovaných Druhou morálkou připadat zbytečné, přežité a zastaralé.