942884 68358183 - Taktiky Satana na oklamání Světa

Taktiky Satana na oklamání Světa

Lidská společnost se dostala do poslední fáze klamu, který připravil Satandémoni a lidé, kteří jim slouží. Myšlení lidí je zmateno hypotézami Vědykonspiračními teoriemifalešným křesťanstvímfalešným vyučováním o znameních konce.

Všechny zdroje informací  jsou natolik mnohoznačné, že neslouží k tomu, aby člověka informovaly, ale k tomu, aby si mezi nimi našel variantu „vlastní pravdy“. Tu, které chce věřit a která vyhovuje jeho srdci.

Toto je soud nad tímto světem, tak jak je nám zvěstován v Božím slově, v Bibli

Kdo nechce důvěřovat Bohu a Bibli, nemůže obstát proti tomuto klamu, neboť inteligence, která tuto past na lidi připravuje, zdaleka převyšuje lidskou inteligenci. Nezapomínejme, že tento svod je podle Boží vůle a tudíž jistě obstojí(„… a Bůh sešle mocné dílo klamu, aby se do něj zamilovali všichni, kdo nepřijali lásku k Pravdě)

Lidstvo si vyvolilo „novou duchovnost“ podle Božího Odpůrce

Přichází doba, kdy lidé přestávají věřit materialistické (a Boha popírající) Vědě a duchovní otázky jsou opět základem každodenního lidského  hledání. Vědecký materialismus je v očích hrdých lidí „překonán“. Lidé opouští materialistikou vědu a vrhají se do pasti Druhé Vědy, tedy esoterických nauk, kterými se Satan prohlásí za boha a lidé se mu pokloní.

Obrovská část lidí si myslí, že má svůj svobodný názor, ale z principu jen musí následovat Satanem a démony připravené nauky a teorie, které jsou předkládány ve všech médiích a všech studiích. Kdo nechce věřit Bohu, bude zanechán napospas tomu, co mu démoni místo Pravdy napovídají.

Před hlasem klamu nelze uniknout. Nefunguje výmluva „já se tím nezabývám“. Je všudypřítomný 

Vtíravý hlas bezbožných nauk světa bude nutit lidi NEVNÍMAT ten příval informací, před hukotem vtíravé lži není možné uniknout, protože i když se člověk bude snaží ho nevnímat, má hory lží stále před očima a v uších.

Základem oklamání všech lidí Satanem je heslo: Není důležitá pravdivost, ale ověřitelnost!

Satan pomocí Vědy vnutil lidem zcela nové myšlení a chystá svůj příchod maskován za mimozemskou inteligenci, tedy za dávné „bohy“,  jejichž vůdce bude tedy podle logiky této nauky „náš stvořitel“. A většina lidí je tak s radostí přijme.

Satan sjednotí celý svět. Může jej sjednotit, protože KVŮLI NĚMU je rozdělen na různá k smrti znepřátelená falešná náboženství. Satan svým démonům přikáže, aby probudili své národy k nové, sjednocující duchovnosti, která sjednocuje ve všem společné, tolerantní LŽI.

Satan naoko vytváří Cesty k Pravdě, ale jen mistrně vede lidi k bludům i pomocí Věd a Nauk

Satan vždy věděl, že inteligence a zvídavost lidí bude lidi nutit bádání nad smyslem všeho. Rozhodl se tedy, že použije lidskou pýchu a vzdor proti lidem samotným a připravil pro lidi mnoho rozsáhlých učení s vnitřní logikou, které mohou lidé donekonečna zkoumat. A samozřejmě do toho učení přidal KLAM.

Nesmíme zapomenout, že Satanovy lži jsou velice dokonalé i proto, že on ZNÁ PRAVDU

Není tím, kdo spolu s lidmi hledá Pravdu, jak se často prezentuje. Satan dokáže vést lidi ke lžím těmi nejpravděpodobnějšími cestami, protože pro každého připraví nauku přesně podle jeho gusta.

Lidé ve svém rozumu jen tápou a v poznání své minulosti marně hledají. Proto, pokud nechtějí poslouchat Boží Slovo, musí se víceméně učit jen z démonských nauk. Jelikož lidé nechtěli věřit Bohu Bible, budou se muset spolehnout na to, co jim poví démoni různými způsoby skrze okultní nauky (i o tom Bible mluví).

Elegantní maskování za „něco třetího“ z Vesmíru, potvrzeného Vědou i naukami channelingu

Nastává doba, kdy se Satanovi a jeho démonům podařilo pomocí učení Vědy zamaskovat svou existenci a vydávají se za „něco třetího„. Vyučují, že existují ještě další bytosti, jakási „třetí strana„. V této pozici ještě démoni nikdy nebyli a proto jim umožní rozehrát velmi účinný klam.

Důležitá myšlenka je tedy:

Aby mohlo být celé lidstvo Satanem oklamáno, nesmí vědět, že existuje Boží Odpůrce Satan, který má zájem a plán lidstvo oklamat. Existence a skutečné záměry Satana MUSÍ být lidmi považovány za nesmysl. Nesmí se jím zabývat, jinak by Satanovo klam snadno odhalili.

Satanovi se daří pomocí několika jednoduchých metod odvést od sebe pozornost a tak bude moci všechny své klamy provést. Satan tedy sám sebe a své aktivity maskuje za:

  1. činnost tajných spolků které NĚCO chtějí s lidmi udělat
  2. činnost mimozemšťanů, kteří chtějí škodit
  3. činnost mimozemšťanů, kteří chtějí pomáhat
  4. za činnost různých duchovních bytostí z různých démonických náboženství
  5. „za inkarnaci kosmického krista“

Lidé, pro které je tento klam určen se nesmí dozvědět, že studují informace, pocházející z JEDNOHO zdroje. Ze zdroje, který má důvod a motiv lhát…

Aby Satanovo klam mohl dobře fungovat, lidé NESMÍ vědět, že informace, které se jim nabízí ke studování, pochází ze stejného zdroje…. jinak by rychle přišli na to, že jsou klamáni.

Když se u kriminálního případu objeví tři různí svědci nějaké události, kteří vypovídají stejně, každý bere zprvu jejich shodné výpovědi jako DŮKAZ PRAVDIVOSTI. Pokud se ale dodatečně zjistí, že všichni tři jsou známí pachatele a mají důvod vypovídat v jeho prospěch, nikdo už jim nebude věřit. Všichni pochopí, že to co říkají, má napomoci pachateli skrýt jeho skutky.

Aby Satanovo klam mohl fungovat, lidé NESMÍ vědět, že informace, které se jim nabízí ke studování, pochází ze stejného zdroje. Proto když někdo studuje tajné staré spisy Asie, severskou mytologii, channelingové zprávy a konspirační „free press“, samozřejmě v nich nalézá shodné znaky. Chybně je ale považuje za křížový důkaz „pravdivosti“ těchto informací, protože neví, že všechny tyto informace pochází ze stejného zdroje a mají jednotný cíl: „oklamat hledající“.

Pro lepší pochopení celého principu studujte Příběh všech Příběhů, který jednoznačně ukazuje důvody, principy a původce klamu.

Lidé sami sebe přesvědčují argumenty démonů, že démoni NEEXISTUJÍ, ale mimozemšťané logicky existovat musí

Lidé byli oklamáni Satanem a jeho naukami. Satan a démoni, skrytí za jinými jmény, které si sami dali díky Vědě, tvrdí toto: Přichází vyjmečná chvíle, kdy se setkáme s„jemnohmotnými vyspělejšími kosmickými bratry, kteří NÁM POMOHOU ke kosmohumanitě.

Satanovi se podařilo lidi odvést velmi daleko od tisíce let známého varování v Bibli. Varování před démonským svodem, falešnými proroky, falešnými naukami démonů a příchodem ducha nepravosti a Bezbožníka Ohavnosti.

Bible hovoří jasně o tomto jevu, jako o mocném KLAMU

„A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů, aby věřili lži. A aby odsouzeni byli všickni, kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.“ BKR

Skrze enormní množství démonských učení esoteriky a démony diktovaných chanellingových lživých učení o duchovním světě Satan vytvořil v lidech ILUZI, že pochopení duchovního světa a smyslu Vesmíru je tak moc komplikované, že se o to ani nemá cenu snažit. Že je lepší, aby si každý vybral svou iluzi a jí se přidržoval. Tak se daří démonům odvést lidi od poznání Boha, jehož vztah k nám je veskrze pochopitelný a milující.

Takový je Soud nad tímto světem, že odsoudí každý sám sebe, svými vlastními slovy

Jak nám dopředu řekl Bůh Bible, tak se také stalo. Satan přichází svádět celý svět, jak mu to Bůh dal a jak lidé sami chtějí. A svedl by všechny, ba i vyvolené, kdyby dny jeho působení nebyly zkráceny. Kvůli svým vyvoleným však Bůh zkrátil pro každého jednotlivce působení Satanovo lží, klamů a nátlaku.

Je jasné, že mnozí nebudou s tímto článkem souhlasit, nicméně  je zde napsána Pravda, tedy jak to skutečně je. Kdo si to bude chtít ověřit, ten zjistí že je to Pravda. Kdo bude toužit, aby to nebyla Pravda, ten ať si nalezne svou iluzi. Pro milovníky iluzí je připravováno obrovské množství webů a knih, obsahujících „zaručené pravdy“ nejrůznějších druhů.

Nejlepší metoda, jak donutit lidi aby něčemu dokonale věřili, je připravit jim vše tak, aby si mysleli „že na to přišli sami“, tedy využití lidské pýchy. To funguje i v normální lidské společnosti nejlépe

1. FÁZE. Prvotní vyučování lidí Vědám magie, spolupráce s démony a uctívání Satana a démonů

Tato fáze proběhla na počátku dějin lidstva, kdy byli lidská společenství ovládána mocnými démony. V historii každého národa jsou tyto vyučování popsány a pochází z nich národní dědictví a symboly národů. Tato fáze proběhla na počátku dějin lidstva, kdy byli lidská společenství ovládána mocnými démony. V historii každého národa jsou tyto vyučování popsány a pochází z nich národní dědictví a symboly národů.

Již na samém počátku vyučování byla lidem, kteří ještě neuměli používat ani KOLO, vysvětlována astronomie a nauky o sluneční soustavě a Vesmíru. Satan již měl připraven plán, kde sám sebe, svou činnost a všechny démony dokonale zamaskuje pomocí rozsáhlého učení a „logických myšlenek“.

Satan věděl, že lidé budou prahnout po poznání a budou chtít popírat Boha tím, že „sami přijdou na to“ že vše existuje náhodně, bez Boží přítomnosti. Satan věděl, že lidi je možné zahltit tím, že budou hledat „nějaké další poznání“, bezbožné vysvětlení fungování velice složitých stvořených světů (duchovního i fyzického). Lidé se ale díky své omezené kapacitě vědomí ve všech naukách dokonale ztratí.

Lidé totiž mají ve své pýše tendenci se zcela přesytit poznáváním všeho, až jim nakonec uniknou souvislosti a zapomenou, co bylo na počátku jejich hledání. Tento jev dnes můžeme ve velké míře pozorovat.

2. FÁZE. Vytvoření klamu, že musí existovat „něco třetího„, první Věda

Pro velký svod lidí bylo nejprve nutné vytvořit klamnou myšlenkovou základnu. Připravit lidské smýšlení na velký podvod. Jedinou možnou cestou bylo odstranit z lidského myšlení jako celku faktické vědění a každodenní zkušenost s duchovním světem. Nastoupila tedy učení Vědy, která si dala za cíl klamně vysvětlit vše bez Boha a bez vlivu jakýchkoliv „nadpřirozených sil“.

Obzvláště první knihy této nauky světa, například „o původu Světů“, byly prakticky psány jako jedna velká urážka Boha a výsměch všem, kdo ví, že Bůh a ostatní bytosti existují. Čistě duchovní boj v těchto „vědeckých“ knihách je zřejmý, často je to přímo řečeno v proslovu takových knih. Hrdí bojovníci, pyšní na svou víru, že věda jednou vysvětlí vše bez Boha, vyrazili do nevědomého a zcela nesmiřitelného boje. Do boje proti všem, kdo spoléhali na Boha. Kdo z nich by tehdy tušil, že Satan, síla jenž vše iniciovala a kterou právě popírají, obrátí později veškeré směřování Vědy směrem zcela opačným v Druhé Vědě.

Démonské nauky tedy snadno poznáme podle toho, že je v nich patrná jasná snaha popírat Boha a biblické skutečnosti a teprve v druhé řadě vymýšlet nějaké dodatečné nauky, které vzniklé nezodpovězené otázky „něčím vyplní“. Taková učení  kladou znatelně velký důraz na to, co si určitě „nesmíme myslet“ než na to „co si můžeme myslet“. V tom, co si nesmíme myslet, mají tato učení jasno. V tom co si můžeme myslet nám nechávají celý nekonečný prostor pro fantazii a iluze.

Intenzivní vyučování těchto nauk vedlo k významnému rozrušení původního vědění lidí. Lidé rádi přijali lež, že jsou středobodem celého Vesmíru a že nic jiného neexistuje. Že vše vzniklo náhodně z ničeho a tudíž člověk je sám sobě i Bohem.

Spousty věcí ale nebylo možné touto první Vědou vysvětlit. Ovšem tato první Věda existovala jen proto, aby vytvořila FALEŠNÉ DŮKAZY, že tajemné jevy nezpůsobuje „nic nadpřirozeného“ ale „něco třetího“. (V této fázi se převážně hovořilo o dosud neobjevených zákonitostech)

Ruku v ruce s materiálními naukami, postrádajících nadpřirozeno, intenzivně svět hltal „záhady ufo, psychotroniky, telekineze“ a tisíce dalších jevů, které se shrnuli do paravěd a byly ohlášeny jako nepravdivé.

Badatelé typu podobného jako Erich von Daeniken přitom neustále upozorňovaly na nálezy z první fáze klamu a na artefakty činnosti padlých andělů na Zemi.

Skeptický vědecký pohled na svět je brán jako společenská norma a paranormální jevy i víra v Boha jsou považovány za výplod chorých mozků a patří jim jen výsměch.

3. FÁZE. Naroubování lživá učení padlých andělů na první Vědu a vznik Druhé Vědy

Lidé se opět setkávají s démonickým učením, ale už jej nepoznávají

Ve třetí fázi se do vytvořené myšlenkové základny, která uznává přítomnost „něčeho třetího“, opět vsadí původní démonská učení z první fáze počátku lidstva

Vědci, kteří se zamilovali do první, materialistické a bezbožné Vědy jsou zmatení. Sice dále pokračují ve vysvětlování nějakých teorií, ale lidé UŽ JE NEPOSLOUCHAJÍ. Satan první vědce potřebuje k prolomení bariéry mezi světy lidí a démonů (sami sledujte vědecké zprávy) a již je NEPOTŘEBUJE k tomu, aby šířili materiálno.

V této fázi Satan využívá Kreacionismus, který likviduje evoluční teorii, ale nezmiňuje Satana! Tím pádem je vytvořena ideální platforma pro nauku, která vytvoří iluzi, že Satan je stvořitelem.

Lidé tak nějak cítí, že pravda je někde jinde. Již materiální vědu nepovažují za zdroj pravdy a nechají se Satanovo naukami, chanellingy a falešnými učiteli duchovna vést k finálnímu klamu. Kluby skeptiků se pod nátlakem divů a zázraků satanovo démonů začínají jevit jako fanatické přesně pro ty skupiny lidí, které skeptici původně bránili.

Je tragicky smutné vidět na přednáškách horečně vyprávět lidi, kteří přednáší satanskou Vědou oklamaným lidem úžasné svědectví o tom, že se s něčím duchovním setkali a že to opravdu existuje. Je patrné, jak se Satanovi tento KLAM dokonale vyvedl. Lidé si povídají o posednutí démonem, o existenci démonů a duchovního světa, ale používají přitom jen pojmy, které je Satan vyučil skrze světské moudra bezcílné Vědy.

Lidé se tedy znovu setkali se Satanem, démony a jejich lží, ALE TENTOKRÁT JE NEPOZNÁVAJÍ, PROTOŽE TENTOKRÁT JSOU OBELHÁNI!

Nejpočetnější Církevní Organizace přijímají „dogma o existenci vyspělejších vesmírných bratrů“ společně s Vědou a ostatními naukami démonů.

Tím se démonům podaří dosáhnout toho, že lidé se nebudou bránit podle poznatků, které měli v první fázi klamu, neboť Satanovi se podařilo tyto poznatky zesměšnit a potupit pomocí druhé fáze klamu.

MEZI LIDMI SE TEDY VYUČUJÍ DÉMOSKÁ UČENÍ JAKO V PRVNÍ FÁZI NA POČÁTKU DĚJIN, ALE TENTOKRÁTE JE DÍKY DRUHÉ FÁZI MASKOVÁNA IDENTITA SATANA A JEHO DÉMONŮ ZA „NĚCO TŘETÍHO“

Nezapomínejte, že démoni neumírají. Mohou a pracují na svém díle klamu celá staletí.

Tragédie obelhaných lidí

Dnes se tedy setkáváme s tragédií, kdy většina věřících zároveň věří veškerým Satanovo učením o nutnosti existence mimozemských světů a kompletních civilizací. Každý kdo tomuto věří ale zároveň přiznává, že tím pádem:

  1. považuje Boha za lháře
  2. Bibli považuje za lokální knihu, kterou sepsali lháři

A to je opět přesně to, co Satan plánuje a zamýšlí.

4. FÁZE. Uzavírání bran pravdy před oklamanými

V posledních časech je démonům a satanovi dovoleno utvrzovat lidi, kteří se rozhodli milovat lži v jejich bludném přesvědčení. Děje se tak skrze učení přijímaná channelingem prostřednictvím démonských služebníků a pomocí „divů a zázraků“, které mají démoni Bohem povoleno předvádět.

Role televize a filmu v duchovním boji – vytváří umělé postavy a představy

Satan pudí lidi do vytváření pohyblivých obrazů podle jeho vůle. Lidé jsou nuceni puzením tvořit filmy, znázorňující pojmy, které Satan potřebuje dostat do podvědomí lidí kvůli tomu, aby na těchto nově naučených pojmech mohl POSTAVIT SVŮJ VELEKLAM. Bible říká, že lidé budou nuceni vídat obraz Šelmy, který mluví.

Dnes tedy už naprostá většina lidí zná různé základní myšlenkové koncepty z filmů velmi podrobně, ale o Bibli neví zhola nic. Kdo by neznal Predátora, Vetřelce, Matrix, Star Wars. Tyto velká učení formou „tělesně vzrušující zábavy“ lidi vyučí myšlenkám, které budou použité Satanem v jeho klamu. Bez těchto filmů by Satanovo klam nemohl být vystavěn, neboť by lidé jeho argumenty ještě nechápali. Vyučení celého světa pomocí filmů je tedy pro Satana nezbytné.

Satanskému vyučování skrze média se věnují miliardové částky, výsledkem je myšlenková apatie lidí

Průmysl světa chrlí takové nepředstavitelné množství filmů, knih a počítačových her, ve kterých hrají hlavní roli rekvizity duchovního boje, že lidský mozek je v posledních časech zcela paralyzován konzumovanou fikcí.

Jinými slovy: Každý už viděl tolik filmů s apokalypsami, Nibiru, stvořením, mimozemšťany, dávnými bohy a podobně, že už je na všechny tyto podněty APATICKÝ a NECITLIVÝ. Toto zahlcení, takzvaná „pacifikace fikcí“, je platnou součástí Satanova plánu.

Působení ducha bezbožnosti v Církevních Organizacích a odvrácení od Boha v posledních časech

Pro Satana je velmi důležité, aby pomocí rozmanitých konspiračních teorií (ilumináti, zednáři) a bájí (kosmický nový jeruzalém, budoucí tisícileté království, sci-fi animace doby konce) úplně zatemnil vnímání lidí o tom, jak se bude projevovat Doba Konce, tedy Satanovo opětovné propuštění k plnému působení. Satanovo cílem je posunout vnímání finálních událostí do dřívější doby.

Satan potřebuje, aby si lidé v Církevních organizacích nevšimli, že jsou ovládáni Duchem Bezbožnosti.

Tehdy nastoupí odvrácení od Boha (a již je to tady), kdy lidé budou za projevy Ducha považovat to stejné, co nabízí démoni ve své manipulaci naším tělesným rozumem. Lidé budou považovat úlevu z psychických problémů, způsobenou démonickou manipulací vědomí a ovládáním tělesna, za dary z boha. Démoni budou nabízet úplně všechno, odměnou za odvrácení lidí od Boha a Pravdy.

Principy Ducha BezbožnostiCírkevních Organizacích

Satan potřebuje, aby si lidé v církvích vůbec nevšimli, že jsou ovládáni již Duchem Bezbožnosti, a že už svým cestováním přes spousty nauk chtějí jen klid, harmonii, mír a pokoj od toho běsnění, které ale také působí Satanova armáda šarlatánů, která právě povstala.

Pokud se vám příčí myšlenka, že by Duch Bezbožnosti mohl vůbec působit uvnitř Církevních Organizací, můžeme si to potvrdit Biblí. Bible říká, že v posledních časech nastane odvrácení od Boha a Duch Bezbožnosti se postaví přímo doprostřed Božího Chrámu (tedy společenství věřících) a bude tedy tam, „kde by být neměl“.

Církevní organizace začnou závidět světu jeho nabubřelé příběhy a miliony svědectví o tom, jak fungují démonské svody  The Secret a podobných nauk klamu. Proto, aby si nepřipadali méněcenné, začnou vyhledávat křesťanskou fikci a uchýlí se k bájím. Báje použije Duch Bezbožnosti k tomu, aby postupně předělal vnímání Boha na tělesné posuzování a vnímání mnohých se naprosto sjednotí s esoterikou.

Démonské nauky jako The Secret (tajemství) začne být zaměňováno za vyplněné modlitby. Předávání Ducha v Církevních Organizacích bude stejné, jako iniciace Reiki a Dikša. Channeling začne být vnímán jako proroctví od Boha, protože bude tak lákavý a bude se zdát  přesný a odpovídající tomu „co se děje“.

Duch Bezbožníka a ohavnosti bude tak silný, a bude působit takové tělesně pozitivní a tělesně dobré věci, že většina uvěří, že konečně našli požehnání a pravdu. Jenže Bůh není o těle a rozkoších. Písmo praví: „ať je vám odporné všechno, co je potřísněno tělem“

Je to brutální útok na tělesný rozum lidí, kdy se prospěch těla slučuje s pojmem DOBRO!

http://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/skutecne-projevy-ducha-svateho/

Vše je již připraveno!

Veškerá učení světa, média chrlící skrze obrazy nejrůznější učení ve vědecko-naučných pořadech. Veškeré moderní názory a učení lidské Vědy, všechna náboženství klamu, křesťanské rezervace, ale hlavně mysl lidí zpracovaná staletím klamu. Zdecimovaná a zcela poražená lidská obranyschopnost před zvláštními jevy, neboť všichni všechno už viděli v televizi a nic už jim nestojí za to, aby to zkoumali nebo řešili jestli je-li to opravdu reálné nebo jen zase další sci-fi vize či reklama. Každý, kdo hledá nepřítele má připravenou nějakou konspirační teorii, aby si vybral z falešné nabídky nepřítele, který se mu líbí. Vždyť už si jej vybral díky filmům a televizi.

To vše je nyní připraveno argumenty a falešnými fakty potvrdit příchod Bezbožníka Ohavnosti, aby všechny oklamal a vzal s sebou ty, co nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit, ale našli zalíbení v hanebnostech.

Lidé, kteří odmítli milovat pravdu, dostanou na jakékoli otázky co by mohly směřovat k poznání pravdy lživý argument démonůaby jim byla uzavřena cesta k poznání. Tím se naplní Biblické proroctví. Bůh je nechá napospas bludu, který si zamilovali.

Lidem je tak umožněno zamilovat se do iluze, kterou si dobrovolně zvolili namísto pravdy. Toto se naplňuje právě v těchto dnech.

Takoví lidé již nejsou schopní poznat pravdu, protože cesta k jejímu poznání jim byla uzavřena. Takový člověk může zůstat v pohodlí své iluze, neboť kdykoliv se jeho myšlenky začnou ubírat nevhodným směrem, který by mohl směřovat ke znepokojivému odhalení bludu, okamžitě jim démon postrčí (mnohdy naprosto iracionálně bláznivé) vysvětlení, a můžou v iluzi dál setrvat.

Bůh dovolil Satanu a jeho démonům v posledních dnech oklamat lidi, kteří se svobodně rozhodli odmítnout pravdu. Takovým lidem pro pýchu na své vědomosti, Bůh jako vysvětlení nestačí, a proto (i když je to vlastně hloupé a smutné) uvěří Satanovi a jeho naukám.

Argumenty démonů budou nepoužitelně bláznivé a ve své rafinovanosti i úplně hloupé. Podle těchto argumentů nebude možné žít, ani je skutečně aplikovat, aby tím člověk neztratil svou důstojnost. Kdo těmto argumentům uvěří, jasně dá najevo, že iluze je pro něj důležitější, než pravdaTím se jasně prokáže, že lidé pravdu odmítli vědomě a svobodně, nikoli omylem nebo nedopatřením.

2. Tesalonickým 2, 9-11
Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.

Příbuzná témata:
dokumenty o existenci mimozemských civilizací, dokumenty o mimozemšťanech, dokumenty o pravdě o mimozemských civilizacích, dokumenty o existenci UFO, dokumenty o existenci mimozemského života, dokument o UFO, doklady o existenci mimozemského života, pravda o mimozemských civilizacích, pravda o mimozemšťanech, pravda o UFO, pravda o životě ve Vesmíru, život ve Vesmíru, civilizace ve Vesmíru, pravda o Kosmu