942884 68358183 - Taktiky Satana na oklamání Světa

Taktiky Satana na oklamání Světa

Lidská společnost se dostala do poslední fáze klamu, který připravil Satandémoni a lidé, kteří jim slouží. Myšlení lidí je zmateno hypotézami Vědykonspiračními teoriemifalešným křesťanstvím, falešným vyučováním o znameních konce a spoustou dalších

Všechny zdroje informací  jsou natolik mnohoznačné, že neslouží k tomu, aby člověka informovaly, ale mátly a vedly k tomu, aby si mezi nimi našel variantu „vlastní pravdy“. Tu, které chce věřit a která vyhovuje jeho srdci.

Toto je soud nad tímto světem, tak jak je nám zvěstován v Božím slově, v Bibli

Kdo nechce důvěřovat Bohu Bible, nemůže obstát proti tomuto klamu, neboť inteligence, která tuto past na lidi připravuje, zdaleka převyšuje lidskou inteligenci. Nezapomínejme, že tento svod je podle Boží vůle a tudíž jistě obstojí(„… a Bůh sešle mocné dílo klamu, aby se do něj zamilovali všichni, kdo nepřijali lásku k Pravdě)

Lidstvo si vyvolilo „novou duchovnost“ podle Božího Odpůrce

Přichází doba, kdy lidé přestávají věřit materialistické (a Boha popírající) Vědě a duchovní otázky jsou opět základem každodenního lidského  hledání. Vědecký materialismus je v očích hrdých lidí „překonán“. Lidé opouští materialistickou vědu a vrhají se do pasti Druhé Vědy, tedy esoterických nauk, kterými se Satan prohlásí za boha. Obrovská část lidí si myslí, že má svůj svobodný názor, ale z principu jen musí následovat Satanem a démony připravené nauky a teorie, které mu jsou předkládány

Před hlasem klamu nelze uniknout

Vtíravý hlas bezbožných nauk světa bude nutit lidi NEVNÍMAT, před hukotem vtíravé lži ale není možné uniknout, je všude.

Satan ví, že inteligence a zvídavost nutí lidi k bádání nad smyslem všeho. Rozhodl se tedy, že použije lidskou pýchu a vzdor proti lidem samotným a připravil pro lidi mnoho rozsáhlých učení s vnitřní logikou, které mohou lidé donekonečna zkoumat. A samozřejmě do toho učení přidal KLAM.

Nesmíme zapomenout, že Satanovy lži jsou velice dokonalé i proto, že on ZNÁ PRAVDU

Satan dokáže vést lidi ke lžím těmi nejpravděpodobnějšími cestami, protože pro každého připraví nauku přesně podle jeho gusta.

Lidé ve svém rozumu jen tápou, proto, pokud nechtějí věřit Bohu Bible, budou se muset spolehnout na to, co jim poví démoni různými způsoby skrze okultní nauky (i o tom Bible mluví).

Elegantní maskování za „něco třetího“ z Vesmíru

Nastává doba, kdy se Satanovi a jeho démonům podařilo pomocí učení Vědy zamaskovat svou existenci a vydávají se za „něco třetího„. Vyučují, že existují ještě další bytosti, jakási „třetí strana„. V této pozici ještě démoni nikdy nebyli a proto jim umožní rozehrát velmi účinný klam.

Důležitá myšlenka je tedy:

Aby mohlo být celé lidstvo Satanem oklamáno, nesmí vědět, že existuje Boží Odpůrce Satan, který má zájem a plán lidstvo oklamat. Existence a skutečné záměry Satana MUSÍ být lidmi považovány za nesmysl.

Pro lepší pochopení celého principu studujte Příběh všech Příběhů, který jednoznačně ukazuje důvody, principy a původce klamu.

Satanovi se podařilo lidi odvést velmi daleko od tisíce let známého varování v Bibli. Varování před démonským svodem, falešnými proroky, falešnými naukami démonů a příchodem ducha nepravosti a Bezbožníka Ohavnosti.

Bible hovoří jasně o tomto jevu, jako o mocném KLAMU

„A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů, aby věřili lži. A aby odsouzeni byli všickni, kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.“ BKR

Takový je Soud nad tímto světem, že odsoudí každý sám sebe, svými vlastními slovy

Jak nám dopředu řekl Bůh Bible, tak se také stalo. Satan přichází svádět celý svět, jak mu to Bůh dal a jak to lidé sami chtějí. A svedl by všechny, ba i vyvolené, kdyby dny jeho působení nebyly zkráceny. Kvůli svým vyvoleným však Bůh zkrátil pro každého jednotlivce působení Satanovo lží, klamů a nátlaku.

Nejlepší metoda, jak donutit lidi aby něčemu dokonale věřili, je připravit jim vše tak, aby si mysleli „že na to přišli sami“, tedy využití lidské pýchy. To funguje i v normální lidské společnosti nejlépe

1. FÁZE. Prvotní vyučování lidí Vědám magie, spolupráce s démony a uctívání Satana a démonů

Tato fáze proběhla na počátku dějin lidstva, kdy byli lidská společenství ovládána mocnými démony. V historii každého národa jsou tyto vyučování popsány a pochází z nich národní dědictví a symboly národů.

Již na samém počátku vyučování byla lidem, kteří ještě neuměli používat ani KOLO, vysvětlována astronomie a nauky o sluneční soustavě a Vesmíru. Satan již měl připraven plán, kde sám sebe, svou činnost a všechny démony dokonale zamaskuje pomocí rozsáhlého učení a „logických myšlenek“. Lidé totiž mají ve své pýše tendenci se zcela přesytit poznáváním všeho, až jim nakonec uniknou souvislosti a zapomenou, co bylo na počátku jejich hledání. Tento jev dnes můžeme ve velké míře pozorovat.

2. FÁZE. Vytvoření klamu, že musí existovat „něco třetího„, první Věda

Pro velký svod lidí bylo nejprve nutné vytvořit klamnou myšlenkovou základnu. Připravit lidské smýšlení na velký podvod. Jedinou možnou cestou bylo odstranit z lidského myšlení jako celku faktické vědění a každodenní zkušenost s duchovním světem. Nastoupila tedy učení Vědy, která si dala za cíl klamně vysvětlit vše bez Boha a bez vlivu jakýchkoliv „nadpřirozených sil“.

Démonské nauky tedy snadno poznáme podle toho, že je v nich patrná jasná snaha popírat Boha a biblické skutečnosti a teprve v druhé řadě vymýšlet nějaké dodatečné nauky, které vzniklé nezodpovězené otázky „něčím vyplní“. Taková učení  kladou znatelně velký důraz na to, co si určitě „nesmíme myslet“ než na to „co si můžeme myslet“. V tom, co si nesmíme myslet, mají tato učení jasno. V tom co si můžeme myslet nám nechávají celý nekonečný prostor pro fantazii a iluze.

Intenzivní vyučování těchto nauk vedlo k významnému rozrušení původního vědění lidí. Lidé rádi přijali lež, že jsou středobodem celého Vesmíru a že nic jiného neexistuje. Že vše vzniklo náhodně z ničeho a tudíž člověk je sám sobě bohem.

Spousty věcí ale nebylo možné touto první Vědou vysvětlit. Ovšem tato první Věda existovala jen proto, aby vytvořila FALEŠNÉ DŮKAZY, že tajemné jevy nezpůsobuje „nic nadpřirozeného“ ale „něco třetího“. (V této fázi se převážně hovořilo o dosud neobjevených zákonitostech)

Ruku v ruce s materiálními naukami, postrádajících nadpřirozeno, intenzivně svět hltal „záhady ufo, psychotroniky, telekineze“ a tisíce dalších jevů, které se shrnuli do paravěd a byly ohlášeny jako nepravdivé.

Badatelé jako Erich von Daeniken přitom neustále upozorňovali na nálezy z první fáze klamu a na artefakty činnosti padlých andělů na Zemi.

Skeptický vědecký pohled na svět je brán jako společenská norma a paranormální jevy i víra v Boha jsou považovány za výplod chorých mozků a patří jim výsměch.

3. FÁZE. Naroubování lživá učení padlých andělů na první Vědu a vznik Druhé Vědy

Lidé se opět setkávají s démonickým učením, ale už jej nepoznávají

Ve třetí fázi se do vytvořené myšlenkové základny, která uznává přítomnost „něčeho třetího“, opět vsadí původní démonská učení z první fáze počátku lidstva

Vědci, kteří se zamilovali do první, materialistické a bezbožné Vědy jsou zmatení. Sice dále pokračují ve vysvětlování nějakých teorií, ale lidé UŽ JE NEPOSLOUCHAJÍ. Satan první vědce potřebuje k prolomení bariéry mezi světy lidí a démonů (sami sledujte vědecké zprávy) a již je NEPOTŘEBUJE k tomu, aby šířili materiálno.

V této fázi Satan využívá Kreacionismus, který likviduje evoluční teorii, ale nezmiňuje Satana! Tím pádem je vytvořena ideální platforma pro nauku, která vytvoří iluzi, že Satan je stvořitelem.

Lidé tak nějak cítí, že pravda je někde jinde. Již materiální vědu nepovažují za zdroj pravdy a nechají se Satanovo naukami, chanellingy a falešnými učiteli duchovna vést k finálnímu klamu. Kluby skeptiků se pod nátlakem divů a zázraků satanovo démonů začínají jevit jako fanatické přesně pro ty skupiny lidí, které skeptici původně bránili.

Je tragicky smutné vidět na přednáškách horečně vyprávět lidi, kteří přednáší satanskou Vědou oklamaným lidem úžasné svědectví o tom, že se s něčím duchovním setkali a že to opravdu existuje. Je patrné, jak se Satanovi tento KLAM dokonale vyvedl. Lidé si povídají o posednutí démonem, o existenci démonů a duchovního světa, ale používají přitom jen pojmy, které je Satan vyučil skrze světské moudra bezcílné Vědy.

Lidé se tedy znovu setkali se Satanem, démony a jejich lží, ALE TENTOKRÁT JE NEPOZNÁVAJÍ

Tím se démonům podaří dosáhnout toho, že lidé se nebudou bránit podle poznatků, které měli v první fázi klamu, neboť Satanovi se podařilo tyto poznatky zesměšnit pomocí druhé fáze klamu.

MEZI LIDMI SE TEDY VYUČUJÍ DÉMOSKÁ UČENÍ JAKO V PRVNÍ FÁZI NA POČÁTKU DĚJIN, ALE TENTOKRÁTE JE DÍKY DRUHÉ FÁZI MASKOVÁNA IDENTITA SATANA A JEHO DÉMONŮ ZA „NĚCO TŘETÍHO“

Nezapomínejte, že démoni neumírají. Mohou a pracují na svém díle klamu celá staletí.

4. FÁZE. Uzavírání bran pravdy před oklamanými

V posledních časech je démonům a satanovi dovoleno utvrzovat lidi, kteří se rozhodli milovat lži v jejich bludném přesvědčení. Děje se tak skrze učení přijímaná prostřednictvím démonských služebníků a pomocí „divů a zázraků“, které mají démoni Bohem povoleno předvádět.

Role televize a filmu v duchovním boji – vytváří umělé postavy a představy

Satan pudí lidi do vytváření pohyblivých obrazů podle jeho vůle. Tvoří se filmy, znázorňující pojmy, které Satan potřebuje dostat do podvědomí lidí kvůli tomu, aby na těchto nově naučených pojmech mohl POSTAVIT SVŮJ VELEKLAM. Bible říká, že lidé budou nuceni vídat obraz Šelmy, který mluví.

Dnes tedy už naprostá většina lidí zná různé základní myšlenkové koncepty z filmů velmi podrobně, ale o Bibli neví zhola nic. Kdo by neznal Predátora, Vetřelce, Matrix, Star Wars. Tyto velká učení formou „tělesně vzrušující zábavy“ lidi vyučí myšlenkám, které budou použité Satanem v jeho klamu. Bez těchto filmů by Satanovo klam nemohl být vystavěn, neboť by lidé jeho argumenty nechápali. Vyučení celého světa pomocí filmů je tedy pro Satana nezbytné, výsledkem je i myšlenková apatie lidí

Působení ducha bezbožnosti v Církevních Organizacích a odvrácení od Boha v posledních časech

Pro Satana je důležité, aby pomocí rozmanitých konspiračních teorií (ilumináti, zednáři) a bájí (kosmický nový jeruzalém, budoucí tisícileté království, sci-fi animace doby konce) atd úplně zatemnil vnímání lidí, jak se bude projevovat Doba Konce, tedy Satanovo opětovné propuštění k plnému působení.

Satan potřebuje, aby si lidé v Církevních organizacích nevšimli, že se něco děje a že jsou ovládáni Duchem Bezbožnosti.

Tehdy nastoupí odvrácení od Boha (a již je to tady), kdy lidé budou za projevy Ducha považovat to stejné, co nabízí démoni ve své manipulaci naším tělesným rozumem.

Pokud se vám příčí myšlenka, že by Duch Bezbožnosti mohl vůbec působit uvnitř Církevních Organizací, Bible říká, že v posledních časech nastane odvrácení od Boha a Duch Bezbožnosti se postaví přímo doprostřed Božího Chrámu (tedy společenství věřících) a bude tedy tam, „kde by být neměl“.

Duch Bezbožníka a ohavnosti bude silný, a bude působit tělesně pozitivní věci, že většina uvěří, že našli požehnání. Jenže Bůh není o těle a rozkoších. Písmo praví: „ať je vám odporné všechno, co je potřísněno tělem“

Je to brutální útok na tělesný rozum lidí, kdy se prospěch těla slučuje s pojmem DOBRO!

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/skutecne-projevy-ducha-svateho/

Vše je již připraveno!

Vše je nyní připraveno na příchod Bezbožníka Ohavnosti, aby všechny oklamal a vzal s sebou ty, co nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit, ale našli zalíbení v hanebnostech.

Lidem je tak umožněno zamilovat se do iluze, kterou si dobrovolně zvolili namísto pravdy. Toto se naplňuje právě v těchto dnech. Bůh dovolil Satanu a jeho démonům v posledních dnech oklamat lidi, kteří se svobodně rozhodli odmítnout pravdu.

Argumenty démonů budou nepoužitelně bláznivé a ve své rafinovanosti i úplně hloupé. Podle těchto argumentů nebude možné žít, ani je skutečně aplikovat. Kdo těmto argumentům uvěří, jasně dá najevo, že iluze je pro něj důležitější, než pravda. Tím se prokáže, že lidé pravdu odmítli vědomě a svobodně, nikoli omylem nebo nedopatřením.

2. Tesalonickým 2, 9-11
Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.

Příbuzná témata:
dokumenty o existenci mimozemských civilizací, dokumenty o mimozemšťanech, dokumenty o pravdě o mimozemských civilizacích, dokumenty o existenci UFO, dokumenty o existenci mimozemského života, dokument o UFO, doklady o existenci mimozemského života, pravda o mimozemských civilizacích, pravda o mimozemšťanech, pravda o UFO, pravda o životě ve Vesmíru, život ve Vesmíru, civilizace ve Vesmíru, pravda o Kosmu