957946 22621024 e1398433507412 - Nebiblické principy Full flame

Nebiblické principy Full flame

Po celém světě se šíří akce s názvem Konference ohně nebo její filmová verze pod názvem Full flame. Čelním představitelem této kampaně je Reinhard Bonnke. Mnozí křesťané tohoto muže oslavují jako velkého evangelistu, který přináší zvěst o Ježíši milionům lidí, zejména na Africkém kontinentu.

Při bližším zkoumání učení v rámci Full flame kampaně však narazíme na několik alarmujících nesrovnalostí.

Při bližším zkoumání učení v rámci Full flame kampaně však narazíme na několik alarmujících nesrovnalostí.

Citujme některé z výroků R. Bonnkeho a porovnejme je s tím, co říká Bible

Nekonečný věčný osud našeho pokolení je stále na vážkách. Je to pouze na vás.“

Písmo říká zcela nezpochybnitelně, že Bůh už vše dokončil, i když to nevidíme, protože na rozdíl od Boha žijeme v čase, nikoli mimo čas. Boží záměry nemohou být změněny lidmi. Bůh už před stvořením světa znal každý jeden den, od prvního do posledního. Nikdo, kdo skutečně chce Boha nalézt, nebude Jím opomenut. Žalm 139,16 Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.

Pokud selže pojistka víry, tak se dynamika našeho Pána náhle vyčerpá.“

Boží slovo říká, že Bůh je všemocný a svrchovaný, Jeho moc neumenší nedostatek naší víry. Bůh byl všemocným už tehdy, když ještě nebyla ani jediná lidská bytost, která by v Něho věřila. Deuteronomium 10,17 Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek. Bůh uskuteční své záměry podle své svrchované vůle, i když lidem připadá těžké tomu uvěřit. Sára pochybovala, ale přesto počala a porodila Izáka. Zachariáš pochyboval, ale Alžběta v pokročilém věku porodila syna. Tomáš nevěřil, ale Ježíš přišel vzkříšený mezi učedníky bez ohledu na jeho nevíru.

Budete mít nadpřirozeného Boha ve svých rukách.“

Tento výrok nemá daleko k rouhání. Člověk nemůže jakkoli „používat Boha“ a neexistuje nějaký návod, jak toho dosáhnout a získat moc Boha ovládat. Naopak, lidé jsou v Božích rukou a Bůh si používá ty, kteří se rozhodli vydat své životy Jemu, jako své služebníky. Žalm 33,10 Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. 

Izajáš 46,10 Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí, a co se mi líbí, uskutečním. Filozofie o Bohu v lidských rukách se velmi blíží nauce Tajemství (The secret), která dává lidem do ruky moc rozhodovat o tom, co je a není dobré a učí je, že cokoli chtějí, to můžou mít.

Ježíš může být jedině tím, čím kážete, že je.“

Když tedy někdo bude kázat, že Ježíš byl indický guru, znamená to, že se jím stane?! Lidé Ježíše považují za velkého učitele, léčitele, moralistu, blázna, podvodníka, fiktivní postavu. Je tedy Ježíš tímto vším jen proto, že lidé o Něm takto mluví? Ježíš je Božím Synem, bez ohledu na to, co o Něm kdokoli lživě prohlašuje.

Až ve 20. století se Duch svatý ukázal věřícím po celém světě.“ – R. Bonnke tvrdí, že moc Ducha svatého je zvláštním vybavením až pro období konce.

Duch svatý byl na novozákonní církev seslán o Letnicích a zaslíben všem Božím služebníkům, kteří přijdou. Písmo nikde neuvádí, že na konci časů bude narůstat míra manifestace Ducha svatého, bude přibývat zázraků apod., naopak varuje před tím, že bude přibývat klamných a lživých znamení. Skutky 1,8 …dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.

Křesťané mají svět pozvednout a získat zpět pro Boha. Skrze nás chce Bůh nadobro skoncovat se zlem a ďáblem“

Nelze to říct jinak než že tento výrok je nestydatá a zcela Bibli odporující lež. Svět patří Bohu od prvního dne stvoření. Žalm 50, 2-3, 12 Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh, přichází Bůh náš a nehodlá mlčet….Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm.

Satan jako pouhé stvoření neměl a nemůže mít moc Bohu cokoli vzít. Jestliže Bůh satanu dovolil vládnout tomuto světu, bylo to z Jeho vůle, ne proto, že by Mu satan svět ukradl. Bůh si použil satana a jeho vládu nad světem k tomu, aby svým stvořeným bytostem – lidem, umožnil volit mezi Jím a ďáblem. Celý svět nakonec bude zničen, jak Bůh dopředu oznámil ve svém Slově. Jeremiáš 23,20Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud nevykoná a nesplní záměry jeho srdce. V posledních dnech to určitě pochopíte. Lidé jsou voláni k tomu, aby činili pokání a oddělili se od světa, který bude souzen. Satan byl poražen smrtí a vzkříšením Ježíše Krista, a soud nad ďáblem je plně v moci Boha2.Petrův 3,10 Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.

Pokud se nepokusíme naplnit své poslání dnes, zbrzdíme tím nádherné Boží záměry.“

Opět zde platí, že Bůh už své dílo dokončil. To, že pro nás se jeví nedokončené, resp. nevidíme na konec Božího díla, je zapříčiněno tím, že Bůh existuje mimo čas, zatímco my žijeme v čase. Boží záměry nelze „zbrzdit“ či „urychlit“, protože z Božího pohledu je už vše dokončeno. Žalm 33,11 Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Křest v Duchu svatém bez obrácení a pokání, nebo jako zvláštní bonus

R. Bonnke na jedné z evangelizací vyzval po krátkém kázání o křtu v Duchu svatém účastníky slovy „Kdo z vás chce tento nádherný dar?“ Jako by křest Duchem svatým byl nějaký extra luxusní bonus. Bůh neudílí svého Ducha na přání lidí. Projevem křtu v Duchu svatém není to, že člověk bezvládně padne na zem (v Novém zákoně je zmíněn okamžik, kdy padl na zem Pavel a také lidé, kteří přišli zatknout Ježíše do Getsemane. Ani v jednom případě však nešlo o křest v Duchu svatém. Pavlovi se zjevil samotný Ježíš jako mocné světlo, lidé v Getsemane nebyli obrácení Boží služebníci, ale nástroje mocnářů, kteří rozhodli o Ježíšově zatčení.) a mluvení jazyky neznamená automaticky, že jde o projev Ducha. Démoni dovedou mluvení v jazycích docela lehce napodobit, a není-li přítomen křesťan s darem výkladu jazyků, může to démonům celkem snadno projít.

Bonnke prohlašuje, že lékem na trápení a bídu lidstva je mohutné vylití Ducha svatého, které „zlomí Satanovi páteř“. Bible naproti tomu říká, že chudí a trpící budou stále, a že Duch svatý je poslán, aby křesťany uvedl do veškeré pravdy a byl Utěšitelem po Ježíšově odchodu do nebe, nikoli aby řešil bídu lidstva. Také zmiňuje, že Satan bude před samým koncem nakrátko propuštěn a svede všechny národy tak, že nakonec celý svět půjde za ním. To zcela odporuje nějakému „zlomení páteře“ Satana nebo teorii, že křesťané jako dobyvatelská armáda potáhnou celým světem.

Satan je poražen smrtí Ježíše Krista na kříži a Jeho vzkříšením. V době vylití Ducha o Letnicích už byl Satan poraženou bytostí. Soud nad Satanem vykoná Bůh, nikoli křesťané.

Kromě toho Písmo nezná křest v Duchu pro neobrácené. Pan Bonnke se při své výzvě neptal lidí „Kdo z vás přijal Ježíše jako Pána a Spasitele a činil pokání?“ Prostě nabídl „nádherný dar“.

Skutky 5,23 My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Duch svatý je přece dán Božím věrným, aby je vyučil, uvedl do veškeré pravdy a dával jim moudrost k rozsuzování, co je Boží a co je od zlého. Jan 14,26 Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.Dary Ducha nejsou dány pro pobavení či vzrušení, jejich účelem je budovat Církev (nikoli církevní organizaci).

Lákání na nádherné dary Ducha bez toho, aby lidem bylo řečeno, že musejí být cele vydaní Bohu, je ohavný klam.

Skutky 8,14-15 Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý,

Petr a Jan se za samařské modlili, aby jim byl dán Duch svatý až tehdy, když věděli, že tito lidé skutečně uvěřili. Nepřišli lákat samařské na to, jaké je to krásné, mít Ducha svatého.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Reinhard Bonnke káže zástupům, že Ježíš zemřel jako zástupná oběť za hříchy lidí a že ti, kdo v Něho uvěří, získají spasení. To je zcela v pořádku. V pořádku už ovšem není učení, které je šířeno v rámci Full flame a které řada křesťanů bez rozmýšlení konzumuje, přestože jde o učení rozcházející se s Božím slovem. Při mohutných evangelizacích je navíc dobrá zpráva často podávána tak, že cílí na potřeby lidí, kteří jsou chudí, hladoví a nemocní. Evangelium je jim předáváno s informací, že když přijmou Ježíše, budou se mít lépe a vyřeší se jejich problémy. Takové podání se velmi přibližuje evangeliu prosperity. Na jásavě pojatých akcích, které jsou emocionálně působivým představením, nikdo nekřičí do mikrofonu, že následováním Boha se lidé stávají nepřáteli Satana, který se proti nim obrátí, nikdo neinformuje tleskající a aplaudující davy, že čím dále doba pokročí, tím tvrdší bude tlak ze strany Satana a že křesťané budou na tomto světě poraženi.

Toto evangelium totiž není nikomu milé, ale ti, kdo skutečně touží následovat Boha, před ním neuhnou. Takovou zvěstí ovšem nelze nalákat lidi, kteří přijetím Boha doufají v prvé řadě ve vylepšení své situace zde na světě.

Není zřejmě od věci, že R. Bonnke spolupracuje s Benny Hinnem, který je znám jako představitel „hnutí prosperity“. I tento fakt by měl pro křesťany být jednou z alarmujících skutečností. Naneštěstí je velká většina křesťanů zaslepena leskem davových evangelizací na stadionech a milionovými počty „karet rozhodnutí.“